۲۲ بهمن ۱۳۹۲

بررسی تأثير توده چربی و توده عضلانی بر دانسيته مواد معدنی استخوان زنان نظامی در دوران قبل از يائسگی

غلامحسين عليشيری، ابوالفضل شکيبائی*، مريم کاظمی پور ، زينب ابراهيم پور اهداف: توده چربی و توده لخم که دو جزء اصلی وزن بدن ما را تشکيل […]
۲۲ بهمن ۱۳۹۲

تأثير مصرف مکمل آلفا-ليپوئيک اسيد بر اينترلوکين-۶، hs-CRP، فشار خون، شاخص‌های تن‌سنجی و دريافت غذايی در مردان مبتلا به ضايعه نخاعی مزمن

ويدا محمدی، شهريار اقتصادی*، محمد خليلی، شيما جزايری، هوشنگ صابری، سحر کشتکار آقابابايی، حديث صبور، محمود رضا گوهری ، فيروزه قادری سابقه و هدف: آلفا-ليپوئيک اسيد، […]
۲۲ بهمن ۱۳۹۲

اثر مصرف توت سياه (شاه توت) بر غلظت سرمی ليپوپروتئين ها، آپوليپو پروتئين‌های A1 وB ، مارکر التهابی hs – CRP و فشار خون در افراد با اختلالات ليپيدی

سحر کشتکار آقابابايی، محمد رضا وفا*، فرزاد شيدفر، محمود رضا گوهری، داوود کاتبی ، ويدا محمدی سابقه و هدف: امروزه بيماری‌های قلبی و عروقی از عمده‌ترين […]
۲۰ بهمن ۱۳۹۲

اثر شدت فعاليت هوازی بر انرژی دريافتی، اشتها و هورمون‌های تنظيم کننده انرژی در مردان جوان غير فعال

محسن ابراهيمی، فرهاد رحمانی نيا ، ارسلان دميرچی تحقيق حاضر با هدف بررسی آثار فعاليت هوازی با شدت کم و زياد بر انرژی دريافتی، اشتها و […]
۲۰ بهمن ۱۳۹۲

تأثير ده روز مصرف دارچين بر شاخص‌های بيو‌شيميايی و عملکردی کوفتگی عضلانی تأخيری

عباس معمارباشی ، مجتبی عباسيان هدف: کوفتگی عضلانی حالتی ناخوشايند همراه با درد در عضلات اسکلتی است که عمدتاً متعاقب فعاليت عضلانی برونگرا و يا غير […]
۲۰ بهمن ۱۳۹۲

تغييرات شاخص های عملکردی و متابوليسمی ويژه خستگی در پاسخ به يک دوره تمرين هوازی شديد در بازيکنان فوتبال

نيما قره داغی، محمدرضا کردی ، عباسعلی گائينی هدف از پژوهش حاضر، بررسی تغييرات شاخص های عملکردی و متابوليسمی ويژه خستگی در پاسخ به يک دوره […]
۲۰ بهمن ۱۳۹۲

مقايسه تاثير تمرين استقامتی و مقاومتی بر مقادير سرمی واسپين و اديپونکتين در مردان ميانسال چاق

رحمن سوری، کيا رنجبر ، علی اصغر رواسی مقدمه: واسپين و آديپونکتين از جمله اديپوسايتوکان های پپتيدی مترشحه از بافت چربی هستند که در پاتوژنز چاقی […]
۲۰ بهمن ۱۳۹۲

اثر محروميت از خواب بر پاسخ IgG سرم به فعاليت هوازی در دانشجويان مرد تربيت بدنی

ميرزاحسين نوروزی کمره*، ناصر بهپور، وحيد تاديبی، اميرعباس منظمی ، سجاد ارشدی يش زمينه و هدف: خواب فرآيندی بهبود بخش برای سيستم ايمنی است. موقعيت‌های زيادی وجود […]
۱۹ بهمن ۱۳۹۲

Effects of an Intensive Resistant Training Sessions and Green Tea Supplementation on Malondialdehyde and Total Thiol in Non-Athlete Women

Mohammad Esmaeil Afzalpour , Elham Ghasemi , Asghar Zarban Background : Intensive and acute exercise trainings may induce oxidative stress, but antioxidant supplements may attenuate its […]