۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۴

تأثیر شش هفته تمرین استقامتی بر سطوح برخی سایتوکاین‌های ریزمحیط تومور در موش‌های مادۀ مبتلا به تومور پستان

۱ حمید آقاعلی نژاد ؛ ۲ محمد امین ساعی؛ ۳ مهدی مهدوی؛ ۴ صادق امانی شلمزاری؛ ۵ عبدالرضا کاظمی؛ ۶ مرجان پیرایش ۱دانشیار فیزیولوژی ورزشی، دانشگاه […]
۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۴

مقایسۀ تراکم استخوان در زنان یائسۀ ورزشکار رشته‌های ورزشی با و بدون تحمل وزن بدن

۱ سیده الهام حسینی ؛ ۲ مجید کاشف؛ ۳ منیژه نوروزیان ۱کارشناس ارشد فیزیولوژی ورزشی، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی تهران ۲دانشیار گروه فیزیولوژی دانشگاه تربیت […]
۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۴

تأثیر دوازده هفته تمرین تناوبی با شدت زیاد (HIIT) بر سطوح لپتین و عوامل وابسته به‌ چاقی دانشجویان دختر دچار اضافه وزن

۱ محمدابراهیم بهرام؛ ۲ مهدی مقرنسی ۱کارشناس ارشد فیزیولوژی ورزش دانشکدۀ تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه اصفهان ۲دانشیار گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه […]
۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۴

تأثیر یک جلسه تمرین مقاومتی بر بیان ژن myoD در عضلۀ کند و تندانقباض رت‌های نر نژاد ویستار

۱ محمد فتحی؛ ۲ رضا قراخانلو ؛ ۳ مسعود سلیمانی؛ ۴ حمید رجبی؛ ۵ راضیه رضایی ۱استادیار فیزیولوژی ورزش، گروه تربیت بدنی دانشکدۀ علوم انسانی، دانشگاه […]
۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۴

تأثیر یک دوره تمرین هوازی بر مقدار لپتین سرمی و وضعیت آهن در زنان چاق

۱ امیرحسین حقیقی ؛ ۲ ملیحه شجاعی؛ ۳ محمد رضا حامدی نیا ۱دانشیار دانشکدة تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه حکیم سبزواری ۲کارشناس ارشد فیزیولوژی ورزش […]
۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۴

تأثیر تمرینات ترکیبی و استقامتی بر برخی آدیپوکاین‌ها، هورمون رشد و نیمرخ لیپیدی در دختران دارای اضافه وزن

۱ رویا عسکری ؛ ۲ علی اصغر رواسی؛ ۲ عباسعلی گایینی؛ ۳ مهدی هدایتی؛ ۴ محمدرضا حامدی نیا ۱استادیار دانشکدۀ تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه […]
۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۴

آثار حاد ۳۰ ساعت محرومیت از خواب بر سطوح سرمی پروتئین واکنشگر-C و شاخص‌های فیزیولوژیک آزمون RAST در دانشجویان فعال

۱ حمید اراضی ؛ ۲ کاکو حسینی؛ ۳ محمد زاهد ابوالحسنی ۱دانشیار گروه فیزیولوژی ورزشی دانشکدۀ علوم ورزشی، دانشگاه گیلان ۲دانشجوی دکتری فیزیولوژی ورزشی دانشکدۀ علوم […]
۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۴

پاسخ عوامل (شاخص‌های) آمادگی جسمانی به توالی‌های زمانی تمرین در دوره‌های رشدی مختلف

۱ فرناز ترابی ؛ ۲ کیا رنجبر؛ ۳ سارا سوری ۱استادیار گروه تربیت بدنی دانشگاه پیام نور ۲دانشجوی دکتری فیزیولوژی ورزش دانشگاه تربیت مدرس ۳دانشجوی کارشناسی […]
۲ اردیبهشت ۱۳۹۴

بررسی اثر مصرف مخلوط سیر و آبلیمو بر قند خون ناشتا، فشار خون و نمایه‌ی توده‌ی بدن در افراد مبتلا به هایپرلیپیدمی

نگار اصلانی, محمدحسن انتظاری, زهرا مقصودی, غلامرضا عسکری مجله پزشکی اصفهان مقدمه: از دیرباز اعتقاد زیادی به نقش سیر در کاهش فشار خون وجود داشته است. […]