۱۰ خرداد ۱۳۹۴

تأثير يک جلسه فعاليت ورزشی مقاومتی دايره‌ای با شدت‌های مختلف ۱RM بر مقادير پپتيدها/پروتئين‌های اورکسيژنيک NPY و گرلين در دانشجويان مرد سالم

محمدرضا کردی، عباس قنبری نياکی، علی اصغر فلاحی* ، علی‌رضا عباسی استاديارفيزيولوژی ورزشی بخش تربيت بدنی و علوم ورزشی دانشکده علوم تربيتی و روانشناسی دانشگاه شيراز […]
۱۰ خرداد ۱۳۹۴

بررسی تأثير يک دوره تمرين استقامتی تناوبی ترکيبی بر برخی عوامل کليدی انتقال معکوس کلسترول در نوجوانان پسر

بهلول قربانيان* ، آقاعلی قاسم‌نيان استاديار رشته فيزيولوژی ورزشی گروه تربيت بدنی و علوم ورزشی گروه تربيت بدنی و علوم ورزشی دانشکده علوم تربيتی و روانشناسی […]
۱۰ خرداد ۱۳۹۴

بررسی ارتباط بین ریز مغذی های مادران فعال و غیر فعال با رشد نوزادان

۱ عباس جلیلی؛ ۲ فریده اخلاقی؛ ۳ سید مجید باقری؛ ۴ پریسا چهل مرد اله آبادی؛ ۵ مجید خادم رضاییان ۱کارشناس ارشد تربیت بدنی و علوم […]
۱۰ خرداد ۱۳۹۴

اثر درمانی ترکيب کافئين و گلی‌بنکلاميد بر چربی‌ها و گلوکز سرم موش‌های صحرايی ديابتی نوع ۲

محمدحسن قوسيان مقدم*، محسن خليلی، سعيده قاسمی دولت آبادی ، فرزانه شجاع شفيعی استاديار گروه بيوشيمی، دانشکده پزشکی دانشگاه شاهد، تهران، ايران مجله پزشکی دانشور مقدمه […]
۱۰ خرداد ۱۳۹۴

ارتباط بين عادات غذايی با شاخص توده بدنی و نحوه توزيع چربی در دختران دبيرستانی شهر بجنورد

داود نصيری زرين قبائی، عليرضا خلعتبری، رضوان رجب زاده، هادی عباسپور ، احمد کاملی* مجله پزشکی خراسان شمالی چکيده مقاله: زمينه و هدف: چاقی مهمترين مشکل […]
۱۰ خرداد ۱۳۹۴

تأثیر هشت هفته تمرین هوازی و بی‌هوازی بر قابلیت‌های جسمانی پسران ۱۲ تا ۱۴ سال

۱ سیروس نظری پیردوستی ؛ ۲ علیرضا رمضانی؛ ۳ غلامرضا لطفی ۱کارشناس ارشد فیزیولوژی ورزش ۲دانشیار – دانشگاه تربیت دبیر شهید رجائی ۳استادیار -دانشگاه تربیت دبیر […]
۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۴

بررسی تأثير ورزش صبحگاهی بر کيفيت زندگی کارکنان مرکز بهداشت شهر اراک: يک گزارش کوتاه

ايمان نويدی، فضل اله غفرانی پور، زهرا طاهری ، محبوبه خورسندی* مجله پزشکی رفسنجان زمينه و هدف: کارمندان قشر عظيمی از شاغلين هستند و کار بی‌تحرکی […]
۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۴

تأثير تمرين قدرتی بر سطوح سرمی عامل نکروز تومور-آلفا، پروتئين واکنشگر C، قدرت عضلانی و عملکرد قلبی-تنفسی در دختران نوجوان غيرفعال

ويان وثوقی بانه*، فتاح مرادی۲، حميد آقاعلی نژاد۳ ، مقصود پيری۴ مربی گروه تربيت بدنی و علوم ورزشی- واحد تهران مرکزی- دانشگاه آزاد اسلامی- تهران- ايران، […]
۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۴

تأثير تمرين استقامتی و مقاومتی بر عامل رشد عصبی مشتق شده از مغز و کورتيزول سرم در دانشجويان پسر غيرفعال: کارآزمايی بالينی تصادفی شده

عليرضا براری، جبار بشيری، عليرضا رحيمی ، الهام مختاری مجله پزشکی شهر کرد زمينه و هدف: عامل رشد عصبی مشتق از مغز نقش مهمی در رشد […]