۲۸ تیر ۱۳۹۳

تأثیر ورزش های تقویت کننده عضلات کف لگن بر کیفیت زندگی جنسی و خشنودی زناشویی زنان نخست زا بعد از زایمان

زهرا زارع؛ ۲ناهید گلمکانی ؛ ۳نیره خادم؛ ۴حسین شاره؛ ۵محمدتقی شاکری(مجله زنان و مامایی) مقدمه: مشکلات جنسی تجربه شده توسط زنان نخست زا ممکن است باعث […]
۱۷ تیر ۱۳۹۳

بررسی ارتباط کيفيت خواب با اينترلوکين-۱ بتا و پروتئين واکنشي–C در مردان فعال و غيرفعال

ختيار ترتيبيان۱، عليرضا کامرانی۱، فخرالدين يعقوب نژاد* ، سيروان محمدامينی خياط۱ (مجله رفسنجان) زمينه و هدف: مطالعات متعددی حاکی از اثرگذاری فعاليت‌های ورزشی بر کيفيت خواب […]
۱۷ تیر ۱۳۹۳

مقايسه دو برنامه تمرين ثباتی و روش پيلاتس بر توان‌بخشی بيماران مبتلا به کمر درد مزمن غيراختصاصی

وحيد مظلوم* ، منصور صاحب الزمانی مقدمه و هدف: کمر درد ازجمله اختلال‌هايی محسوب‌می‌شود که فرد ممکن است دست‌کم، يک مرتبه آن را تجربه‌کند که باعث […]
۱۷ تیر ۱۳۹۳

تأثير تمرين‌های مقاومتی مرکزی بر شاخص‌های ريوی زنان چاق مبتلا به ديابت نوع ۲

رحيمه مهدی‌زاده*، نسرين رضويان‌زاده ، سارا حاصلی (دانشور) مقدمه و هدف: ضعف عضلات کمربند لگنی و عضلات تنفسی و افزايش قند خون با کاهش ظرفيت-های ريه […]
۱۷ تیر ۱۳۹۳

آثار يک هفته مکمل‌ياری بی‌تارترات کولين بر تعادل و برخی متغيرهای عملکرد شناختی مردان فعال

حميد اراضی*، کاکو حسينی ، محمد زاهد ابوالحسنی (مجله دانشور) مقدمه و هدف: کولين، پيش‌ساز يکی از مهم‌ترين انتقال‌دهنده‌های عصبی کولينرژيک است که با تحريک رهايش […]
۱۷ تیر ۱۳۹۳

تأثير ماساژ پا بر کيفيت خواب بيماران ايسکمی قلبی بستری در بخش‌های مراقبت ويژه قلبی

خدايار عشوندی، سعيد عبدی، آرزو کرمپوريان*، عباس مقيم بيگی ، شهرام همايونفر (مراقبت های پرستاری ویژه) هدف: با توجه به تاثير ماساژ پا بر خواب بيماران، […]
۱۷ تیر ۱۳۹۳

رتباط هموسيستئين خون با حداکثر اکسيژن مصرفی در مردان غيرفعال

محمد ابراهيم بهرام، مهدی نجاريان* ، محمد جواد پوروقار (مجله دانشور) مقدمه و هدف: نتايج حاصل از مطالعات، از ارتباط ميان هموسيستئين به‌عنوان يک شاخص التهابی […]
۱۲ تیر ۱۳۹۳

تأثير ورزش هوازی کوتاه مدت بر فشار خون سالمندان مبتلا به پرفشاری خون

حبيب حيدری*، فريبا بلورچی، فريده يغمايی، نويده نصيری ، سعيد حمدزاده (پرستاری داخلی و جراحی)زمينه و هدف: پرفشاری خون مهم‌ترين عامل خطرزای بيماری‌های قلبی- عروقی در […]
۱۲ تیر ۱۳۹۳

تاثير دو شيوه ی تمرين هوازی بر زمان واکنش ساده و انتخابی مردان سالمند

مجتبی کاشفی*، رسول حمايت طلب ، داوود حومنيان (مجله پزشکی جهرم) اهداف: هدف از انجام مطالعه‌ی حاضر، تعيين تاثير دو شيوه‌ی تمرين هوازی بر زمان واکنش […]