۹ آذر ۱۳۹۴

Effect of Resistance Training on Capillary Density Around Slow and Fast Twitch Muscle Fibers in Diabetic and Normal Rats

 Jahangir Karimian 1 ; Majid Khazaei 2 ; and Parivash Shekarchizadeh 1, * ۱ Department of School Management And Medical Informatics, Isfahan University of Medical Sciences, […]
۹ آذر ۱۳۹۴

Cardiac Parasympathetic Reactivation in Elite Soccer Players During Different Types of Traditional High-Intensity Training Exercise Modes and Specific Tests: Interests and Limits

 Alexandre Dellal 1, 2, 3 ; David Casamichana 4 ; Julen Castellano 4 ; Monoem Haddad 5 ; Wassim Moalla 6, * ; and Karim Chamari […]
۹ آذر ۱۳۹۴

Does Downhill Walking on Treadmill Improve Physical Status and Quality of Life of A Patient With COPD?

 Azadeh Erfani 1 ; Azar Moezy 1, * ; Ali Mazaherinezhad 1 ; and Seyed Ali Javad Mousavi 2 Department of Sports Medicine, School of Medicine, […]
۹ آذر ۱۳۹۴

Morphine/Codeine Ratio, a Key in Investigating a Case of Doping

 Tohid Seif-Barghi 1, 2 ; Navid Moghadam 2, 3, * ; and Farzad Kobarfard 4 ۱ Sports Medicine Research Center, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, […]
۱۸ آبان ۱۳۹۴

اثر ۱۰ هفته تمرين مقاومتی و هوازی بر سايتوکين‌ های التهابی در مردان غير فعال دارای اضافه ‌وزن

عبدالحسين طاهری کلانی * ، محمود نيک سرشت استاديار دانشگاه آزاد واحد ايلام استاديار دانشگاه آزاد واحد ايلام مجله پزشگی ایلام مقدمه: سطوح بالای نشانگرهای التهابی […]
۱۸ آبان ۱۳۹۴

اثر يک دوره هشت هفته ای تمرين هوازی- مقاومتی به همراه استروژن‏درمانی جايگزينی بر ميزان چربی احشايی و فاکتورهای خطر قلبی- عروقی در موش صحرايی اوارکتومی شده

آمنه پوررحيم قورقچی *، پروين بابائی، ارسلان دميرچی، بهرام سلطانی ، سمانه قربانی مجله پزشکی اردبیل زمينه و هدف: چا قی و افزايش چربی احشايی پس […]
۱۸ آبان ۱۳۹۴

تأثیر یک جلسه تمرین روی نوارگردان با محدودیت جریان خون بر سطوح سرمی هورمون‏های رشد، عامل رشد شبه انسولین-۱ و کورتیزول در دانشجویان دختر غیرفعال

فائزه ناصرخانی ؛ ۲ محمد حسین رضوانی؛ ۳ ناهید توفان ۱دانشگاه شاهرود ۲استادیار دانشگاه شاهرود ۳پزشک عمومی-دانشجوی دکتری آموزش پزشکی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان مجله پژوهش […]
۱۸ آبان ۱۳۹۴

تأثیر تمرینات مقاومتی دایره‌ای و بی‌تمرینی پس از آن بر مقادیر پلاسمایی امنتین-۱ و ترکیب بدنی دانشجویان دختر دارای اضافه ‏وزن و چاق

مهدی مقرنسی ؛ ۲ رضوانه گلدوی ۱دانشگاه سیستان و بلوچستان ۲دانشجوی کارشناسی ارشد فیزیولوژی ورزشی، گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، […]
۱۸ آبان ۱۳۹۴

تأثیر یک جلسه فعالیت مقاومتی بر شاخص های آسیب عضلانی و کوفتگی عضلانی تأخیری در دانشجویان پسر ورزشکار

عباس فروغی ؛ محسن ابراهیمی؛ مهدی چنگیزی دانشگاه سمنان مجله پژوهش در ورزش دانشگاهی هدف از انجام این پژوهش بررسی اثر یک جلسه فعالیت مقاومتی بر […]