۳۱ خرداد ۱۳۹۳

بررسی اثرات محافظتی عصاره دانه های جو و يولاف بر تعدادی از پارامترهای خونی (HDL، کلسترول و تري‎گليسريد) در موش صحرايی نر تغذيه شونده با رژيم غذايی پرچرب

ابوطالب ارشدی*، . ابراهيم طالبی ، . يعقوب طاهری چکيده مقدمه:نقش گياهان در کاهش چربي‎های خون و در نتيجه کاهش احتمال بروز بيماري‎های قلبی- عروقی شناخته […]
۳۱ خرداد ۱۳۹۳

مقايسه اثر ۶ هفته تمرين مقاومتی و تمرين همزمان بر توان هوازی، سطوح استراحتی هورمون رشد و کورتيزول در کودکان سالم

محمد مهدی رفيعی، نادر شوندی، عباس صارمی ، عباس عبدالملکی* زمينه و هدف: پژوهش‌های مربوط به بررسی اثر تمرينات ورزشی، به ويژه تمرين هم‌زمان بر تغييرات […]
۳۱ خرداد ۱۳۹۳

تاثير دو شدت مختلف فعاليت بدنی بر سطوح پلاسمايی آديپونکتين و رزيستين دختران جوان چاق و دارای اضافه وزن

بابک داوودی*، شيرين زيلايی بوری، اکرم آهنگرپور، مريم زيلايی بوری زمينه و هدف: فعاليت بدنی و اضافه وزن هر دو همئوستاز بدن را دست خوش تغيير […]
۳۱ خرداد ۱۳۹۳

تاثير ۱۲ هفته تمرينات هوازی بر سطوح آپلين، امنتين و گلوکز سرم در زنان مسن چاق مبتلا به ديابت نوع ۲

زينب امينی لاری، فرهاد دريانوش*، مريم کوشکی جهرمی، محمد محمدی (مجله پزشکی اراک) زمينه و هدف: هورمون‌های مشتق از آديپوکين‌ها شامل لپتين، آديپونکتين، رزيستين، آپلين، امنتين […]
۳۱ خرداد ۱۳۹۳

ارتباط بين شاخص توده بدنی با تراکم مواد معدنی استخوان در سالمندان

سيدرضا حسينی(MD)، پروين سجادی(MSc)، سحر جمالی(MD)، ، حاجی قربان نورالدينی(MD)،، رضا قديمی(PhD)، ، علی بيژنی(MD) (مجله پزشکی بابل) سابقه و هدف: پوکی استخوان و چاقی مشکل […]
۳۱ خرداد ۱۳۹۳

بررسی ارتباط بين برخی شاخص‌های آنتروپومتريک با سن منارک دختران

نسيبه شريفی، شهناز نجار، ميترا تدين نجف آبادی ، محمدحسين حقيقی زاده مقدمه و هدف: متوسط سن منارک به علت تنوع منطقه‌ای از کشوری به کشور […]
۲۳ خرداد ۱۳۹۳

تاثير کوتاه‌مدت دو نوع تمرين ثبات‌دهنده روی فراخوانی عضلات کمری و شکمی و انحنای کمردر بيماران کمردردی مزمن غير اختصاصی

زهرا يعقوبی، صديقه کهريزی، محمد پرنيان پور ، سقراط فقيه زاده (مجله کومش) سابقه و هدف: کمردرد ناشی از اختلال عمل‌کرد عضلانی باعث تحميل هزينه‌های زياد […]
۲۳ خرداد ۱۳۹۳

مقايسه تاثيرلرزش موضعی و تمرين تقويتی عضلات شکمی بر ضخامت چربی موضعی شکم در زنان جوان سالم

الهام فاطمی، اميرهوشنگ بختياری، راهب قربانی، پريناز وهابی، سحر معصومی ، زهرا سليمانيان (مجله کومش) سابقه و هدف: چاقی يکی از مشکلات سلامتی دردنياويک عامل خطرسازبرای […]
۲۳ خرداد ۱۳۹۳

اثرات تعداد دفعات تمرين هوازی بر برخی شاخص‌های التهاب عمومی در دانشجويان مرد چاق

علی ضابط، رحمن سوری، نجمه رضائيان ، شهرام عظيمی (مجله کومش) سابقه و هدف: فعاليت بدنييکی از استراتژی‌های موثر در کاهش خطر بيماری‌های مزمن به واسطه […]