۱۷ بهمن ۱۳۹۳

اثر حاد فعاليت ورزشی فزآينده بر غلظت پپتيد YY، نوروپپتيد Y و IGF-1 پلاسما در ورزشکاران جوان

حسن فرجی، رحمان رحيمی ، سعيد دباغ نيکوخصلت دانشجوی دکترا گروه تربيت‌بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مريوان مجله تازه های علوم کاربردی در […]
۱۷ بهمن ۱۳۹۳

اثر مصرف محلول‌های قندی خوراکی بر عملکرد شناگران

لاله افشاری، شوکا محمدی، سعيد شاکريان ، رضا امانی استاديار گروه تغذيه و رژيم درمانی، دانشکده پيراپزشکی، دانشگاه ملی مالزی مجله تازه های علوم کاربردی در […]
۱۷ بهمن ۱۳۹۳

اثرات مصرف حاد آب انار بر کاهش فشار خون، التهاب و بهبود عملکرد عروق در بيماران مبتلا به فشار خون بالا: يک مطالعه کارآزمايی بالينی

صديقه عسگری، محمد هاشمی، نجمه گلی ملک آبادی ، مهتاب کشوری استاد مرکز تحقيقات قلب و عروق اصفها مجله پزشکی شهر کرد زمينه و هدف: بيماری […]
۱۷ بهمن ۱۳۹۳

اثر تمرين هوازی بر بيان let-7a microRNA و IL-6 بافت تومور موش‌های مبتلا به سرطان پستان

ليلا انوشه، محمدرضا کردی*، عباسعلی گايينی، رضا مهديان، زهرا ميرآخری، صادق امانی شلمزاری ، اشرف امينی دانشگاه تهران، دانشکده تربيت بدنی، دانشيار فيزيولوژی ورزش فصلنامه بیماری […]
۱۷ بهمن ۱۳۹۳

اثرات اسيدهای چرب امگا-۳ بر ليپوپروتئين‌ها و آپوپروتئين‌های سرمی در بيماران ديابتی نوع ۲

فاطمه تورنگ، شبنم پويا، محمود جلالی، ابواقاسم جزايری ، ثريا ابراهيم پور کوجان استاد دانشکده تغذيه مجله پزشکی فیض سابقه و هدف: آترواسکلرورز يکی از مهم‌ترين […]
۱۷ بهمن ۱۳۹۳

تاثير کورکومين بر تخمدان پلی کيستيک القا شده با استراديول والرات در موش صحرايی

محمد نبيونی*، شيما محمدی، پروين کايدپور ، لطيفه کريم زاده دانشيار دانشگاه خوارزمی مجله پزشکی فیض سابقه و هدف: سندروم تخمدان پلی‌کيستيک (PCOS) سندرومی با اختلالات […]
۱۷ بهمن ۱۳۹۳

مقایسة تأثیر تمرین مقاومتی سنتی و ترکیب آن با تمرینات پایداری تنه بر عملکرد، خستگی عضلانی و پاسخ لاکتات خون شناگران زن نخبه

۱ فرزانه تقیان ؛ ۲ محمد فرامرزی؛ ۳ درسا ظفرمنش ۱استادیار دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد خواسگان (اصفهان) ایران ۲دانشیار دانشکده […]
۱۷ بهمن ۱۳۹۳

اثر پیش درمان سه و شش هفته تمرین هوازی بر استرس اکسایشی کبدی ناشی از القای حاد دوکسوروبیسین

۱ فاطمه ذوالفقارزاده؛ ۲ ولی اله دبیدی روشن ؛ ۳ اکبر حاجی زاده مقدم ۱دانشجوی دکتری فیزیولوژی ورزش دانشگاه مازندران،ایران ۲استاد گروه فیزیولوژی ورزش، دانشکده تربیت […]
۱۷ بهمن ۱۳۹۳

تأثیر مکمل‌سازی کوتاه‌مدت عصارة دانة انگور سیاه (GSE) بر مالون دی‌آلدهید و کراتین کیناز سرمی پس از یک جلسه فعالیت هوازی در مردان

۱ وحید ساری صراف ؛ ۲ حسین بابائی؛ ۳ جواد حق روان؛ ۴ حمید رضا زلفی ۱استادیار دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه تبریز، ایران […]