۲۵ تیر ۱۳۹۴

بررسی تأثير مکمل‌ياری با کراتين بر حافظه، يادگيری و آپوپتوز بعد از تزريق بتاآميلوئيد در موش‌های صحرايی نر ويستار

مالک علی محمدی، حميده پيشوا ، محمدرضا اشراقيان ، محمدرضا زرين دست استاديار دانشگاه علوم پزشکی تهران مجله علوم تغذیه و صنایع غذایی ایران سابقه و […]
۲۵ تیر ۱۳۹۴

اثر يک دوره تمرين مقاومتی بر سطوح پلاسمايی کمرين و انسولين در دو گروه موش‌های نر سالم و موش‌های نر مقاوم به انسولين

دکتر رزيتا فتحی *، خانم زهرا مسيبی، دکتر پروانه نظرعلی ، آقای سجاد اصلانی دانشيار دانشگاه مازندران مجله پژوهش در پزشکی سابقه و هدف: کمرين آديپوکاينی […]
۲۵ تیر ۱۳۹۴

نوشيدنی‌های شيرين و خطر چاقی و عوامل خطر قلبی ـ عروقی مرتبط با آن در بزرگسالان تهرانی

هانيه السادات اجتهد۱، پونه انگورانی۲، دکتر پروين ميرميران *، سعيد صادقيان شريف۴ ، دکتر فريدون عزيزی۵ ۱- مرکز تحقيقات چاقی و عادات غذايی، پژوهشکده علوم سلولی-مولکولی […]
۹ تیر ۱۳۹۴

اثرات فشار اکسايشی و سازگاری‌های ناشی از فعاليت ورزشی – مقاله مروری

بهروز بقايی *، بابک نخستين روحی، معرفت سياه کوهيان ، لطفعلی بلبلی دانشجوی دکتری فيزيولوژی ورزشی گرايش قلب و عروق و تنفس، گروه علوم ورزشی، دانشگاه […]
۹ تیر ۱۳۹۴

اثر ۱۲ هفته فعاليت ورزشی بر تغييرات ظرفيت هوازی و گلوکز خون مردان چاق

مجتبی ايزدی *، مسعود حاج رسولی، فاطمه کيانی، داوود خورشيدی ، حسين دوعلی مربی، گروه تربيت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه، ساوه، […]
۹ تیر ۱۳۹۴

تاثير مصرف حاد مکمل کوآنزيم Q10 بر برخی شاخص‌های سرمی آسيب عضلانی متعاقب يک جلسه تمرين مقاومتی در مردان ورزشکار دانشگاهی

مهدی چنگيزی ، محسن ابراهيمی ، محسن آوندی مجله کومش سابقه و هدف: مطالعه حاضر با هدف بررسی اثر مصرف حاد مکمل کوآنزيم Q10 بر غلظت […]
۹ تیر ۱۳۹۴

تأثير مصرف مکمل سير بر عملکرد هوازی مردان غير ورزشکار

بهزاد ساکی ، مجتبی پايدار اردکانی، زهرا امرايی ، امين صالحی ابرقويی مجله تغذیه و صنایع غذایی ایران سابقه و هدف: تمرين استقامتی طولانی مدت شاخص‌های […]
۹ تیر ۱۳۹۴

تأثير مکمل‌های پروتئين وی و کراتين بر شاخص‌های آمادگی جسمانی، سرعت و هيپرتروفی عضلانی در مردان تمرين نکرده طی يک دوره تمرين مقاومتی

قدير ذهبی مجله علوم تغذیه و صنایع غذایی ایران سابقه و هدف: در مورد تأثير دو مکمل پروتئين و کراتين به همراه تمرين مقاومتی بر ترکيب […]
۶ تیر ۱۳۹۴

تأثير ۱۰ هفته تمرين مقاومتی بر سطوح سرمی نسفاتين-۱ و شاخص مقاومت به انسولين در زنان مبتلا به ديابت نوع دو

آسيه تاجی طبس ، مهدی مقرنسی مجله دیابت و متابولیسم ایران مقدمه: نسفاتين-۱ آديپوکاينی است که از بافت چربی ترشح شده و در سازوکار تنظيم عملکرد […]