۱۰ تیر ۱۳۹۶

تاثیر تمرینات طناب زنی بر کنترل پاسچر، تعادل ایستا و پویای دانش آموزان پسر دارای کف پای صاف

مهدی قادریان ۱ ؛ غلام علی قاسمی۲ ؛ وحید ذوالاکتاف۳ ۱کارشناس ارشد، گروه آسیب شناسی و حرکات اصلاحی/ دانشکده تربیت بدنی/ دانشگاه اصفهان ۲دانشیار گروه آسیب […]
۱۰ تیر ۱۳۹۶

اثر ۸ هفته تمرین استقامتی و مهار کننده نیتریک اکساید بر آپلین بافت چربی در رت های نر سالمند

فاطمه فانی۱ ؛ آسیه عباسی دلویی ۲ ؛ احمد عبدی۲ ۱کارشناس ارشد فیزیولوژی ورزشی واحد آیت الله آملی/ دانشگاه آزاد اسلامی/ آمل ۲استادیار گروه فیزیولوژی ورزشی […]
۱۰ تیر ۱۳۹۶

افزایش توانایی آپوپتیک سلول‌های لنفوسیتی پس از تمرینات سازگاری در زنان غیر فعال

زینت ابراهیمی ۱ ؛ پریوش پیرکی۲ ؛ محمدرضا رمضان پور۳ ؛ مظفر یکتایار۴ ۱مربی، گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی/ دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی/ دانشگاه […]
۱۰ تیر ۱۳۹۶

اثر دو روش تمرینی بر برخی نشانگرهای سیستم ایمنی در ورزشکاران نوجوان

محمدعلی سمواتی‌شریف ۱ ؛ امیر افشاری۲ ؛ حجت اله سیاوشی۳ ؛ مریم کشوری۲ ۱دانشیار فیزیولوژی ورزشی/ دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی/ دانشگاه بوعلی سینا/ همدان […]
۱۰ تیر ۱۳۹۶

مقایسه اثر شدت های مختلف هیدراسیون بر قدرت ایزومتریک، توان بی هوازی و استقامت عضلانی زنان فعال

منا حق شناس۱ ؛ فهیمه اسفرجانی۲ ؛ جلیل رئیسی ۳ ؛ سید محمد مرندی۴ ۱کارشناس ارشد رشته فیزولوژی ورزش دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی/ دانشگاه […]
۱۰ تیر ۱۳۹۶

پاسخ شاخص های التهابی و آسیب عضلانی به فعالیت شدید هوازی در پسران سالم: ارتباط بین شاخص ها

بختیار ترتیبیان۱ ؛ بهمن ابراهیمی ترکمانی ۲ ۱دانشیار فیزیولوژی ورزشی/ دانشکده علوم ورزشی/ دانشگاه علامه طباطبائی/ تهران ۲دانشجوی دکتری فیزیولوژی ورزشی/ گروه تربیت بدنی و علوم […]
۱۰ تیر ۱۳۹۶

اعتبار ساختاری و همزمان مقیاس درک فشار کار بدنی تصویری (OMNI) در افراد نوجوان ناشنوا هنگام فعالیت زیربیشینه و درمانده ساز

شبنم زاهدی کیا۱ ؛ فرزاد ناظم ۲ ۱کارشناس ارشد فیزیولوژی ورزشی/ دانشکده علوم ورزشی/ دانشگاه بوعلی سینا/ همدان ۲دانشیار فیزیولوژی ورزشی/ دانشکده علوم ورزشی/ دانشگاه بوعلی […]
۱۰ تیر ۱۳۹۶

ارزیابی اثرات حفاظتی مصرف مکمل آغوز بر شاخص های آسیب عضلانی ناشی از ورزش در موش صحرایی

مهدی مقرنسی۱ ؛ فرهاد شهامت نشتیفانی۲ ؛ محسن فؤادالدینی ۳ ؛ مریم بان پروری۴ ؛ جواد بیات۲ ؛ مهران حسینی۵ ۱دانشیار فیزیولوژی ورزشی/ دانشکده علوم ورزشی/ […]
۱۱ خرداد ۱۳۹۶

مقایسه تأثیر دوازده هفته تمرین هوازی در نوبت‌های صبح و بعدازظهر بر کاتابولیسم پروتئین زنان دیابتی

حسن درواخ۱؛ آسیه سادات موسویان ۲ ۱کارشناس ارشد فیزیولوژی ورزشی، مربی گروه دروس عمومی، دانشگاه صنعتی شهدای هویزه، سوسنگرد، ایران. ۲کارشناس ارشد فیزیولوژی ورزشی، مربی گروه […]