۷ اردیبهشت ۱۳۹۸

بررسی اثرهای تمرین هوازی بر تعدیل تغییرات هماتولوژیک در اسب‌های تولیدکنندة پادزهر منووالان

میترا عزیزی ماسوله۱؛ عباس زارع میرک آبادی ۲؛ عبدالعلی بنایی فر۳؛ نادر شاکری۴ ۱دانشجوی دکتری فیریولوژی ورزشی، دانشگاه آزاد واحد تهران جنوب ۲استاد گروه جانوران سمی، […]
۷ اردیبهشت ۱۳۹۸

تأثیر هشت هفته تمرین مقاومتی و هوازی بر نیم‌رخ لیپیدی و سطح سرمی هپتوکاین HFREP1 در مردان چاق مبتلا به دیابت نوع دو

عباس کیهانیان۱؛ حمید اراضی ۲؛ مهدی کارگرفرد۳ ۱دانشجوی دکتری فیزیولوژی ورزشی، دانشگاه گیلان ۲دانشیار فیزیولوژی ورزشی، دانشگاه گیلان ۳استاد فیزیولوژی ورزشی، دانشگاه اصفهان فیزیولوژی ورزشی چکیده […]
۷ اردیبهشت ۱۳۹۸

بررسی تأثیر شش هفته تمرین استقامتی بر سطوح برخی پروتئین‌های شبکة آندوپلاسمی بافت سیاتیک موش‌های صحرایی دیابتی

محمد حامدی فرorcid 1؛ رحیم میرنصوری ۲؛ مسعود رحمتی ۳ ۱دانشجوی دکتری فیزیولوژی ورزشی، دانشگاه لرستان ۲استادیار فیزیولوژی ورزشی، دانشگاه لرستان ۳دانشیار فیزیولوژی ورزشی، دانشگاه لرستان […]
۷ اردیبهشت ۱۳۹۸

اثر تمرین استقامتی زیربیشینه، بی‌تمرینی و آگونیست هورمون آزادکنندة گونادوتروپین بر غلظت سرمی هورمون رشد و هورمون‌های تیروئیدی در دختران مبتلا به بلوغ زودرس مرکزی

طیبه باغیان۱؛ علی حیدریان پور ۲؛ الناز شکری۳ ۱کارشناسی‌ارشد فیزیولوژی ورزشی، دانشگاه بوعلی‌ سینا ۲دانشیار فیزیولوژی ورزشی، دانشگاه بوعلی سینا ۳دانشجوی دکتری فیزیولوژی ورزشی، دانشگاه بوعلی […]
۷ اردیبهشت ۱۳۹۸

تأثیر یک ماه تمرینات مرسوم برآمادگی جسمانی، ترکیب‌بدنی واجرای کاتای قهرمانان بین‌المللی

سعید نیکوخصلت۱؛ جواد وکیلی۲؛ سعید فتح الهی ۳ ۱دانشیار فیزیولوژی ورزشی، دانشکدۀ تربیت‌بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه تبریز ۲استادیار فیزیولوژی ورزشی، دانشکدۀ تربیت‌بدنی و علوم ورزشی، […]
۷ اردیبهشت ۱۳۹۸

تأثیر شش هفته تمرین تناوبی بر حجم تومور و سطوح آدیپونکتین و لپتین در بافت چربی و عضلانی موش‌های مادة مبتلا به سرطان پستان

حمید آقا علی نژاد ۱؛ محمدامین ساعی۲؛ علیرضا رمضانی۳ ۱دانشیار فیزیولوژی ورزشی، دانشگاه تربیت‌مدرس ۲کارشناسی ارشد فیزیولوژی ورزشی، دانشگاه تربیت مدرس ۳دانشیار فیزیولوژی ورزشی، دانشگاه تربیت‌دبیر […]
۶ اردیبهشت ۱۳۹۸

تاثیر هشت هفته تمرین هوازی همراه با مصرف مکمل اسپیرولینا بر سطوح پلاسمایی MDA، SOD و TAC در مردان مبتلا به دیابت نوع ۲

بابک هوشمند مقدم ۱؛ سید رضا عطار زاده حسینی۲؛ محمد رضا کردیorcid 3؛ تایماز دولو۴ ۱دانشجوی دکتری گروه فیزیولوژی و علوم ورزشی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، […]
۶ اردیبهشت ۱۳۹۸

پاسخ ارکسین-A و اپلین به نوع و شدت فعالیت در دختران جوان فعال

ندا سلیمی۱؛ پروانه نظرعلی ۲؛ وحید تادیبیorcid 3؛ رستم علی زاده۴ ۱دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه الزهرا، تهران، ایران ۲دانشیار فیزیولوژی ورزش، دانشکده تربیت […]
۶ اردیبهشت ۱۳۹۸

اثر هشت هفته تمرین هوازی همراه با انسداد جریان خون بر نیم رخ لیپیدی و ترکیب بدنی در نوجوانان چاق پسر

شهرام محمدی ۱؛ حمید رجبی۲؛ پژمان معتمدی۳؛ ندا خالدی۴؛ مهسا عبدالهی۵ ۱دانشجوی دکتری،گروه تربیت بدنی،دانشکده پردیس، دانشگاه خوارزمی، تهران ، ایران ۲استاد،دانشکده تربیت بدنی، دانشگاه خوارزمی، […]