۱۲ مهر ۱۳۹۷

تأثیر فعالیت ورزشی تناوبی شدید انسدادی بر عملکرد سیستم ضداکسایشی و شاخص‌های آسیب سلولی زمان‌های بازیافت در زنان غیرفعال

محدثه عاطفی نیا ۱؛ ندا خالدی۲؛ حمید رجبی۳ ۱کارشناسی‌ارشد فیزیولوژی ورزشی، دانشگاه خوارزمی ۲استادیار فیزیولوژی ورزشی، دانشگاه خوارزمی ۳استاد فیزیولوژی ورزشی، دانشگاه خوارزمی مجله فیزیولوژی ورزشی […]
۱۲ مهر ۱۳۹۷

تأثیر مصرف مکمل ملاتونین بر عملکرد قلبی پس از فعالیت ورزشی شدید در سالمندان

سعید نقیبی ۱؛ محمد جواد ملکی۲؛ زیبا استوان۳ ۱استادیار فیزیولوژی ورزشی، پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی ۲جراح قلب و توراکس، متخصص طب فیزیکی ۳کارشناس ارشد […]
۱۲ مهر ۱۳۹۷

اثر کوتاه‌مدت حرکات کششی ایستا و پویا بر نسبت عملکردی و رایج عضلة همسترینگ به چهارسررانی زنان ورزشکار

محمد شریعت زاده ۱؛ سمیرا غلامیان۲؛ داوود محسنی نیا۳؛ زهره برهانی۴؛ علی کاشی۵ ۱استادیار فیزیولوژی ورزشی، پژوهشگاه تربیت‌بدنی و علوم ورزشی ۲دانشجوی دکتری بیوشیمی و متابولیسم […]
۱۲ مهر ۱۳۹۷

تاثیر هشت هفته تمرین تداومی هوازی و تناوبی شدید بر بیان ژن‌های foxo1 و foxo3a بافت قلب موش های صحرایی نر نژاد ویستار

Sadaf Kara’i 1 , Ali Asghar Ravasi 2 , Majid Gholipour 3 مجله دانش و تندرستی چکیده مقدمه: هدف از تحقیق حاضر، مقایسه دو نوع تمرین […]
۱۲ مهر ۱۳۹۷

تاثیر همزمان فعالیت تمرینی منظم و ویتامین D بر سطح آپپتوز و آنزیم های آنتی اکسیدانی بافت قلب در رت های نر قرار گرفته در معرض آب اکسیژنه

Mehdi Pirooz 1 , Mohammad Ali Azarbayjani 1 , Seyed Ali Hosseini 2 , Maghsoud Peeri 1 مجله دانش و تندرستی چکیده مقدمه : اثرات بیولوژیک […]
۱۲ مهر ۱۳۹۷

تاثیر مکمل رزوراتول طی تمرینات ورزشی بازتوانی قلبی بر نیم رخ لیپیدی بیماران قلبی تحت عمل جراحی بای پس: کارآزمایی بالینی تصادفی شده

Javad Almasi 1 , Kamal Azizbeigi , Khalid Mohammad Zade Salamat 2 , Behshad Naghsh Tabrizi 3 , Mohammad Ali Azarbaijani 4 مجله دانش و تندرستی […]
۱۲ مهر ۱۳۹۷

اثر تمرین استقامتی بر عامل رشد اندوتلیال عروقی و گیرنده عامل رشد اندوتلیال عروقی-۲ بافت توده سرطان پستان موش‌های کوچک آزمایشگاهی

الهام شهاب پور۱ ، مریم کوشکی جهرمی* ۲، محسن ثالثی۳ ، غلامحسین تمدن۴ ۱- دکتری فیزیولوژی ورزشی – بیوشیمی و متابولیسم ورزشی، گروه تربیت بدنی، دانشکده […]
۱۲ مهر ۱۳۹۷

اثر یک دوره تمرینات پیلاتس بر تعادل عملکردی مردان سالمند

ادریس باوردی مقدم* ۱، سیدصدرالدین شجاع‌الدین ، حسین رادفر مجله پزشکی گرگان چکیده زمینه و هدف : سالمندی به عنوان یکی از مراحل تکاملی زندگانی بوده […]
۱۲ مهر ۱۳۹۷

اثر یک دوره تمرین ترکیبی با شدت‌های مختلف بر عملکرد ریوی و جسمانی مردان معتاد

سیدعلی اصغر حسینی ، امیرحسین حقیقی* ۱، سیدعلیرضا حسینی کاخک مجله پزشکی گرگان چکیده زمینه و هدف : مصرف مواد مخدر و اعتیاد به آنها می‌تواند […]