۱۲ مهر ۱۳۹۷

تأثیر تمرین تناوبی شدید بر بیان ژن‌های miR-1 و miR133-a در رت‌‌های مبتلا به آنفارکتوس میوکارد

پدرام قربانی۱؛ محمد رضا کردی ۲؛ عباسعلی گایینی۳؛ رضا نوری۴؛ سارا کربلایی فر۱ ۱دانشجوی دکتری فیزیولوژی ورزشی، دانشگاه تهران، پردیس بین‌الملل کیش ۲دانشیار فیزیولوژی ورزشی، دانشگاه […]
۱۲ مهر ۱۳۹۷

بررسی اثر تمرین هوازی بر سطوح هورمون آدیپونکتین، نیمرخ لیپیدی و hs-CRP پلاسمایی در زنان مبتلا به دیابت نوع دو

لطفعلی بلبلی ۱؛ الهه ممشلی۲؛ علی رجبی۲؛ مرتضی یاری۳ ۱دانشیار فیزیولوژی ورزشی، دانشگاه محقق اردبیلی ۲دانشجوی دکتری فیزیولوژی ورزشی، دانشگاه محقق اردبیلی ۳کارشناسی‌ارشد فیزیولوژی ورزشی، دانشگاه […]
۱۲ مهر ۱۳۹۷

تأثیر فعالیت ورزشی تناوبی شدید انسدادی بر عملکرد سیستم ضداکسایشی و شاخص‌های آسیب سلولی زمان‌های بازیافت در زنان غیرفعال

محدثه عاطفی نیا ۱؛ ندا خالدی۲؛ حمید رجبی۳ ۱کارشناسی‌ارشد فیزیولوژی ورزشی، دانشگاه خوارزمی ۲استادیار فیزیولوژی ورزشی، دانشگاه خوارزمی ۳استاد فیزیولوژی ورزشی، دانشگاه خوارزمی مجله فیزیولوژی ورزشی […]
۱۲ مهر ۱۳۹۷

تأثیر مصرف مکمل ملاتونین بر عملکرد قلبی پس از فعالیت ورزشی شدید در سالمندان

سعید نقیبی ۱؛ محمد جواد ملکی۲؛ زیبا استوان۳ ۱استادیار فیزیولوژی ورزشی، پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی ۲جراح قلب و توراکس، متخصص طب فیزیکی ۳کارشناس ارشد […]
۱۲ مهر ۱۳۹۷

اثر کوتاه‌مدت حرکات کششی ایستا و پویا بر نسبت عملکردی و رایج عضلة همسترینگ به چهارسررانی زنان ورزشکار

محمد شریعت زاده ۱؛ سمیرا غلامیان۲؛ داوود محسنی نیا۳؛ زهره برهانی۴؛ علی کاشی۵ ۱استادیار فیزیولوژی ورزشی، پژوهشگاه تربیت‌بدنی و علوم ورزشی ۲دانشجوی دکتری بیوشیمی و متابولیسم […]
۱۲ مهر ۱۳۹۷

تاثیر هشت هفته تمرین تداومی هوازی و تناوبی شدید بر بیان ژن‌های foxo1 و foxo3a بافت قلب موش های صحرایی نر نژاد ویستار

Sadaf Kara’i 1 , Ali Asghar Ravasi 2 , Majid Gholipour 3 مجله دانش و تندرستی چکیده مقدمه: هدف از تحقیق حاضر، مقایسه دو نوع تمرین […]
۱۲ مهر ۱۳۹۷

تاثیر همزمان فعالیت تمرینی منظم و ویتامین D بر سطح آپپتوز و آنزیم های آنتی اکسیدانی بافت قلب در رت های نر قرار گرفته در معرض آب اکسیژنه

Mehdi Pirooz 1 , Mohammad Ali Azarbayjani 1 , Seyed Ali Hosseini 2 , Maghsoud Peeri 1 مجله دانش و تندرستی چکیده مقدمه : اثرات بیولوژیک […]
۱۲ مهر ۱۳۹۷

تاثیر مکمل رزوراتول طی تمرینات ورزشی بازتوانی قلبی بر نیم رخ لیپیدی بیماران قلبی تحت عمل جراحی بای پس: کارآزمایی بالینی تصادفی شده

Javad Almasi 1 , Kamal Azizbeigi , Khalid Mohammad Zade Salamat 2 , Behshad Naghsh Tabrizi 3 , Mohammad Ali Azarbaijani 4 مجله دانش و تندرستی […]
۱۲ مهر ۱۳۹۷

اثر تمرین استقامتی بر عامل رشد اندوتلیال عروقی و گیرنده عامل رشد اندوتلیال عروقی-۲ بافت توده سرطان پستان موش‌های کوچک آزمایشگاهی

الهام شهاب پور۱ ، مریم کوشکی جهرمی* ۲، محسن ثالثی۳ ، غلامحسین تمدن۴ ۱- دکتری فیزیولوژی ورزشی – بیوشیمی و متابولیسم ورزشی، گروه تربیت بدنی، دانشکده […]