۹ تیر ۱۳۹۴

تأثير مصرف مکمل سير بر عملکرد هوازی مردان غير ورزشکار

بهزاد ساکی ، مجتبی پايدار اردکانی، زهرا امرايی ، امين صالحی ابرقويی مجله تغذیه و صنایع غذایی ایران سابقه و هدف: تمرين استقامتی طولانی مدت شاخص‌های […]
۹ تیر ۱۳۹۴

تأثير مکمل‌های پروتئين وی و کراتين بر شاخص‌های آمادگی جسمانی، سرعت و هيپرتروفی عضلانی در مردان تمرين نکرده طی يک دوره تمرين مقاومتی

قدير ذهبی مجله علوم تغذیه و صنایع غذایی ایران سابقه و هدف: در مورد تأثير دو مکمل پروتئين و کراتين به همراه تمرين مقاومتی بر ترکيب […]
۶ تیر ۱۳۹۴

تأثير ۱۰ هفته تمرين مقاومتی بر سطوح سرمی نسفاتين-۱ و شاخص مقاومت به انسولين در زنان مبتلا به ديابت نوع دو

آسيه تاجی طبس ، مهدی مقرنسی مجله دیابت و متابولیسم ایران مقدمه: نسفاتين-۱ آديپوکاينی است که از بافت چربی ترشح شده و در سازوکار تنظيم عملکرد […]
۶ تیر ۱۳۹۴

اثر مصرف يک وعده مکمل گلوتامين بر شاخص‌های آسيب عضلانی پس از فعاليت مقاومتی برون‌گرا

آزاده نجارزاده۱، هادی عطارد *، حسن مظفری خسروی۱، علی دهقانی۱ ، فواد عسجدی۳ ۱- يزد دانشگاه علوم پزشکی شهيد صدوقی ، پرديس بين الملل،گروه تغذيه دانشجوی […]
۶ تیر ۱۳۹۴

بررسی تاثير مصرف جوانهی گندم بر پروفايل ليپيد

نرگس سرشار *، دکتر حسين مختاريان دلويی، دکتر مهدی مشکی، دکتر عصمت آسايی ، دکتر مهدی يعقوبی اول ريابی مجله پزشکی زنجان زمينه و هدف: نظر […]
۶ تیر ۱۳۹۴

تاثير ۱۲ هفته تمرينات مقاومتی بر سطوح آپلين، امنتين-۱ و مقاومت به انسولين در زنان مسن دارای اضافه وزن مبتلا به ديابت نوع ۲

دکتر فرهاد دريانوش * ، زينب امينی لاری مجله پزشکی زنجان زمينه و هدف: امروزه مشخص شده است آپلين و امنتين به عنوان هورمون ترشح شده […]
۶ تیر ۱۳۹۴

اثر تمرينات پيلاتس بر مقادير پلاسمايی گرلين و ابستاتين در مردان سالمند چاق

ايمان زکوی ، اقبال زکوی ، فرزانه تقيان مجله پزشکی شهید صدوقی یزد مقدمه: چاقی و اضافه وزن منجر به کاهش سطوح برخی هورمون‌های اشتهاآور مانند […]
۶ تیر ۱۳۹۴

تأثير رايحه‌ی گلاب بر شدت درد زايمان در زنان نخست‌زا

نسرين روزبهانی *، مهتاب عطارها، نعيمه اکبری ترکستانی، ليلا اميری فراهانی ، طوبی حيدری مجله طب مکمل مقدمه: درد زايمان يکی از شديدترين دردهايی است که […]
۶ تیر ۱۳۹۴

تأثير مکمل ياری عناب بر ميزان آنزيم گلوتاتيون پراکسيداز (GPX) و سوپر اکسايد ديسموتاز (SOD) سرم به دنبال يک جلسه تمرين حاد مقاومتی

محمداسماعيل افضل پور، سيد حسين ابطحی ايوری * ، اعظم رضازاده مجله افق دانش زمينه و هدف: ورزش شديد با ايجاد فشار اکسايشی موجب آسيب به […]