۷ مرداد ۱۳۹۳

اثر مصرف کوتاه‌مدت محلول خوراکی عناب قبل از يک جلسه ورزش مقاومتی دايره‌ای بر آپوپتوز نوتروفيل انسانی

سيد مرتضی طيبی۱، حميد آقاعلی‌نژاد*، شهريار شفاعی۳، رضا قراخانلو۱ ، محسن آسوری (تازه های علوم کاربردی ورزش) هدف از تحقيق حاضر اثر مصرف کوتاه‌مدت محلول خوراکی […]
۷ مرداد ۱۳۹۳

اثرات برنامه تمرين پلايومتريک و مقاومتی بر توان انفجاری و قدرت مردان واليباليست جوان

رامين آقاجانی*، زهرا حجتی۲ ، عليرضا علميه (تازه های علوم کاربردی ورزش) اين تحقيق، پژوهشی نيمه تجربی است که با هدف آثار برنامه تمرين پلايومتريک و […]
۷ مرداد ۱۳۹۳

پاسخ ژن ABCA1 کبدی در رت‌های نر: اثر تمرين شديد و عصاره خام کراتاگوس (سياه وليک)

عباس قنبری نياکی*، منيره قلی‌زاده۲، صفيه قنبری ابرقو۲، فاطمه رودباری۲ ، محمد جواد چايچی (تازه های علوم کاربردی ورزش) فعاليت‌های ورزشی منظم و بهره‌مندی از داروهای […]
۳۱ تیر ۱۳۹۳

تاثير دوازده هفته تمرين هوازی بر سطح سرمی لپتين، واسپين و برخی شاخص‌های استرس اکسيداتيو در زنان ميانسال چاق

دکتر محمود حجازی*، زينب نظام دوست۲ ، دکتر مرضيه ثاقب جو۳ ( مجله غدد و متابولیسم) مقدمه: پژوهش حاضر به منظور تعيين تاثير ۱۲ هفته تمرين […]
۳۱ تیر ۱۳۹۳

مقايسه ی اثر زمان های مختلف استراحت مطلق بر روی کمر درد حاد

مرتضی دهقان ، فريناز فرهبد (مجله پزشکی شهر کرد) زمينه و هدف: در طی دهه های گذشته استراحت در بستر به عنوان درمان سنتی برای بسياری […]
۳۱ تیر ۱۳۹۳

تأثير تمرين هوازی بر سطوح اينترلوکين ۱۸ و پروتئين واکنش گر C در مردان سالمند

بيژن کبير، فرزانه تقيان ، کيهان قطره سامانی (مجله پزشکی شهر کرد) زمينه و هدف: روند رو به رشد جمعيت سالمندان، بی تحرکی و افزايش خطر […]
۳۱ تیر ۱۳۹۳

مقايسه حس وضعيت مفصل زانو در مردان فوتباليست، واليباليست و غير ورزشکار

مين شفيع پور ، سيد صدرالدين شجاع الدين (مجله شزشکی شهر کرد) زمينه و هدف: حس عمقی و تعادل از عوامل موثر بر ارتقای عملکرد و […]
۳۱ تیر ۱۳۹۳

اثر حفاظتی تمرين همراه با مصرف عصاره هيدروالکلی گل گياه ازگيل ژاپنی بر سطح فاکتور نروتروفيکی مشتق آستروسيتی ساقه مغز موش های پارکينسونی

ضياء فلاح محمدی، محمد آقاسی ، مرجان احمدی-کرد آسيابی (مجله پزشکی شهر کرد) زمينه و هدف: عصاره هيدروالکی گل گياه ازگيل ژاپنی غنی از ترکيبات فنلی […]
۳۱ تیر ۱۳۹۳

رابطه بين گرلين، ابستاتين و نسبت گرلين به ابستاتين با تراکم استخوان ران و کمر افراد فعال و غير فعال

اکرم جعفری (مجله پزشکی شهرکرد) زمينه و هدف: مطالعات گذشته بيانگر اهميت حفظ انرژی کافی برای عملکرد نرمال هورمون ها در شکل گيری و استحکام استخوان […]