۲۶ آبان ۱۳۹۳

توصیف و ارزیابی ابعاد پیکری عمومی و سوماتوتایپ بازیکنان نخبۀ مرد تیم ملی هندبال بزرگسالان ایران و مقایسۀ آن با بازیکنان نخبۀ اروپایی در پست‌های مختلف

۱علی اصغر فلاحی ؛ ۲عباسعلی گائینی؛ ۳محسن جاویدی؛ ۴علی اکبر جدیدیان؛ ۵خسرو نصیری ۱استادیار فیزیولوژی ورزشی، دانشکدۀ علوم تربیتی و روان‌شناسی، بخش تربیت بدنی، دانشگاه شیراز […]
۲۶ آبان ۱۳۹۳

تأثیر هشت هفته تمرین دویدن تداومی و چهار هفته بی‌تمرینی بر پراکسیداسیون چربی و دفاع ضد اکسایشی غیرآنزیمی مردان سالم غیرفعال

۱حمزه دانشمندی؛ ۲حمید دانشمندی ۱دانشجوی دکتری تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه پیام نور مرکز تهران ۲کارشناس ارشد تربیت بدنی و علوم ورزشی، گرایش فیزیولوژی ورزشی، […]
۲۶ آبان ۱۳۹۳

تأثیر تمرینات مقاومتی و سرعتی بر ANP پلاسمای مردان غیرورزشکار

ساسان نقی زاده ؛ علی رواسی کارشناس ارشد تربیت بدنی دانشگاه تهران، استاد دانشگاه تهران مجله علوم زیستی ورزشی چکیده قلب، هورمونی به نام پپتید ناتریورتیک […]
۲۶ آبان ۱۳۹۳

تأثیر تمرین مقاومتی فزاینده بر غلظت سرمی امنتین-۱ و نیمرخ لیپیدی موش های صحرایی نر

۱علی رضا صفرزاده؛ ۲ملیحه حاجی زاده رستمی؛ ۳الهه طالبی گرکانی ؛ ۳رزیتا فتحی ۱استادیار دانشکدۀ تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه مازندران ۲کارشناس ارشد فیزیولوژی ورزش […]
۲۶ آبان ۱۳۹۳

اثر یک دورۀ تمرینی منتخب بر ظرفیت‌های ریوی غواصان اسکوبا و حبس نفس

۱زهره نوری ؛ ۲فرزانه تقیان؛ ۲غلامرضا شریفی ۱کارشناس ارشد، دانشکدۀ تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران ۲استادیار، دانشکدۀ تربیت […]
۲۶ آبان ۱۳۹۳

تأثیر یک دوره تمرین تناوبی شدید (HIIT) بر نیمرخ لیپیدی مردان جوان غیرفعال

۱رضا قراری عارفی ؛ ۲محمد همتی نفر؛ ۳محمد کردی ۱دانشجوی دکتری دانشکدۀ تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه بیرجند ۲دانشجوی دکتری دانشکدۀ تربیت بدنی و علوم […]
۲۶ آبان ۱۳۹۳

تأثیر دو پروتکل تمرین مقاومتی بر پراکسیداسیون چربی و تغییرات ظرفیت آنتی‌اکسیدانی تام پلاسما در مردان سالم

۱کمال عزیزبیگی بوکانی ؛ ۲رامین امیر ساسان؛ ۳سیروان آتشک ۱استادیار گروه تربیت بدنی، واحد سنندج، دانشگاه آزاد اسلامی، سنندج ۲دانشیار گروه فیزیولوژی ورزشی، دانشکدۀ تربیت بدنی، […]
۲۵ آبان ۱۳۹۳

تأثیر رشته ورزشی بر سطوح استراحتی متغیرهای همورئولوژیکی ورزشکاران رشته‌های ورزشی مختلف

۱ ژاله پاشایی؛ ۲ سعید نیکوخصلت ۱کارشناس ارشد فیزیولوژی دانشگاه تبریز ۲استادیار گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه تبریز مجله المپیک نوین چکیده هدف از […]
۲۵ آبان ۱۳۹۳

مقایسه اثر بی تمرینی و تمرین مجدد در شش حرکت اصلی وزنه برداران نخبه

۱ معرفت سیاهکوهیان ؛ ۲ فرهاد عظیمی؛ ۳ آیدین ولی زاده ۱دانشیار تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه محقق اردبیلی ۲کارشناس ارشد تربیت بدنی و علوم […]