۹ آذر ۱۳۹۳

مقايسه تاثير تمرين مقاومتی با استراحت فعال و غيرفعال بر تغييرات سطح فعاليتی لاکتات خون بازيکنان فوتبال

حميد رجبی ، عباس کيهانيان* مجله فیزیولوژی ورزشی هدف از پژوهش حاضر، مقايسه تاثير تمرين مقاومتی با استراحت فعال (به صورت تناوبی و با استفاده از […]
۹ آذر ۱۳۹۳

تأثير مکمل اسيد چرب امگا ۳ بر سندرم متابوليک در سالمندان ساکن آسايشگاه کهريزک: کارآزمايی بالينی دوسو کور

محمد جعفر محمودی۱، سودابه اعلاتاب۲، فرشاد شريفی۲، فرهنگ درخشان۲ ، حسين فخرزاده* ۱- ۱- بخش قلب بيمارستان امير اعلم ۲- ۲- مرکز تحقيقات سلامت سالمندان، پژوهشکده […]
۹ آذر ۱۳۹۳

تأثیر تمرین هوازی بر غلظت پلاسمایی اپلین و مقاومت به انسولین در موش های صحرایی دیابتی نوع ۲

فهیمه کاظمی, خسرو ابراهیم, صالح زاهدی اصل مجله پزشکی تبریز زمینه و اهداف: اپلین، آدیپوکاینی است که اخیرا” شناسایی شده است و نقش مهمی در تنظیم […]
۹ آذر ۱۳۹۳

ارتباط بين شاخص‌های تن‌سنجی با سطح سرمی هموسيستئين

: اميد صادقی، زهرا مقصودی، مرتضی نصيری، فريبرز خوروش ، غلامرضا عسکری دکتری تغذيه مرکز تحقيقات امنيت غذايی و گروه تغذيه جامعه، دانشکده تغذيه و علوم […]
۹ آذر ۱۳۹۳

بررسی اثر کمبوچای تهيه شده از چای سبز بر روی سطح گلوکز و پروفايل ليپيدی موش‌های صحرايی ديابتی

لطيفه رسولی، حسن فلاح‌حسينی ، سيد‌احمد حسينی* استاديار گروه تغذيه دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جندی شاپور اهواز مجله گیاهان دارویی مقدمه: ديابت، بيماری […]
۹ آذر ۱۳۹۳

اثر مکمل زعفران بر فعاليت آنزيم‌های آنتی‌اکسيدانی طی يک جلسه فعاليت برون‌گرا در مردان فعال

مسلم ورمزيار ، محمدعلی آذربايجانی* دانشيار دانشکده تربيت بدنی و علوم ورزشی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی مجله گیاهان دارویی مقدمه: فعاليت بدنی و […]
۲۷ آبان ۱۳۹۳

اثر يک دوره شنای تمرينی موش‌های صحرايی باردار بر سطح عامل رشد اندوتليال عروقی (VEGF) بافت کليه زاده‌های موش

شادمهر ميردار*، مريم جراحی، مهدی هدايتی، اکبر حاجی زاده ، غلامرضا حميديان دانشيار، گروه فيزيولوژی ورزشی، دانشکده تربيت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه مازندران، بابلسر مجله […]
۲۷ آبان ۱۳۹۳

تاثير يک دوره تمرين مقاومتی بر سطوح عوامل التهابی عضله اسکلتی در موش های صحرايی ديابتی

مهديه ملانوری شمسی*، محسن فلاح ، مهدی مهدوی استاديار دانشگاه تربيت مدرس مجله پزشکی فیض سابقه و هدف: تمرينات ورزشی مقاومتی باعث افزايش توده عضلانی، قدرت […]
۲۷ آبان ۱۳۹۳

تاثير تمرين استقامتی بر سطوح سرمی آديپوکاين‌های لپتين و کمرين در مردان لاغر غيرفعال

فتاح مرادی*، اعظم حيدرزاده ، ويان وثوقی بانه استاديار دانشگاه آزاد اسلامی واحد سقز مجله پزشکی فیض سابقه و هدف: لپتين آديپوکاينی است که از طريق […]