۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۷

پاسخ حاد برخی عوامل همودینامیک به پیاده روی روی تردمیل با محدودیت جریان خون در دختران جوان غیرفعال

فائزه ناصرخانی ۱؛ رحیمه مهدی زاده۲ ۱کارشناس ارشد فیزیولوژی ورزش، دانشکد تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه صنعتی شاهرود، شاهرود، ایران. ۲دانشیار فیزیولوژی ورزش، دانشکد تربیت […]
۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۷

تعیین تأثیر دو شیوۀ تمرین مقاومتی بالاتنه و پایین‌تنه بر سطوح شاخص‌های التهابی پروتئین واکنشگر-C، اینترلوکین-۶ و مولکول چسبان بین‌سلولی-۱ در زنان سالم تمرین‌نکرده

لیلا ستارزاده ۱؛ مقصود پیری۲؛ محمد علی آذربایجانی۲؛ حسن متین همایی۳ ۱دانشجوی دکتری، گروه فیزیولوژی ورزشی دانشگاه آزاد واحد تهران مرکزی ۲دانشیار، گروه فیزیولوژی ورزشی، دانشکدۀ […]
۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۷

تأثیر وضعیت آب بدن در هوای معتدل بر توان هوازی و غیرهوازی و شاخص خستگی در دختران ورزشکار

سیده لیلا حسینیان ۱؛ طیبه بهزادی۲؛ مریم کوشکی جهرمی۳ ۱۱-کارشناسی ارشد فیزیک پزشکی، گروه فیزیک و مهندسی پزشکی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، […]
۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۷

تأثیر ۱۲ هفته تمرینات پیلاتس بر تعادل و خستگی بیماران زن مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس

زهرا روشندل‌پور۱؛ رسول عابدان‌زاده ۲ ۱کارشناس ارشد رفتار حرکتی، گروه رفتار حرکتی، دانشگاه آزاد اسلامی، شوشتر، ایران ۲استادیار رفتار حرکتی، گروه رفتار حرکتی، دانشکده تربیت بدنی […]
۱۹ اسفند ۱۳۹۶

عوامل خطر قلبی عروقی در کودکان و نوجوانان چاق

ربابه قرقره چی; نازنین هژیر; محمود صمدی; ماندانا رفیعی; مجله پزشکی تبریز زمینه : چاقی از مهمترین مشکلات بهداشتی بسیاری از کشورهای جهان است که سبب […]
۱۹ اسفند ۱۳۹۶

تاثیر چهار هفته تمرین هوازی با شدت متوسط بر سطوح hs-CRP، IL-10 و BDNF زنان ۵۰- ۶۵ ساله‌ی مبتلا به سندروم متابولیک

علی اوصالی; سیروس چوبینه; رحمان سوری; علی اصغر رواسی; حسین مصطفوی; مجله پزشکی تبریز زمینه: افزایش سن، عوامل التهابی و سندروم متابولیک از عوامل موثر در […]
۱۹ اسفند ۱۳۹۶

تعیین و مقایسه نیمرخ اکوکاردیوگرافیکی بطن چپ وزنه برداران نخبه ایران با غیر ورزشکاران

سجاد انوشیروانی، معرفت سیاه کوهیان* ، لطفعلی بلبلی، حسن اناری، وحید صالح استاد دانشگاه محقق اردبیلی مجله پزشکی ارومیه چکیده پیش‌زمینه و هدف: هدف از پژوهش […]
۱۹ اسفند ۱۳۹۶

بررسی و مقایسه اثرات ۸ هفته تمرینات مقاومتی و استقامتی به همراه مکمل یاری ویتامین D3 بر سایتوکاین های التهابی مردان چاق میانسال مبتلا به پرفشارخونی

مهدی حکیمی، معرفت سیاه کوهیان* ، لطفعلی بلبلی، داریوش شیخ الاسلامی وطنی استاد دانشگاه محقق اردبیلی مجله پزشکی ارومیه چکیده پیش‌زمینه و هدف: هدف از این […]
۱۹ اسفند ۱۳۹۶

تأثیر چهار هفته تمرین تناوبی شدید بر بیان ژن‌های پروآنژیوژنیک سلول‌های اندوتلیال در عضلۀ اسکلتی رت‌ها

محسن امینی زاده۱؛ احد شفیعی۲؛ محمد رضا کردی۳؛ مهلا سادات نبی زاده۴ ۱دانشجوی دکتری سلامت در بلایا و فوریت‌ها، دانشگاه علوم پزشکی‌کرمان،کرمان، ایران ۲٫ کارشناس ارشد […]