۱۰ تیر ۱۳۹۸

تأثیر شش هفته تمرین هوازی بر شاخص های نروژنز و نروتروفیک در هیپوکمپ رت های جوان و میانسال

راضیه محمدی۱؛ ضیاء فلاح محمدی ۲ ۱دانشجوی دکتری، گروه فیزیولوژی ورزشی، دانشکده ی علوم ورزشی، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران ۲دانشیار،گروه فیزیولوژی ورزشی، دانشکده ی علوم ورزشی، […]
۱۰ تیر ۱۳۹۸

تأثیر تمرینات تداومی با شدت متوسط بر بیان پروتئین TRPV1 در عضلۀ نعلی

مسلم خورشیدوند۱؛ رضا قراخانلو ۲؛ رضا حسن ساجدی۳ ۱دکتری تخصصی فیزیولوژی ورزشی، گروه فیزیولوژی ورزش دانشکدۀ علوم انسانی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران ۲استاد، دکتری تخصصی […]
۱۰ تیر ۱۳۹۸

تأثیر چهار هفته دویدن اختیاری روی چرخ دوی گردان در دوران نوجوانی بر رفتار افسردگی و تأثیر آن بر میزان استرس اکسیداتیو در مخچه

ابوالفضل جعفرزاده باغان۱؛ مقصود پیری ۲؛ محمد علی آذربایجانی۲ ۱دانشجوی دکتری بیوشیمی و متابولیسم ورزشی، دانشکدۀ تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران […]
۱۰ تیر ۱۳۹۸

تأثیر تمرین تناوبی فزاینده بر آپوپتوز بافت قلب رت‌های جوان

شادمهر میردار ۱؛ نیلوفر مقدسی۲؛ غلامرضا حمیدیان۳ ۱استاد، دکتری تخصصی فیزیولوژی ورزشی، گروه فیزیولوژی ورزشی دانشکدة علوم ورزشی، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران ۲کارشناسی ارشد فیزیولوژی ورزشی، […]
۱۰ تیر ۱۳۹۸

تأثیر ۱۲ هفته تمرین تناوبی با شدت بالا و متوسط بر پری‌لیپین۳ (PLIN3) بافت چربی احشایی و مقاومت به انسولین رت‌های نر دیابتی نوع ۲

کامیلیا مقدمی۱؛ حمید محبی ۲؛ الما تبری۳؛ مهرسا فریدنیا۴ ۱٫دانشجوی دکتری فیزیولوژی ورزشی، پردیس دانشگاهی، دانشگاه گیلان، رشت، ایران ۲٫استاد، دانشکدۀ تربیت بدنی و علوم ورزشی، […]
۶ تیر ۱۳۹۸

تأثیر شدت‌ تمرین ورزشی بر ظرفیت نوزایی قلبی در رت‌های مبتلا به آنفارکتوس میوکارد

محمد همتی نفر۱؛ عباسعلی گائینی email 2؛ محمد رضا کردی۳؛ سیروس چوبینه۳؛ فریبا کریم زاده۴ ۱استادیار گروه فیزیولوژی ورزشی، دانشکدۀ علوم تربیتی و روانشناسی، بخش علوم […]
۶ تیر ۱۳۹۸

مقایسۀ تأثیر هشت هفته تمرین هوازی و مقاومتی بر عوامل آنژیوژنیکی( VEGF ) و آنژیوستاتیکی ( ES ) در زنان غیرفعال

جواد طلوعی آذر۱؛ علی اصغر رواسی ۲؛ رحمن سوری۳؛ علی اکبرنژاد۳ ۱استادیار فیزیولوژی ورزشی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران ۲استاد فیزیولوژی ورزشی، دانشکده تربیت […]
۶ تیر ۱۳۹۸

اثر تجویز مکمل زعفران و تمرین هوازی بر تغییرات فشارخون، عملکرد ریوی و شاخص‌های اسپیرومتری زنان دارای اضافه وزن و چاق مبتلا به دیابت نوع دو

علی رجبی۱ ، علی اکبرنژاد* ۲، معرفت سیاه‌کوهیان۳ ، مرتضی یاری۴ ۱- دکتری فیزیولوژی ورزشی، گروه تربیت‌بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران ۲- […]
۶ تیر ۱۳۹۸

اثر تمرین تناوبی شدید و تداومی استقامتی بر بیان ژن‌های TRF2 و TERT بافت قلب موش‌های صحرایی نر پیر

آرزو اسکندری۱ ، محمد فشی* ۲، امیر بهادر دخیلی۳ ۱- دکتری فیزیولوژی ورزشی، دانشگاه تهران، تهران، ایران ۲- استادیار گروه فیزیولوژی ورزشی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، […]