۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۵

تأثیر مصرف حاد کافئین بر کراتین کیناز و لاکتات دهیدروژناز پلاسما پس از یک جلسه فعالیت مقاومتی در مردان ورزشکار

عباس فروغی پردنجانی۱ ؛ محسن ابراهیمی ۲ ؛ روح الله حق شناس۲ ۱کارشناس‌ارشد فیزیولوژی ورزشی- دانشگاه سمنان، سمنان، ایران ۲٫ استادیار گروه فیزیولوژی ورزش دانشگاه سمنان، […]
۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۵

تأثیر یک دورۀ تمرین اینتروال و تیپر پلکانی بر شاخص‌های عملکردی رت‌های نر در حال بالیدگی

شادمهر هریجانی میردار ۱ ؛ اکرم ارزانی۲ ؛ احسان عرب زاده۲ ؛ فروغ نیستانی۲ ؛ مینا باغبانی۲ ؛ سجاد احمدی۲ ۱دانشیار گروه فیزیولوژی ورزشی، دانشکدۀ تربیت […]
۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۵

تأثیر تعاملی تمرین استقامتی و مصرف ویتامین E بر سطوح آدیپونکتین و شاخص مقاومت انسولین در زنان غیرفعال

زینب حسین زاده۱ ؛ سجاد احمدی زاد ۲ ؛ مهدی هدایتی۳ ؛ مینو باسامی۴ ؛ حسنا رشیدی۱ ۱کارشناس‌ارشد، دانشکدۀ تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه شهید […]
۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۵

تأثیر تمرینات تناوبی شدید (HIT) بر سطوح سرمی آدیپونکتین و لپتین کودکان چاق

رحمان سوری ۱ ؛ مینا اکبری۲ ؛ عبدالرضا کاظمی۳ ؛ محمدامین ساعی۴ ؛ صادق امانی۵ ۱دانشیار گروه فیزیولوژی ورزشی دانشکدۀ تربیت بدنی دانشگاه تهران، تهران- ایران […]
۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۵

اثر ده هفته تمرین هوازی بر میزان فیلتراسیون گلومرولی و سطوح اوره، کراتینین و اسید اوریک خون مردان مسن دیابتی نوع دو

محمد علی سمواتی شریف ۱ ؛ حجت اله سیاوشی۲ ۱دانشیار، عضو هیأت علمی دانشکدۀ تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران ۲دانشجوی دکتری […]
۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۵

تأثیر تمرینات مقاومتی بر شاخص‌های ریوی و ترکیب بدنی زنان چاق و دچار اضافه وزن مبتلا به دیابت نوع دو

رحیمه مهدی زاده ۱ ؛ سارا حاصلی۲ ۱دانشیار فیزیولوژی ورزش، دانشکدۀ تربیت بدنی، دانشگاه شاهرود، شاهرود، ایران ۲کارشناسی‌ارشد فیزیولوژی ورزش، دانشکدۀ تربیت بدنی، دانشگاه شاهرود، شاهرود، […]
۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۵

مقایسۀ تأثیرات ضددردی و ضدالتهابی زعفران و ایندومتاسین در پیشگیری و درمان کوفتگی عضلانی تأخیری (DOMS)

عباس معمارباشی ۱ ؛ علی رجبی۲ ۱دانشیار گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران ۲کارشناس‌ارشد فیزیولوژی ورزشی دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران […]
۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۵

تأثیر فعالیت متناوب با شدت بالا در شرایط هایپوکسی نورموباریک و نورموکسی بر پاسخ فاکتور رشد اِندوتلیال عروقی سرم در مردان غیرفعال

علی اصغر رواسی۱ ؛ یعقوب مهری الوار ۲ ؛ سجاد احمدی زاده۳ ؛ سجاد حسنوند۲ ۱استاد دانشکدۀ تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه تهران، تهران، ایران […]
۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۵

تغییرات غلظت گرلین پلاسما در پاسخ به تمرینات ورزشی مقاومتی منظم

کمال عزیزبیگی; سیروان آتشک; کاوه بتوراک; مجله پزشکی تبریز زمینه و اهداف: با توجه به شیوع گسترده چاقی در ایران و در سراسر جهان و افزایش […]