۲۰ خرداد ۱۳۹۷

مقایسۀ تأثیر یک جلسه فعالیت ورزشی تداومی و تناوبی با شدت بالا بر سطوح TNF-α و VEGF بافت عضلۀ نعلی موش‌های چاق

مریم باقری۱؛ علی یونسیان۲؛ رحیمه مهدی زاده۲؛ مریم نورشاهی ۳ ۱کارشناس‌ارشد دانشکدۀ تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه صنعتی شاهرود، شاهرود، سمنان، ایران ۲دانشیار، دانشکدة تربیت […]
۲۰ خرداد ۱۳۹۷

تأثیر شش هفته تمرینات تناوبی مبتنی بر نقطة شکست ضربان قلب (HRDP) به روش D-Max بر تغییرات لاکتات خون، زمان رسیدن به خستگی و عملکرد بازیکنان جوان فوتبال

اصغر جلالی۱؛ مهدی عباسپور۲؛ مهدی حکیمی orcid 3؛ مریم علی محمدی۴ ۱کارشناسی ارشد فیزیولوژی ورزشی، گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه پیام نور همدان ۲استادیار […]
۲۰ خرداد ۱۳۹۷

اثر دو پروتکل متفاوت تقویت پس از فعال‌سازی (با و بدون انسداد عروق) بر عملکرد بی‌هوازی دختران ورزشکار عضو تیم های منتخب دانشگاه

اکرم شریفی مقدم ۱؛ فائزه ناصرخانی۲؛ سید علیرضا حسینی کاخک۳ ۱دانشجوی دکتری فیزیولوژی ورزشی، دانشکدۀ تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه حکیم سبزواری، سبزوار، ایران ۲کارشناس‌ارشد […]
۲۰ خرداد ۱۳۹۷

تاثیر۸ هفته فعالیت هوازی و تناوبی شدید بر بیان ژن SOD و GPX بافت قلب موش‌های صحرایی نر ویستار

مهسا دهقان منشادی۱؛ محمد رضا اسد۲؛ سعید نقیبی ۳ ۱کارشناس‌ارشد فیزیولوژی ورزشی دانشگاه پیام نور، تهران-ایران ۲٫ دانشیار گروه فیزیولوژی ورزشی دانشگاه پیام نور، تهران-ایران ۳استادیار […]
۲۰ خرداد ۱۳۹۷

نقش پاسخ‌های هورمونی اورکسین-A و HIF-1 در بروز کوه گرفتگی حاد (AMS)

بیان فیاضی ۱؛ وحید تادیبی۲؛ ناصر بهپور۳؛ مهدی هدایتی۴ ۱تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران. ۲دانشیار گروه […]
۲۰ خرداد ۱۳۹۷

تأثیر هشت هفته تمرین همزمان با مکمل‌دهی ال_آرژنین بر۸-isoPGF2α ، SOD ، GPX و CAT مردان سالمند

روح اله حق شناس۱؛ محسن آوندی۲؛ نازنین جلیلی۳ ۱استادیار گروه فیزیولوژی ورزش دانشگاه سمنان، سمنان،ایران ۲استادیار گروه فیزیولوژی ورزش دانشگاه سمنان، سمنان ایران ۳کارشناس‌ارشد فیزیولوژی ورزش […]
۲۰ خرداد ۱۳۹۷

اثر تمرین هوازی و محدودیت کالری بر سطوح پروتئین ناقل گلوکز و دی آسیل گلسیرول درون‌عضلانی موش‌های صحرایی نر چاق

ابوذر جوربنیان۱؛ حمید محبی ۲ ۱٫دانشجوی دکتری فیزیولوژی ورزشی، گروه فیزیولوژی ورزش، دانشکدۀ تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه گیلان، ایران ۲دکتری تخصصی، استاد، گروه فیزیولوژی […]
۲۰ خرداد ۱۳۹۷

اثر پیش‌درمان فعالیت بدنی اختیاری بر آسیب قلبی ناشی از القای مقادیر تجمعی دوکسوروبیسین در رت‌های مدل سالمندی: مطالعۀ هیستوپاتولوژی بافت قلب

حمد پارسایی فر۱؛ زهره مظاهری۲؛ ولی الله دبیدی روشن ۳ ۱دکتری تخصصی گروه فیزیولوژی ورزشی، دانشکدۀ علوم ورزشی، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران ۲استادیار علوم تشریح، مرکز […]
۲۰ خرداد ۱۳۹۷

مقایسۀ میزان سروتونین سرمی و برخی از فاکتورهای آمادگی جسمانی سالمندان فعال

فرناز ترابی ۱؛ آذر آقایاری۱؛ محمد دانش پور۲؛ اکرم رمضانخانی۳ ۱دانشیار گروه تربیت بدنی دانشگاه پیام نور، تهران، ایران ۲کارشناس‌ارشد تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه […]