۲۶ آبان ۱۳۹۳

تأثیر تمرین مقاومتی فزاینده بر غلظت سرمی امنتین-۱ و نیمرخ لیپیدی موش های صحرایی نر

۱علی رضا صفرزاده؛ ۲ملیحه حاجی زاده رستمی؛ ۳الهه طالبی گرکانی ؛ ۳رزیتا فتحی ۱استادیار دانشکدۀ تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه مازندران ۲کارشناس ارشد فیزیولوژی ورزش […]
۲۶ آبان ۱۳۹۳

اثر یک دورۀ تمرینی منتخب بر ظرفیت‌های ریوی غواصان اسکوبا و حبس نفس

۱زهره نوری ؛ ۲فرزانه تقیان؛ ۲غلامرضا شریفی ۱کارشناس ارشد، دانشکدۀ تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران ۲استادیار، دانشکدۀ تربیت […]
۲۶ آبان ۱۳۹۳

تأثیر یک دوره تمرین تناوبی شدید (HIIT) بر نیمرخ لیپیدی مردان جوان غیرفعال

۱رضا قراری عارفی ؛ ۲محمد همتی نفر؛ ۳محمد کردی ۱دانشجوی دکتری دانشکدۀ تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه بیرجند ۲دانشجوی دکتری دانشکدۀ تربیت بدنی و علوم […]
۲۶ آبان ۱۳۹۳

تأثیر دو پروتکل تمرین مقاومتی بر پراکسیداسیون چربی و تغییرات ظرفیت آنتی‌اکسیدانی تام پلاسما در مردان سالم

۱کمال عزیزبیگی بوکانی ؛ ۲رامین امیر ساسان؛ ۳سیروان آتشک ۱استادیار گروه تربیت بدنی، واحد سنندج، دانشگاه آزاد اسلامی، سنندج ۲دانشیار گروه فیزیولوژی ورزشی، دانشکدۀ تربیت بدنی، […]
۲۵ آبان ۱۳۹۳

تأثیر رشته ورزشی بر سطوح استراحتی متغیرهای همورئولوژیکی ورزشکاران رشته‌های ورزشی مختلف

۱ ژاله پاشایی؛ ۲ سعید نیکوخصلت ۱کارشناس ارشد فیزیولوژی دانشگاه تبریز ۲استادیار گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه تبریز مجله المپیک نوین چکیده هدف از […]
۲۵ آبان ۱۳۹۳

مقایسه اثر بی تمرینی و تمرین مجدد در شش حرکت اصلی وزنه برداران نخبه

۱ معرفت سیاهکوهیان ؛ ۲ فرهاد عظیمی؛ ۳ آیدین ولی زاده ۱دانشیار تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه محقق اردبیلی ۲کارشناس ارشد تربیت بدنی و علوم […]
۲۵ آبان ۱۳۹۳

تاثیر یک برنامه‌ی ورزشی بر برخی عوامل آمادگی جسمانی و نوع زایمان زنان باردار سالم

۱ فاطمه فاضل نجف آبادی ؛ ۲ وحید ذوالاکتاف؛ ۳ پروین بهادران ۱کارشناس ارشد آسیب شناسی ورزشی دانشگاه اصفهان ۲دانشیار دانشکده علوم ورزشی دانشگاه اصفهان ۳مربی […]
۲۵ آبان ۱۳۹۳

تاثیر مصرف کوتاه مدت بی کربنات سدیم بر توان بی هوازی و شاخص های الکتروفیزیولوژیکی عضله در زنان ورزشکار

۱ زهرا احمدی* ؛ ۲ فهیمه اسفرجانی؛ ۳ شهرام لنجان نژادیان ۱کارشناس ارشد فیزیولوژی، دانشکده تربیت بدنی، دانشگاه اصفهان ۲استادیار گروه فیزیولوژی ورزشی، دانشکده تربیت بدنی […]
۲۵ آبان ۱۳۹۳

تأثیر شش هفته تمرین تناوبی با شدت بالا (HIIT) بر عوامل التهابی حاد (hs-CRP و فیبرینوژن) در مردان جوان غیرفعال

۱ محمد همتی نفر* ؛ ۲ محمد رضا کردی؛ ۳ سیروس چوبینه؛ ۴ ثروت چوپانی ۱دانشجوی دکتری فیزیولوژی ورزشی، دانشگاه تهران ۲دانشیار فیزیولوژی ورزشی، دانشگاه تهران […]