۲۰ فروردین ۱۳۹۴

تاثير يک هفته مصرف گلوتامين بر شاخص های استرس اکسيداتيو در مردان جوان سالم

رسول جوان امانی ، بابک نخستين روحی* مجله پزشکی اردبیل زمينه و هدف: گلوتامين آمينو اسيدی دارای خواص آنتی اکسيدانی است که می تواند در درمان […]
۲۰ فروردین ۱۳۹۴

مقايسه تاثير يک جلسه فعاليت هوازی شديد بر وضعيت گلوتاتيون ردوکس گلبول های قرمز خون ورزشکاران حرفه ای، ورزشکاران تفريحی و غيرورزشکاران

فرناز سيفی اسگ شهر، ارسلان دميرچی، منوچهر فرجامی نژاد ، پروين بابايی* مجله پزشکی اردبیل زمينه و هدف: وضعيت ردوکس درون سلول نمايانگر محيط احياگر يا […]
۲۰ فروردین ۱۳۹۴

پاسخ عصبی‌عضلانی بيماران مبتلا به مالتيپل اسکلروزيس به ارتعاش درمانی پاسخ عصبی عضلانی به ارتعاش درمانی

دکتر اصغر توفيقی، اقای صابر ساعد* ، اقای غفور غفاری کارشناسی ارشد دانشگاه اروميه مجله سالمندی ایران هدف: هدف از اين پژوهش، تأثير ارتعاش کل بدن […]
۲۰ فروردین ۱۳۹۴

تاثير ورزش و فعاليت بدنی روی زمان واکنش و پاسخ سالمندان

آقای عبدالرحمن خضری*، دکتر الهه عرب عامری، دکتر رسول حمايت طلب ، خانم روناک ابراهيمی کارشناس ارشد دانشگاه تهران مجله سالمندی ایران هدف: فعاليت‌‌‌های بدنی تأثيرزيادی […]
۲۰ فروردین ۱۳۹۴

پاسخ سطح گرلين آسيل دار پلاسمايی به تعداد گام روزانه زنان سالمند يائسه فعال و کم تحرک

فرزاد ناظم*، زهره حسين زاده ، محمد فرامرزی مجله سالمندی ایران چکيده: گرلين تام پلاسمايی در ايزوفورم‌های آسيل‌دار و بدون آسيل هنگام چاقی، هايپرگليسمی، سوء تغذيه، […]
۲۳ اسفند ۱۳۹۳

اثرات مکمل ياری کراتين و کارنيتين بر شاخص‌های استرس اکسيداتيو و التهاب در ورزشکاران

دکتر زهره مظلوم، بهمن پناهنده ، دکتر محسن ثالثی ، دکتر محمد حسن افتخاری مجله پزشکی هرمزگان مقدمه: مطالعه حاضر با هدف بررسی اثرات مکمل ياری […]
۲۳ اسفند ۱۳۹۳

بررسی تأثير سطح سرمی بتاـاندورفين بر تعديل شاخص‌های درد ديسمنوره متعاقب هشت هفته تمرين هوازی

فهيمه سادات جمالی * ، هومن کامرانيان مجله پزشکی سبزوار زمينه و هدف: يکی از شايع‌ترين دلايلی که فرد را وادار به مراجعه به پزشک می‌کند، […]
۲۳ اسفند ۱۳۹۳

بررسی اثر عصاره آبی سير بر ميزان نيتريک اکسايد سرمی موش

سکينه مويد محسنی، حميده روحانی، مرضيه اقتداردوست، سيدمحمدرضا عمادی، مهرداد روغنی ، طوبی غضنفری* استاد گروه ايمونولوژی ومرکز تحقيقاتی تنظيم پاسخ‌های ايمنی دانشکده پزشکی دانشگاه شاهد، […]
۲۳ اسفند ۱۳۹۳

مقايسه اثر هشت هفته تمرين هوازی با تمرين ترکيبی بر سطح لپتين و گلوکز سرم مردان مبتلا به ديابت نوع ۲

وحيد تأديبی*، ناصر بهپور، مهرعلی رحيمی، صياد رشيدی، محمداحسان دلبری، پيمان يوسفی‌پور ، زهرا بيات دانشيار فيزيولوژی ورزشی، گروه علوم زيستی ورزش، دانشکده تربيت بدنی و […]