۲۰ فروردین ۱۳۹۴

تاثير ورزش و فعاليت بدنی روی زمان واکنش و پاسخ سالمندان

آقای عبدالرحمن خضری*، دکتر الهه عرب عامری، دکتر رسول حمايت طلب ، خانم روناک ابراهيمی کارشناس ارشد دانشگاه تهران مجله سالمندی ایران هدف: فعاليت‌‌‌های بدنی تأثيرزيادی […]
۲۰ فروردین ۱۳۹۴

پاسخ سطح گرلين آسيل دار پلاسمايی به تعداد گام روزانه زنان سالمند يائسه فعال و کم تحرک

فرزاد ناظم*، زهره حسين زاده ، محمد فرامرزی مجله سالمندی ایران چکيده: گرلين تام پلاسمايی در ايزوفورم‌های آسيل‌دار و بدون آسيل هنگام چاقی، هايپرگليسمی، سوء تغذيه، […]
۲۳ اسفند ۱۳۹۳

اثرات مکمل ياری کراتين و کارنيتين بر شاخص‌های استرس اکسيداتيو و التهاب در ورزشکاران

دکتر زهره مظلوم، بهمن پناهنده ، دکتر محسن ثالثی ، دکتر محمد حسن افتخاری مجله پزشکی هرمزگان مقدمه: مطالعه حاضر با هدف بررسی اثرات مکمل ياری […]
۲۳ اسفند ۱۳۹۳

بررسی تأثير سطح سرمی بتاـاندورفين بر تعديل شاخص‌های درد ديسمنوره متعاقب هشت هفته تمرين هوازی

فهيمه سادات جمالی * ، هومن کامرانيان مجله پزشکی سبزوار زمينه و هدف: يکی از شايع‌ترين دلايلی که فرد را وادار به مراجعه به پزشک می‌کند، […]
۲۳ اسفند ۱۳۹۳

بررسی اثر عصاره آبی سير بر ميزان نيتريک اکسايد سرمی موش

سکينه مويد محسنی، حميده روحانی، مرضيه اقتداردوست، سيدمحمدرضا عمادی، مهرداد روغنی ، طوبی غضنفری* استاد گروه ايمونولوژی ومرکز تحقيقاتی تنظيم پاسخ‌های ايمنی دانشکده پزشکی دانشگاه شاهد، […]
۲۳ اسفند ۱۳۹۳

مقايسه اثر هشت هفته تمرين هوازی با تمرين ترکيبی بر سطح لپتين و گلوکز سرم مردان مبتلا به ديابت نوع ۲

وحيد تأديبی*، ناصر بهپور، مهرعلی رحيمی، صياد رشيدی، محمداحسان دلبری، پيمان يوسفی‌پور ، زهرا بيات دانشيار فيزيولوژی ورزشی، گروه علوم زيستی ورزش، دانشکده تربيت بدنی و […]
۲۳ اسفند ۱۳۹۳

تأثير تمرين استقامتی شنا در دوران بارداری بر ساختار بافتی و شاخص آپوپتوزی کبد موش‏های صحرايی

شادمهر ميردارهريجانی*، نرگس موسوی۲ ، غلام رضا حميديان۳ گروه فيزيولوژی ورزش، دانشکده تربيت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه مازندران، بابلسر ۲- گروه فيزيولوژی ورزش، دانشکده تربيت […]
۲۳ اسفند ۱۳۹۳

تاثير دو شيوه متفاوت بارگيری بيکربنات سديم همراه با فعاليت هوازی بر شاخص‌های آسيب عضلانی در مردان جوان

صابر ساعد* ، اقا اصغر توفيقی کارشناس ارشد دانشگاه اروميه مجله پزشکی ایلام مقدمه: هدف از پژوهش حاضر مقايسه تاثير دو نوع بارگيری کوتاه‌مدت مکمل بيکربنات […]
۲۳ اسفند ۱۳۹۳

مقايسه تأثير زنجبيل و تمرين ورزشی مقاومتی بر ديسمنوره اوليه در دختران دانشجوی دانشگاه شيراز

نفيسه سعادت‌نژاد۱، مريم کوشکی‌جهرمی * ، محسن ثالثی۱ ۱- بخش تربيت بدنی و علوم ورزشی، دانشکده علوم تربيتی و روانشناسی، دانشگاه شيراز بخش تربيت بدنی و […]