۱۹ اسفند ۱۳۹۳

کینتیک لاکتات پس از انقباض‌های درون‌گرا و برون‌گرای آیزوکینتیک در مردان

۱ محمودرضا تقی زاده؛ ۲ سجاد احمدی زاد ؛ ۲ فریبرز هوانلو ۱دانشجوی دکتری دانشگاه شهید بهشتی ۲دانشیار دانشگاه شهید بهشتی مجبه فیزیولوژی ورزشیهدف ‌پژوهش حاضر […]
۱۹ اسفند ۱۳۹۳

ارزیابی روایی نسخة فارسی آزمون سخن گفتن جهت تعیین شدت تمرین هوازی در دختران سالم جوان

۱ معصومه حیدری ؛ ۲ وحید ذوالاکتاف ۱کارشناس ارشد دانشگاه اصفهان* ۲دانشیار دانشگاه اصفهان مجله فیزیولوژی ورزشی در این ‌پژوهش نسخة فارسی آزمون سخن گفتن طراحی […]
۱۹ اسفند ۱۳۹۳

تأثیر شانزده هفته تمرین استقامتی و رژیم غذایی پرچرب بر اینترلوکین- ۶ و ۱۰ و نسفاتین -۱ پلاسمایی موش‌های صحرایی

۱ روح الله حق شناس ؛ ۲ ندا گیلانی؛ ۳ مهوش جعفری ۱استادیار دانشگاه سمنان ۲دانشجوی دکتری دانشگاه تربیت مدرس ۳استاد دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله […]
۱۹ اسفند ۱۳۹۳

مقایسة دو روش ریکاوری فعال و شناوری در آب متضاد بر درک کوفتگی و عملکردهای بی‌هوازی بازیکنان فوتسال

۱ امیرعطا رئیسی دهکردی* ؛ ۲ فرزانه تقیان ؛ ۳ فهمیه اسفرجانی ۱کارشناس ارشد دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اصفهان (خوراسگان) ۲استادیار دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اصفهان […]
۱۹ اسفند ۱۳۹۳

تأثیر فعالیت تناوبی شدید در شرایط هایپوکسی نورموباریک و نورموکسی بر مقادیر سرمی اینترلوکین-۶ و ارتباط آن با گلوکز در جوانان غیر ورزشکار

۱ پریسا روزبهانی ؛ ۲ بهمن میرزایی ۱کارشناس ارشد دانشگاه گیلان ۲دانشیار دانشگاه گیلان مجله فیزیولوژی ورزشی هدف پژوهش حاضر تعیین تأثیر فعالیت ورزشی تناوبی شدید […]
۱۱ اسفند ۱۳۹۳

مقايسه توان هوازي، توان بي هوازي، شاخص توده بدن و درصد توزيع چربي دانشجويان ورزشكار و غير ورزشكار

علی اصغر مازنی، علی اصغر محمدی، محمد شبانی، علی حسنی نشریه مطالعات کاربردی علو م زیستی در ورزش زمینه و هدف: هدف از این پژوهش، مقایسه […]
۱۱ اسفند ۱۳۹۳

بررسی ارتباط بین برخی از شاخص های آنتروپومتریکی با توانایی های حرکتی پایه در دانش آموزان ۹ تا ۱۱ سال بیرجند

سعید ایل بیگی، محمدقاسم کاکی، جواد فولادیان، حسین فرزانه نشریه مطالعات کاربردی علو م زیستی در ورزش زمینه و هدف: هدف از تحقیق حاضر، بررسی رابطه […]
۱۱ اسفند ۱۳۹۳

تأثیر تمرینات طناب زنی بر شاخص های آمادگی جسمانی پسران ۹-۱۲ ساله دارای اضافه وزن و چاق

داریوش شیخ الاسلامی وطنی، ناصح جهانی نشریه مطالعات کاربردی علو م زیستی در ورزش زمینه و هدف: رشد چاقی مرتبط با کاهش فعالیت بدنی باعث شده […]
۱۱ اسفند ۱۳۹۳

تأثیر ۸ هفته تمرینات ثبات مرکزی با توپ سوئیسی بر تعادل فوتبالیس تهای ۱۲ تا ۱۵ سال

محمد علی خانی ، علی اصغر نورسته، امیر حسین قربانی، حسن علی خانی، آسیه میرزا آقاجانی نشریه مطالعات کاربردی علو م زیستی در ورزش زمینه و […]