۲۸ فروردین ۱۳۹۳

بیان VEGF ،BFGF و شاخص های آسیب تاندون در جریان ریکاوری بعد از آسیب های شدید ورزشی (مقاله لاتین)

Lin Wang, Weiwei Gao1, Kaiyu Xiong2, Kuan Hu3 and Xincun Liu3, Hui He2 Bone-tendon junction (BTJ) injuries are common and may be caused by acute trauma […]
۲۴ فروردین ۱۳۹۳

تاثير ۵ هفته ماساژ برميزان استرس و افسردگی زنان بعد از عمل جراحی سرطان پستان

شهناز شهرجردی* چکيده مقدمه: تشخيص، درمان، پيامدها، اثرات جانبی درمان و عود سرطان پستان منجر به واکنش‌های روانی همچون استرس و افسردگی می‌شود. هدف از اين […]
۲۴ فروردین ۱۳۹۳

تاثير مصرف اسيدهای چرب، مواد مغذی و انجام فعاليت جسمانی منظم بر خواص مکانيکی استخوان

محمدرضا نقی‌ئی*، يوسف ابراهيم پور، پيمان درويشی، گيتی ترکمان، محمود مفيد ، مهدی هدايتی سابقه و هدف: هدف اين مطالعه بررسی مقايسه‌ای تاثير مصرف اسيدهای چرب […]
۲۴ فروردین ۱۳۹۳

بررسی ارتباط بين سن شروع قاعدگی و نمايه توده بدنی در دختران سن ۱۷-۱۰ سال

حسن عبداله زاده * ، زهرا افتخاری يزدی هدف: با توجه به متفاوت بودن تاثير عواملی مانند وزن قد و نمايه توده بدنی بر سن شروع […]
۲۴ فروردین ۱۳۹۳

اثرات شدّت‌های مختلف دويدن بر غلظت‌های پلاسمايی گلوکز و انسولين در افراد چاق

مجيد قلی پور * ، آرزو تبريزی زمينه و هدف: با توجّه به رابطه بين چاقی و ديابت نوع دو و نبود اطّلاعات در خصوص ارزيابی […]
۲۴ فروردین ۱۳۹۳

تأثير هشت هفته تمرين در آب بر تعادل ايستای جانبازان با قطع عضو يکطرفه اندام تحتانی

يعقوب مرادی، ناصر بهپور، سعيد قايينی ، پرستو شمسه‌کهن زمينه و هدف: قطع عضو يکی از شايعترين ناتوانی‌های حرکتی است که باعث ناتوانی پايدار در افراد […]
۲۴ فروردین ۱۳۹۳

تأثير يک دوره تمرين استقامتی شنا بر سطوح القايی‌هايپوکسی کبد موش‌های باردار در معرض مسموميت کادميوم

شادمهر ميردار*، سارا معماريان، مهدی هدايتی۲ ، اکبر حاجی زاده۳ زمينه و هدف: تغييرات فيزيولو‍ژيکی کبد در طی دوران بارداری به طور عمده موقت وگذرا بوده […]
۲۴ فروردین ۱۳۹۳

بررسی ارتباط کيفيت و کميت کربوهيدرات رژيم غذايی و چاقی در زنان سالم

فريده شيشه بر۱، زهرا شامخی*، مجيد کارانديش۳ ، سيد محمود لطيفی زمينه و هدف: چاقی يکی از شايعترين اختلالات تغذيهای در دنيا محسوب ميشود. اخيرا نقش […]
۲۳ فروردین ۱۳۹۳

تغییرات عصبی-عضلانی به دنبال دوچرخه سواری با شدت بالا در شرایط هیپوکسی متوسط (مقاله لاتین)

Barclay K. Dahlstrom, Whitney R.D. Duff, Sandor Poloskei, Simon Schaerz, Trevor K. Len, J. Patrick Neary The purpose of this study was to determine whether central activation (CA) is reduced following a […]