۱۴ تیر ۱۳۹۸

Abnormal hippocampal miR-1b expression is ameliorated by regular treadmill exercise in the sleep-deprived female rats

Lily Mohammadipoor-ghasemabadorcid 1, 2; Mohammad Hossein Sangtarash email orcid 1; saeed Esmaeili-Mahani3; Vahid Sheibani2; Hosein Ali Sasan3 ۱Department of Biology, Faculty of Science, University of Sistan […]
۱۳ تیر ۱۳۹۸

تأثیر نوع مزاج و مکمل بی‌کربنات سدیم بر توان بی‌هوازی و شاخص خستگی

محمد امین صفری۱؛ مریم کوشکی جهرمی  ۲؛ فرهاد خرمایی۳؛ علیرضا صالحی۴ ۱دانشجوی دکتری فیزیولوژی ورزشی، بخش علوم ورزشی، دانشکدۀ علوم تربیتی و روان‌شناسی، دانشگاه شیراز، شیراز، […]
۱۳ تیر ۱۳۹۸

تأثیر هشت هفته تمرین ترکیبی بر سطوح آدروپین و اکسید نیتریک سرمی زنان یائسۀ مبتلا به پرفشارخونی

سودابه شرابیانی ۱؛ حمید رجبی۲؛ پژمان معتمدی۳؛ محمدرضا دهخدا۲؛ مجتبی کاویانی۴ ۱دانشجوی دکتری فیزیولوژی ورزشی (گرایش قلب و عروق) ، دانشکده تربیت بدنی، دانشگاه خوارزمی، تهران، […]
۱۳ تیر ۱۳۹۸

تغییر‌ات فیزیولوژیکی و عملکرد توان بی‌هوازی در آزمون رست متعاقب شیوه‌های مختلف گرم کردن PAPدر ورزشکاران نخبه مرد

سیده زهره هادئی۱؛ محمدعلی سمواتی شریف ۲ ۱کارشناس ارشد فیزیولوژی ورزش، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران ۲دانشیار فیزیولوژی ورزش، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه […]
۱۳ تیر ۱۳۹۸

بررسی تأثیر تمرین تناوبی هوازی و عصارۀ عناب بر عوامل آپوپتوزی در رت‌های مبتلا به سکتۀ قلبی

محمدعلی ربیعی۱؛ مهدی مقرنسی ۲؛ هادی سریر۳؛ محسن خراشادی زاده۴ ۱دانشجوی دکتری بیوشیمی و متابولیسم ورزشی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه بیرجند، بیرجند، ایران ۲دانشیار فیزیولوژی ورزش، […]
۱۳ تیر ۱۳۹۸

تأثیر شش هفته بازی فوتبال در زمین‌های کوچک در برخی شاخص‌های وابسته به سلامت و طول تلومر مردان ۳۵ تا ۴۱ ساله

اکبر چمنی۱؛ عباسعلی گائینی ۲؛ رضا نوری ۳؛ محمدرضا کردی۴؛ سیروس چوبینه۵ ۱گروه تربیت بدنی. پردیس کیش، دانشگاه تهران ۲استاد فیزیولوژی ورزشی دانشکده تربیت بدنی دانشگاه […]
۱۳ تیر ۱۳۹۸

تأثیر مکمل‌دهی حاد ال-کارنیتین بر آستانۀ بی‌هوازی طی فعالیت بیشینه در دوندگان نیمه‌استقامت

وحید اسکندری پور۱؛ علی اکبرنژاد ۲؛ فاطمه شبخیز۲ ۱کارشناس ارشد فیزیولوژی ورزشی، دانشکدۀ تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه تهران، تهران، ایران. ۲دانشیار فیزیولوژی ورزشی، دانشکدۀ […]
۱۳ تیر ۱۳۹۸

تأثیر ۱۲ هفته تمرینات تناوبی شدید (HIIT) بر بیان ژن MTNR1B و سطوح انسولین و گلوکز در رت‌های دیابتی نوع ۲

Mohammad Rashidi1 Mojtaba Eizadi2 ۱- گروه فیزیولوژی ورزشی- واحد سمنان- دانشگاه آزاد اسلامی- سمنان- ایران. ۲- گروه فیزیولوژی ورزشی- واحد ساوه- دانشگاه آزاد ساوه- ساوه- ایران. […]
۱۰ تیر ۱۳۹۸

اثر ۴ هفته تمرین هوازی بر سطوح سرمی و کبدی نئورگولین-۴ موش‌های صحرایی دیابتی

سید پدرام روحانی دوست۱؛ رزیتا فتحی ۱دانشجوی کارشناسی ارشد فیزیولوژی ورزشی، دانشکدۀ تربیت بدنی و علوم ورزشی ، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران ۲٫ دانشیار گروه فیزیولوژی […]