۱۰ مرداد ۱۳۹۳

اثر عصاره‌ی آبی الکلی برگ کرفس بر سطح سرمی هورمون‌های LH، FSH و تستوسترون در موش صحرايی نر

مريم قاسمی برون *، دکتر مهری غفوريان بروجردنيا، دکتر اکرم آهنگر پور ، وسام کوتی ، زهرا حسن‌زاده نوحی ، مصيب نوری احمدآبادی مجله پزشکی زنجان […]
۱۰ مرداد ۱۳۹۳

أثير مصرف مقادير مختلف کافئين و يک وهله فعاليت وامانده‌ساز مقاومتی بر شاخص‌های آسيب عضلانی مردان واليباليست

علی ضرغامی خامنه* ، افشار جعفری کارشناس‌ارشد دانشگاه تبريز فیض سابقه و هدف: نتايج برخی داده‌های علمی تأثيرات مثبت ترکيبات کافئينی بر تعديل علائم کوفتگی عضلانی […]
۱۰ مرداد ۱۳۹۳

اثر دوازده هفته تمرین مقاومتی دایره‌ای بر پروتئین واکنشگر C و نیمرخ لیپیدی زنان غیرفعال

۱دانشیار گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه سیستان و بلوچستان ۲کارشناس ارشد گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه آزاد اسلامی علوم و تحقیقات فارس […]
۱۰ مرداد ۱۳۹۳

بررسی تأثیر موسیقی با ریتم متوسط بر شاخص درک فشار و ضربان قلب در شدت‌های مختلف تمرین استقامتی در مردان جوان ورزشکار

زهرا سوری ؛ ۲علی حیرانی؛ ۲امیر عباس منظمی ۱کارشناس ارشد فیزیولوژی ورزش دانشگاه رازی ۲استادیار دانشکدۀ تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه رازی علوم زیستی ورزش […]
۱۰ مرداد ۱۳۹۳

تأثیرات حاد دو برنامۀ تمرین مقاومتی با شدت متوسط، حجم برابر و سرعت‌های آهسته و سریع بر برخی هورمون‌های آنابولیک و کاتابولیک

علیرضا حسینی کاخک ؛ ۲محمد جابری شهرکی؛ ۳محمدرضا حامدی نیا ۱دانشیار فیزیولوژی ورزش، دانشکدۀ تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه حکیم سبزواری، سبزوار، ایران ۲کارشناس ارشد […]
۱۰ مرداد ۱۳۹۳

تأثیر تمرین پلایومتریک، قدرتی و ترکیبی بر چابکی کشتی‌گیران آزادکار جوان شهرستان ایلام

علی اصغر رواسی ؛ ۱عباسعلی گائینی؛ ۲مجید تاسمه؛ ۳هادی عبدی؛ ۴امیر عبدالمحمدی ۱استاد دانشکدۀ تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه تهران ۲کارشناس ارشد فیزیولوژی ورزشی، دانشگاه […]
۷ مرداد ۱۳۹۳

for admin 3

با سلام. شما به درگاه پرداخت الکترونیکی بانک ملت هدایت خواهید شد و قادر به واریز مبلغ خواهید بود.  
۷ مرداد ۱۳۹۳

اثر تعاملی تمرین مقاومتی و مکمل کراتین بر قدرت فلکشن عضلۀ دوسر بازوی دانشجویان دختر

معصومه سیف؛ ۲محمد علی سمواتی شریف ؛ ۳علیرضا خادمی ۱دانشجوی دکتری فیزیولوژی ورزشی گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه بوعلی سینا همدان ۲استادیار گروه تربیت […]
۷ مرداد ۱۳۹۳

مقایسۀ تأثیر یک جلسه فعالیت ورزشی مقاومتی به دو شیوۀ سوپرست‌های معکوس و ترکیبی بر پاسخ کراتین کیناز، فاکتور رشد شبه‌انسولینی و هورمون رشد پلاسما در مردان تمرین‌کرده

حسین سلیمانی ؛ ۲رضا قراخانلو؛ ۳حمید رجبی ۱کارشناس ارشد فیزیولوژی ورزشی، دانشگاه تربیت مدرس.تهران ۲دانشیار گروه تربیت بدنی دانشگاه تربیت مدرس ۳دانشیار گروه فیزیولوژی دانشگاه تربیت […]