۳۰ مرداد ۱۳۹۳

تأثير تمرين ويبريشن و مکمل‌سازی کراتين بر عملکرد عصبی- عضلانی و آمادگی جسمانی در زنان سالمند

مصطفی رحيمی ، رباب صحاف ، علی صمدی ، فرشته قراط ، نورالدين کريمی *، سمانه ميرزايی ، مصطفی قلی صابريان علوم پزشکی سبزوار زمينه و […]
۳۰ مرداد ۱۳۹۳

اکتازی قرنيه چشم در کشتی‌گيران: گزارش دو مورد

محمدعلی زارع مهرجردی۱، هادی زارع مهرجردی۱، عباسعلی گايينی۱، الهام اشرفی۱ ، هما نادری‌فر* ۱- تهران، ايران کارشناسی ارشد مرکز تحقيقات چشم، بيمارستان چشم فارابی، دانشگاه علوم […]
۳۰ مرداد ۱۳۹۳

اثر مصرف عصاره گياهی آتلانتيکا پيستاسيا و فعاليت ورزشی بر تعادل اکسيدانتی و آنتی اکسيدانی سطوح بافت کبد در موش های صحرايی

پروين فرزانگی *، عباس قنبری نياکی۲، عباس محسنی۳ ، مرضيه حقايقی۳ استاديار گروه فيزيولوژی ورزشی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری، ساری ايران ، […]
۳۰ مرداد ۱۳۹۳

اثرات بار تمرينی بر برخی از نيم‌رخ‌های هورمونی، خون‌شناسی و بيوشيميايی مردان دوچرخه‌سوار

پرالای ماجومدار* ، سريويدهيا سيواپراکاسام گروه فيزيولوژی ورزشی، سازمان ورزش هندوستان، NSSC، بنگالور، هندوستان ، drmajum@gmail.com ۲- NSSC، بنگالور، هندوستان تازه های علوم کاربردی در ورزش […]
۳۰ مرداد ۱۳۹۳

تأثير يک دوره فعاليت بدنی بر مقادير IGF-I و IGFBP-3 سرمی کودکان مبتلا به کوتاه قدی ايديوپاتيک

مرجان افغان، دکتر عباسعلی گائينی، دکتر مريم رزاقی آذر، مهدی مجرد، مريم شعبانی ، فرهاد حسين پناه* پژوهش در پزشکی چکيده سابقه و هدف: با توجه […]
۲۱ مرداد ۱۳۹۳

بررسی تأثير ۸ هفته تمرين استقامتی بر برداشت لاکتات مغزی رت های ديابتی در شرايط هايپوگليسمی

: مليحه آوسه ۱، روح الله نيکويی * ، وحيد شيبانی ۳ ۱- کرمان، بلوار ۲۲ بهمن، دانشگاه شهيد باهنر کرمان، دانشکده تربيت بدنی و علوم […]
۲۱ مرداد ۱۳۹۳

اثر هشت هفته تمرين هوازی بر سطح سرمی ويسفاتين و سايتوکين TNF-α زنان جوان سالم غيرورزشکار

شيرين دهقان پيشه، فرهاد دريانوش*، حسين جعفری، داوود مهربانی، مريم کوشکی جهرمی ، مهسا ياغی کش استاديار، بخش تربيت بدنی و علوم ورزشی، دانشکده علوم تربيتی […]
۲۱ مرداد ۱۳۹۳

اثر تمرينات هوازی شديد فزاينده کوتاه و ميان مدت بر سطح سرمی آنزيم‌های سوپراکسيدديسموتاز و کاتالاز موش‌های صحرايی

مهدی مدير، فرهاد دريانوش*، هنگامه فيروزمند، حسين جعفری ، مصطفی خانزاده استاديار، بخش تربيت بدنی و علوم ورزشی، دانشکده علوم تربيتی و روانشناسی، دانشگاه شيراز پزشکی […]
۲۱ مرداد ۱۳۹۳

اثر چهار هفته تمرين استقامتی بر سطح سرمی آنزيم پاراکسوناز-۱ و نيم‌رخ ليپيدی مردان چاق غيرورزشکار

طالب عموزاد مهديرجی*، علی رضا براری، پروين فرزانگی ، مهران احمدی کارشناس ارشد فيزيولوژی ورزشی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری پزشکی گرگان زمينه و هدف : […]