۱۹ اسفند ۱۳۹۳

مقایسة دو روش ریکاوری فعال و شناوری در آب متضاد بر درک کوفتگی و عملکردهای بی‌هوازی بازیکنان فوتسال

۱ امیرعطا رئیسی دهکردی* ؛ ۲ فرزانه تقیان ؛ ۳ فهمیه اسفرجانی ۱کارشناس ارشد دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اصفهان (خوراسگان) ۲استادیار دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اصفهان […]
۱۹ اسفند ۱۳۹۳

تأثیر فعالیت تناوبی شدید در شرایط هایپوکسی نورموباریک و نورموکسی بر مقادیر سرمی اینترلوکین-۶ و ارتباط آن با گلوکز در جوانان غیر ورزشکار

۱ پریسا روزبهانی ؛ ۲ بهمن میرزایی ۱کارشناس ارشد دانشگاه گیلان ۲دانشیار دانشگاه گیلان مجله فیزیولوژی ورزشی هدف پژوهش حاضر تعیین تأثیر فعالیت ورزشی تناوبی شدید […]
۱۱ اسفند ۱۳۹۳

مقايسه توان هوازي، توان بي هوازي، شاخص توده بدن و درصد توزيع چربي دانشجويان ورزشكار و غير ورزشكار

علی اصغر مازنی، علی اصغر محمدی، محمد شبانی، علی حسنی نشریه مطالعات کاربردی علو م زیستی در ورزش زمینه و هدف: هدف از این پژوهش، مقایسه […]
۱۱ اسفند ۱۳۹۳

بررسی ارتباط بین برخی از شاخص های آنتروپومتریکی با توانایی های حرکتی پایه در دانش آموزان ۹ تا ۱۱ سال بیرجند

سعید ایل بیگی، محمدقاسم کاکی، جواد فولادیان، حسین فرزانه نشریه مطالعات کاربردی علو م زیستی در ورزش زمینه و هدف: هدف از تحقیق حاضر، بررسی رابطه […]
۱۱ اسفند ۱۳۹۳

تأثیر تمرینات طناب زنی بر شاخص های آمادگی جسمانی پسران ۹-۱۲ ساله دارای اضافه وزن و چاق

داریوش شیخ الاسلامی وطنی، ناصح جهانی نشریه مطالعات کاربردی علو م زیستی در ورزش زمینه و هدف: رشد چاقی مرتبط با کاهش فعالیت بدنی باعث شده […]
۱۱ اسفند ۱۳۹۳

تأثیر ۸ هفته تمرینات ثبات مرکزی با توپ سوئیسی بر تعادل فوتبالیس تهای ۱۲ تا ۱۵ سال

محمد علی خانی ، علی اصغر نورسته، امیر حسین قربانی، حسن علی خانی، آسیه میرزا آقاجانی نشریه مطالعات کاربردی علو م زیستی در ورزش زمینه و […]
۱۱ اسفند ۱۳۹۳

رابطه فعالیت ورزشی در دوران قبل از بارداری با فعالیت ورزشی دوران بارداری و تعیین مهم ترین دوره پیش بینی کننده فعالیت ورزشی دوران بارداری.

سیده عصمت موسوی، مریم کوشکی جهرمی ، محبوبه البرزی نشریه مطالعات کاربردی علو م زیستی در ورزش زمینه و هدف: هدف از این تحقیق بررسی رابطه […]
۱۱ اسفند ۱۳۹۳

تاثیر فعالیت ورزشی حاد بر ظرفیت آنتی اکسیدانی تام و پراکسید هیدروژن در موش های نر ویستار

معصومه کاظمی، سید محمد مرندی، احمد موحدیان عطار، مونا حقیقتیان، زینب رضایی نشریه مطالعات کاربردی علو م زیستی در ورزش زمینه و هدف : هدف از […]
۱۱ اسفند ۱۳۹۳

تاثیر حاد دویدن روی نوارگردان با سه شدت متفاوت بر عامل نوروتروفیک دوپامین مغزی در مخچه موش های صحرایی نر

سیده علویه اشرفی، دکتر ضیاء فلاح محمدی نشریه مطالعات کاربردی علو م زیستی در ورزش زمینه و هدف: پروتئین های نوروتروفیک نقش های گوناگونی را در […]