۳۰ بهمن ۱۳۹۳

Effects of concurrent training on inflammatory markers and expression of CD4, CD8, and HLA-DR in overweight and obese adults

Alana Colato,Fabiana Abreu,Niara Medeiros,Leandro Lemos,Gilson Dorneles,Thiago Ramis,Priscila Viann,José Artur Chies,Alessandra Perescorrespondence Journal Of Exercise Science & Fitness The number of people who are overweight or obese […]
۳۰ بهمن ۱۳۹۳

The effect of a decaffeinated green tea extract formula on fat oxidation, body composition and exercise performance

 Justin D Roberts12*, Michael G Roberts2†, Michael D Tarpey2†, Jack C Weekes2† and Clare H Thomas2† ۱ Department of Life Sciences, Anglia Ruskin University, East Road, […]
۳۰ بهمن ۱۳۹۳

The effect of turmeric (Curcumin) supplementation on cytokine and inflammatory marker responses following 2 hours of endurance cycling

 Joseph N Sciberras1*, Stuart DR Galloway2, Anthony Fenech3, Godfrey Grech5, Claude Farrugia4, Deborah Duca4 and Janet Mifsud3 International Society of Sports Nutrition Background Endurance exercise induces […]
۳۰ بهمن ۱۳۹۳

Glutathione supplementation suppresses muscle fatigue induced by prolonged exercise via improved aerobic metabolism

 Wataru Aoi1*, Yumi Ogaya1, Maki Takami1, Toru Konishi2, Yusuke Sauchi2, Eun Young Park3, Sayori Wada1, Kenji Sato4 and Akane Higashi1 International Society of Sports Nutrition Backgrounds […]
۳۰ بهمن ۱۳۹۳

Vitamin C, A and E supplementation decreases the expression of HSPA1A and HSPB1 genes in the leukocytes of young polish figure skaters during a 10-day training camp

Małgorzata Żychowska1*, Zbigniew Jastrzębski1, Grzegorz Chruściński2, Monika Michałowska–Sawczyn2 and Alicja Nowak-Zaleska2 International Society of Sports Nutrition Background Overexpression of HSPA1A and HSPB1 has been shown to […]
۲۵ بهمن ۱۳۹۳

تاثير تمرين تناوبی و سن بر سطح لاکتات (La) و فعاليت آنزيم لاکتات دهيدروژناز (LDH) خون موش های صحرايی نر نژاد ويستار

الله يار عرب مومنی* مجله پزشکی جهرم مقدمه: فعاليت بدنی و سن از عوامل اثر گذار بر سطح لاکتات و لاکتات دهيدروژناز هستند و به نظر […]
۲۵ بهمن ۱۳۹۳

بررسی تأثير تيمار ۴ هفته ای عصاره آبی ريشه گياه ثعلب بر غلظت سرمی هورمون لپتين و وزن بدن در موش های صحرايی نر

مليحه حاجيانی، حسين کارگر جهرمی*، زهرا کارگر جهرمی ، زهرا خباز خرامه مجله پزشکی جهرم زمينه و هدف: چاقی يک بيماری مزمن است که شيوع آن […]
۲۵ بهمن ۱۳۹۳

تأثير عصاره کلروفرمی گياه کاسنی بر شاخص های عملکردی کبد و سطح سرمی TNF-α در مدل کلستاز انسدادی موش صحرايی

دکتر محمد رامان مولودی، دکتر کامبيز حسن زاده، شميله روحانی، فريد زندی، عباس احمدی، پونه خلوتيان، دکتر امين رستمی، دکتر فرشاد شيخ اسمعيلی ، دکتر اسماعيل […]
۲۵ بهمن ۱۳۹۳

ارتباط سطح سرمی IL-18 با گرلين آسيل‌دار، هورمون رشد، مقاومت انسولينی و پروفايل چربی در مردان چاق و لاغر

فتاح مرادی، سيروان آتشک ، ويان وثوقی بانه مجله پزشکی یزد مقدمه: اينترلوکين-۱۸ (IL-18) يک سايتوکين پيش‌التهابی قوی است که افزايش سطوح آن با چاقی، سندروم […]