۹ آذر ۱۳۹۴

مقایسۀ اثر یک دوره تمرین ورزشی هوازی با دو حجم متفاوت بر برخی فاکتور‌های خطر بیماری-های قلبی-عروقی در دختران کم‌توان ذهنی

۱ امیرحسین حقیقی ؛ ۲ نسرین گلردی؛ ۳ محمدرضا حامدی نیا ۱دانشیار گروه فیزیولوژی ورزش، دانشکدۀ تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه حکیم سبزواری، سبزوار، ایران […]
۹ آذر ۱۳۹۴

تمرین تناوبی خیلی شدید مفید یا مضر: بررسی تغییرات تراکم استخوان بعد از یک دوره برنامۀ تمرین تناوبی خیلی شدید در ‌رت‌های نر بالغ نژاد ویستار

۱ علیرضا قارداشی افوسی ؛ ۲ سیروس چوبینه؛ ۳ عباسعلی گائینی؛ ۴ محسن جاویدی؛ ۵ علی اصغر فلاحی ۱دانشجوی دکتری، دانشکدۀ تربیت بدنی و علوم ورزشی، […]
۹ آذر ۱۳۹۴

بررسی ویژگی‌های پیکرسنجی و فیزیولوژیک بازیکنان نوجوان والیبال به‌منظور استعدادیابی براساس پست‌های مختلف

۱ سعید نظری ؛ ۲ علیرضا سلیمی آوانسر؛ ۳ وحید نظری ۱کارشناس ‌ارشد فیزیولوژی ورزش دانشگاه شهید بهشتی ۲استادیار فیزیولوژی ورزش دانشگاه شهید بهشتی ۳کارشناس ‌ارشد […]
۹ آذر ۱۳۹۴

طراحی برنامۀ تمرین شبیه‌سازشدۀ مسابقات تکوا ندو بر پایۀ نیمرخ تغییرات تواتر ضربان قلب، سطح لاکتات خون و درک فشار کار

۱ مهدی صمدی؛ ۲ فرزاد ناظم ۱کارشناسی ارشد فیزیولوژی ورزش دانشکدۀ تربیت بدنی دانشگاه بوعلی سینا، همدان ۲دکتری فیزیولوژی ورزش دانشکدۀ تربیت بدنی دانشگاه بوعلی سینا، […]
۹ آذر ۱۳۹۴

تأثیر تمرین ترکیبی (مقاومتی – استقامتی) بر مقادیر استراحتی رتینول متصل به پروتئین ۴ ( (RBP4)و مقاومت به انسولین مردان میانسال چاق

۱ رحمان سوری؛ ۲ علی اصغر رواسی؛ ۳ محمدرضا دارابی ۱دانشیار فیزیولوژی ورزش دانشکدۀ تربیت بدنی دانشگاه تهران ۲استاد فیزیولوژی ورزش دانشکدۀ تربیت بدنی دانشگاه تهران […]
۹ آذر ۱۳۹۴

The Effects of Caffeine Supplements on Exercise-Induced Oxidative Damages

 Akbar Zeraatpishe 1 ; Ali Akbar Malekirad 2 ; Javad Nik-Kherad 3 ; Afshar Jafari 3 ; Saeed Yousefi Babadi 4 ; Farzeen Tanwir 5 ; […]
۹ آذر ۱۳۹۴

Effect of Resistance Training on Capillary Density Around Slow and Fast Twitch Muscle Fibers in Diabetic and Normal Rats

 Jahangir Karimian 1 ; Majid Khazaei 2 ; and Parivash Shekarchizadeh 1, * ۱ Department of School Management And Medical Informatics, Isfahan University of Medical Sciences, […]
۹ آذر ۱۳۹۴

Cardiac Parasympathetic Reactivation in Elite Soccer Players During Different Types of Traditional High-Intensity Training Exercise Modes and Specific Tests: Interests and Limits

 Alexandre Dellal 1, 2, 3 ; David Casamichana 4 ; Julen Castellano 4 ; Monoem Haddad 5 ; Wassim Moalla 6, * ; and Karim Chamari […]
۹ آذر ۱۳۹۴

Does Downhill Walking on Treadmill Improve Physical Status and Quality of Life of A Patient With COPD?

 Azadeh Erfani 1 ; Azar Moezy 1, * ; Ali Mazaherinezhad 1 ; and Seyed Ali Javad Mousavi 2 Department of Sports Medicine, School of Medicine, […]