۱۸ مهر ۱۳۹۳

تأثير تمرين اختياری بر سطح فاکتور نروتروفيک مشتق از آستروسيت ساقه‌ مغز موش‌های صحرايی مبتلا به پارکينسون

ضياء فلاح‌محمدی*، مرجان احمدی-کردآسيابی ، محمد آقاسی دانشيار، گروه فيزيولوژی ورزشی، دانشکده تربيت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه مازندران- بابلسر، پرديس دانشگاه مازندران، مازندران، ايران. ، […]
۱۸ مهر ۱۳۹۳

تاثير تمرينات پيلاتس بر درد، عملکرد و زاويه‌ی لوردوز کمری زنان مبتلا به کمر درد مزمن غير اختصاصی و هايپرلوردوزيس

دکتر شهناز شهرجردی *، دکتر مسعود گلپايگانی، دکتر عباس دقاق زاده ، آسيه کرمی مجله پزشکی زنجان مينه و هدف: کمر درد مزمن غير اختصاصی شايع‌ترين […]
۱۸ مهر ۱۳۹۳

بررسی تاثير هشت هفته تمرينات متوسط و شديد بر سطوح پلاسمايی نوروپپتيد Y و هورمون گرلين در رت‌های چاق نژاد اسپراگو- داولی

بهنام کشتکار *، دکتر فرهاد دريانوش، فرشته نبی‌زاده، دکتر نادر تنيده ، دکتر محسن ثالثی مجله پزشکی زنجان زمينه و هدف: تمرين و فعاليت بدنی از […]
۱۸ مهر ۱۳۹۳

تغييرات ويسفاتين پلاسما و مقاومت به انسولين نوجوانان غيرورزشکار دارای اضافه وزن و چاق در طول ۸ هفته تمرين استقامتی تناوبی طناب زنی

دکتر آقا علی قاسم نيان*، دکتر محمد رضا کردی، دکتر عباسعلی گائينی، دکتر بهلول قربانيان ، دکتر مهدی هدايتی مجله پزشکی زنجان زمينه و هدف: ويسفاتين […]
۱۸ مهر ۱۳۹۳

سنتز miRNA و مكانيسم‌هاي تنظيمي

نعيم احتشام, مهديه مودي, مجید خیراللهی مجله پزشکی اصفهان miRNAها (microRNAها) به عنوان یکی از مهم‌ترین عوامل تنظیمی بیان ژن در سال ۱۹۹۳ در کرم نماتد […]
۱۸ مهر ۱۳۹۳

تأثير مصرف مقادير مختلف کافئين و يک وهله فعاليت وامانده‌ساز مقاومتی بر شاخص‌های آسيب عضلانی مردان واليباليست

علی ضرغامی خامنه* ، افشار جعفری کارشناس‌ارشد دانشگاه تبريز مجله پزشکی کاشان سابقه و هدف: نتايج برخی داده‌های علمی تأثيرات مثبت ترکيبات کافئينی بر تعديل علائم […]
۱۸ مهر ۱۳۹۳

اثر يک برنامه تمريني در منزل بر قدرت عضلات کمربند شانه زنان يائسه مبتلا به سرطان پستان

مهديه آکوچکيان، دکتر محمدحسين عليزاده، دکتر نادر رهنما، دکتر فريبرز مکاريان مجله پزشکی همدان مقدمه و هدف: کاهش قدرت کمربند شانه يکي از عوارض جانبي درمان […]
۱۸ مهر ۱۳۹۳

بررسی ارتباط سبک زندگی با کیفیت خواب در زنان یائسه

صدیقه اظهری؛ ۲ محبوبه قربانی ؛ ۳ حبیب الله اسماعیلی ۱مربی گروه مامایی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران. ۲مربی گروه مامایی، […]
۱۲ مهر ۱۳۹۳

تاثير ترکيبی تمرين هوازی و مصرف β گلوکان جو بر قند خون و نيم رخ ليپيدی زنان مبتلا به ديابت نوع دو

فاطمه مختاری، فهيمه اسفرجانی ، مهدی کارگرفر گروه فيزيولوژی ورزش، دانشکده تربيت بدنی و علوم ورزشی مجله دیابت و متابویسم مقدمه: فعاليت بدنی به‌همراه رژيم غذايی، […]