۱۲ آبان ۱۳۹۳

ارتباط بين هيپوکسی شبانه با ميزان کسر جهشی بطن چپ در بيماران با نارسايی احتقانی قلب

محمد ميرزا آقازاده*، نسرين فولادی، بيژن زمانی، فريبا مهدی نيا ، راحله محمدی مجله پزشکی اردبیل زمينه و هدف: نارسايی قلبی از علل عمده بستری های […]
۱ آبان ۱۳۹۳

تمرین بر روی دستگاه نوارگردان آنتی اکسیدان Nrf2 را برای محافظت از سلول های عصبی دوپامینرژیک nigrostriatal از صدمات +MPP فعال می کند (مقاله لاتین)

۲۰۱۴ Yi-Hsien Tsou a, Ching-Ting Shih a, Cheng-Hsin Ching a, Jui-Yen Huang a, Chauying J. Jen a, Lung Yu b, Yu-Min Kuo c, Fong-SenWu a, Jih-Ing […]
۱ آبان ۱۳۹۳

تاثیر مصرف نوشیدنی های حاوی درشت مغذی ها بر اشتها و مصرف انرژی، بعد از تمرین ورزشی (مقاله لاتین)

۲۰۱۴ David J. Clayton, David J. Stensel, PhillipWatson, Lewis J. James * School of Sport, Exercise and Health Sciences, Loughborough University, Loughborough, Leicestershire LE11 3TU, UK […]
۱ آبان ۱۳۹۳

تمرین شنا و مکمل diselenide بر سایتوکاین ها التهابی و ضد التهابی متاثر از سالمندی، تاثیر دارد (مقاله لاتین)

۲۰۱۴ Marlon R. Leite a, José L. Cechella a, Anderson C. Mantovani a, Marta M.M.F. Duarte b, Cristina W. Nogueira a, Gilson Zeni a,⇑ a Laboratório […]
۱ آبان ۱۳۹۳

تاثیرات ورزش بر قلب در محیط آزمایشگاهی -مقاله مروری (مقاله لاتین)

۲۰۱۴ Dane J. Youtz a, Michael C. Isfort b, Clayton M. Eichenseer a, Timothy D. Nelin b, Loren E. Wold a,b,c,d,⁎ a College of Nursing, The […]
۱ آبان ۱۳۹۳

تخمین حداکثر نبض اکسیژن (O2Ppeak) بدون استفاده از تست ورزش در افراد مسن (مقاله لاتین)

۲۰۱۴ Geraldo A. Maranhao Neto a, Ricardo B. Oliveira b, Jonathan N. Myers c, Paulo T.V. Farinatti a,b,* a Salgado de Oliveira University, Niteroi, RJ, Brazil […]
۱ آبان ۱۳۹۳

ورزش و خواب در پیری: تاکید بر سروتونین (مقاله لاتین)

۲۰۱۴ M.O. Melancon a,b, D. Lorrain a,*,c, I.J. Dionne a,b a Research center on aging, Sherbrooke geriatric university institute-health and social services center, 1036, Belvedere South, […]
۲۵ مهر ۱۳۹۳

تأثیر برنامه ورزشی هوازی بر کیفیت زندگی زنان پری منوپوز و منوپوز: یک کارآزمایی بالینی تصادفی کنترل شده

مژگان میرغفوروند؛ ۲ سکینه محمد علیزاده چرندابی؛ ۳ سحرناز نجات؛ ۴ مهرناز اصغری ۱استادیار گروه مامایی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی تبریز، تبریز، ایران. […]
۲۵ مهر ۱۳۹۳

تأثير هشت هفته پياده روی بر شاخص های سندرم متابوليک زنان يائسه

محسن ثالثی، سيد زهير ربيعی، هما شيخانی شاهين ، حميدرضا صادقی پور مجله پزشکی بابل سابقه و هدف: سندرم متابوليک شامل گروهی از عوامل خطرزای متابوليکی […]