۲۸ فروردین ۱۳۹۳

اثر مصرف امگا-۳ بر عملکرد و تندرستی افراد جوان بعد از تمرینات شدید برون گرا (مقاله لاتین)

Peter Lembke1, Jillian Capodice2, Kathleen Hebert2 and Thomas Swenson3 A clinical study was undertaken to evaluate the associations between the tissue levels of omega-3 (N3), also […]
۲۸ فروردین ۱۳۹۳

پاسخ های هورمونی زنان میانسال تمرین کرده به یک جلسه تمرین مقاومتی و محدودیت جریان خونی (مقاله لاتین)

Eonho Kim1, Lee D. Gregg2, Daeyeol Kim1, Vanessa D. Sherk2, Michael G. Bemben1 and Debra A. Bemben2 The purpose of this study was to determine whether […]
۲۸ فروردین ۱۳۹۳

اثر حجم فضای مرده بر نسبت تبادل تنفسی و تولید دی اکسید کربن در طول تمرین ورزشی (مقاله لاتین)

Lukasz Smolka, Jacek Borkowski and Marek Zaton The purpose of the study was to investigate the effects of implementing additional respiratory dead space during cycloergometry-based aerobic […]
۲۸ فروردین ۱۳۹۳

بیان VEGF ،BFGF و شاخص های آسیب تاندون در جریان ریکاوری بعد از آسیب های شدید ورزشی (مقاله لاتین)

Lin Wang, Weiwei Gao1, Kaiyu Xiong2, Kuan Hu3 and Xincun Liu3, Hui He2 Bone-tendon junction (BTJ) injuries are common and may be caused by acute trauma […]
۲۴ فروردین ۱۳۹۳

تاثير ۵ هفته ماساژ برميزان استرس و افسردگی زنان بعد از عمل جراحی سرطان پستان

شهناز شهرجردی* چکيده مقدمه: تشخيص، درمان، پيامدها، اثرات جانبی درمان و عود سرطان پستان منجر به واکنش‌های روانی همچون استرس و افسردگی می‌شود. هدف از اين […]
۲۴ فروردین ۱۳۹۳

تاثير مصرف اسيدهای چرب، مواد مغذی و انجام فعاليت جسمانی منظم بر خواص مکانيکی استخوان

محمدرضا نقی‌ئی*، يوسف ابراهيم پور، پيمان درويشی، گيتی ترکمان، محمود مفيد ، مهدی هدايتی سابقه و هدف: هدف اين مطالعه بررسی مقايسه‌ای تاثير مصرف اسيدهای چرب […]
۲۴ فروردین ۱۳۹۳

بررسی ارتباط بين سن شروع قاعدگی و نمايه توده بدنی در دختران سن ۱۷-۱۰ سال

حسن عبداله زاده * ، زهرا افتخاری يزدی هدف: با توجه به متفاوت بودن تاثير عواملی مانند وزن قد و نمايه توده بدنی بر سن شروع […]
۲۴ فروردین ۱۳۹۳

اثرات شدّت‌های مختلف دويدن بر غلظت‌های پلاسمايی گلوکز و انسولين در افراد چاق

مجيد قلی پور * ، آرزو تبريزی زمينه و هدف: با توجّه به رابطه بين چاقی و ديابت نوع دو و نبود اطّلاعات در خصوص ارزيابی […]
۲۴ فروردین ۱۳۹۳

تأثير هشت هفته تمرين در آب بر تعادل ايستای جانبازان با قطع عضو يکطرفه اندام تحتانی

يعقوب مرادی، ناصر بهپور، سعيد قايينی ، پرستو شمسه‌کهن زمينه و هدف: قطع عضو يکی از شايعترين ناتوانی‌های حرکتی است که باعث ناتوانی پايدار در افراد […]