۲۰ مرداد ۱۳۹۴

تأثير مکمل ياری عصاره دانه انگور سياه (Vitis vinifera) بر پروفايل ليپيدی و ميزان hs-CRP سرم به دنبال فعاليت هوازی در مردان غير ورزشکار

ميدرضا زلفی، وحيد ساری صراف *، حسين بابايی ، رامين اميرساسان مجله پزشکی کاشان سابقه و هدف: مطالعات اندکی درخصوص اثرات مثبت فعاليت ورزشی و مکمل […]
۲۰ مرداد ۱۳۹۴

تاثير تمرين منظم هوازی همراه با مصرف عصاره دانه انگور بر عوامل خطرزای قلبی عروقی در زنان سالمند چاق

صابر ساعدموپشی *، دکتر لطف ا. . ساعدموچشی، محمد رضا الموری ، غفور غفاری مجله پزشکی کردستان مقدمه: بيماری‌های قلبی- عروقی به‌خصوص آترواسکلروز از علل اصلی […]
۲۰ مرداد ۱۳۹۴

پاسخ سطح سرمی فاکتور رشد اندوتليال عروق به دو نوع تمرين شنا در شرايط هايپوکسی در مردان جوان

حامد عيدی، دکتر مرضيه ثاقب جو *، دکتر مهدی هدايتی ، دکتر سعيد ايل بيگی مجله پزشکی کردستان زمينه و هدف: فعاليت ورزشی و شرايط هايپوکسی […]
۲۰ مرداد ۱۳۹۴

پاسخ ‌های متفاوت اينترلوکين ۱۰ و کورتيزول به سه نوع فعاليت ورزشی

مصطفی بارانچی، عبدالرضا کاظمی *، حميد آقاعلی نژاد، مريم اصفهانی ، راضيه دباغ زاده کارشناس ارشد گروه تربيت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه تربيت مدرس، تهران، […]
۲۰ مرداد ۱۳۹۴

بررسی تاثير تمرينات مقاومتی پيشرونده بر قدرت و زبردستی اندام فوقانی افراد همی پلژی بزرگسال

سميه عباسی، محمدرضا هاديان *، مهدی عبدالوهاب، محمود جليلی ، شهره جلايی هيئت علمی دانشگاه علوم پزشکی بابل استاد دانشکده توانبخشی و مرکز تحقيقات ضايعات مغزی […]
۲۰ مرداد ۱۳۹۴

مقایسه تأثیر دو نوع تمرین منتخب تراباند و پیلاتس بر تعادل و قدرت اندام تحتانی زنان سالمند

۱ پریا دشتی ؛ ۲ محمد شبانی؛ ۳ مهتاب معظمی ۱کارشناس ارشد آسیب شناسی و حرکات اصلاحی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه بین المللی امام […]
۲۵ تیر ۱۳۹۴

Negative Associations between Perceived Training Load, Volume and Changes in Physical Fitness in Professional Soccer Players

Asier Los Arcos, Raul Martínez-Santos, Javier Yanci, Jurdan Mendiguchia, Alberto Méndez-Villanueva Journal of Sports Science and Medicine The purpose of this study was to examine the […]
۲۵ تیر ۱۳۹۴

Efflux of Creatine Kinase from Isolated Soleus Muscle Depends on Age, Sex and Type of Exercise in Mice

Juozas Baltusnikas, Tomas Venckunas, Audrius Kilikevicius, Andrej Fokin, Aivaras Ratkevicius Journal of Sports Science and Medicine Elevated plasma creatine kinase (CK) activity is often used as […]
۲۵ تیر ۱۳۹۴

Maximal Oxygen Uptake cannot be Determined in the Incremental Phase of The Lactate Minimum Test on a Cycle Ergometer

Willian Eiji Miyagi, Elvis de Souza Malta, Alessandro Moura Zagatto Journal of Sports Science and Medicine The aim of this study was to investigate the maximal […]