۱ اردیبهشت ۱۳۹۶

تأثیر ۱۰ هفته تمرین ترکیبی (هوازی ـ مقاومتی) بر سطوح مولکول چسبان عروقی و نیمرخ لیپیدی در زنان چاق و دارای اضافه‌وزن

رحمان سوری ، زینب چوپانی، ثروت چوپانی، نفیسه فلاحیان، امیر اله یار، اعظم رمضان خانی دانشیار گروه فیزیولوژی ورزشی، دانشکدۀ تربیت‌بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه تهران، […]
۱ اردیبهشت ۱۳۹۶

نقش تمرین مقاومتی و مصرف پروتئین وی بر شاخص‌های کوفتگی عضلانی تأخیری پس از فعالیت مقاومتی برون‌گرا در مردان تمرین نکرده

هادی روحانی، فواد عسجدی، سید صالح صفری موسوی ، مهدی بهمن زاده مجله علوم تغذیه و صنایع غذایی ایران سابقه و هدف: شواهد نشان داده‌اند که […]
۱ اردیبهشت ۱۳۹۶

تاثیر ۱۶ هفته محدودیت کالریک بر سطوح آیریزین سرم و شاخص مقاومت به انسولین در زنان چاق کم تحرک

اعظم رمضانخانی* ۱ ؛ رحمان سوری۲ ۱دکتری تخصصی فیزیولوژی ورزش، دانشگاه تهران، تهران، ایران ۲دانشیار گروه فیزیولوژی ورزش، دانشگاه تهران، تهران، ایران مجله علوم غذایی و […]
۲۸ اسفند ۱۳۹۵

تأثیر پیش‌سرمایش بر متغیر‌های فیزیولوژیکی، عملکردی و ادراکی مردان در یک فعالیت شدید وامانده‌ساز در محیط گرم

زهرا شهسواری ۱ ؛ محمدرضا دهخدا۲ ؛ حمید رجبی۲ ؛ سیدمحمد سیدی بیدگلی۳ ۱دانشجوی دکتری، دانشکدۀ تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه تهران، تهران، ایران ۲دانشیار، […]
۲۸ اسفند ۱۳۹۵

تأثیر فعالیت ورزشی پلیومتریک حاد با و بدون مصرف ویتامینC بر غلظت سرمی عامل نروتروفیک مشتق از مغز (BDNF) مردان غیرفعال

حسین نظری ۱ ؛ سجاد حیدرپور۲ ؛ شمس الدین رحیمی زاده۳ ؛ ابراهیم بنی طالبی۴ ۱کارشناسی ارشد فیزیولوژی ورزشی. دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه […]
۲۸ اسفند ۱۳۹۵

تأثیر مصرف خوراکی اسانس نعناع در بهبود علائم کوفتگی عضلانی تأخیری پس از انجام پروتکل تمرینی

۵دانشجوی دکتری فیزیولوژی ورزشی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایرانآیدین ولیزاده ۱ ؛ علی اکبرنژاد۲ ؛ مرتضی یاری۳ ؛ ادریس باوردی مقدم۴ ؛ علی رجبی۵ ۱مربی، دانشکدۀ […]
۲۸ اسفند ۱۳۹۵

تأثیر تمرین مقاومتی فزاینده بر سیستاتین C و پروتئین واکنش‌پذیر C در مردان والیبالیست

دارا ترسیم۱ ؛ احمد همت فر۲ ؛ کمال عزیزبیگی بوکانی ۳ ۱کارشناس‌ارشد فیزیولوژی ورزشی، گروه فیزیولوژی ورزشی، واحد بروجرد، دانشگاه آزاد اسلامی، بروجرد، ایران ۲استادیار فیزیولوژی […]
۲۸ اسفند ۱۳۹۵

بررسی اثر تمرین استقامتی شنا و مصرف کادمیوم بر نشانگرهای درون‌زاد هیپوکسی و رشد اندوتلیال عروقی قلب موش‌های صحرایی باردار

احمد جعفری ۱ ؛ شادمهر میردار۲ ؛ محسن زروار۳ ۱دانشجوی دکتری فیزیولوژی ورزشی دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران ۲دانشیار دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران ۳کارشناس‌ارشد تربیت بدنی دانشگاه […]
۲۸ اسفند ۱۳۹۵

اثر سه نوع برنامۀ تمرینی مقاومتی (پلایومتریک با و بدون انسداد عروق و قدرتی-توانی) بر عوامل آمادگی‌ حرکتی منتخب دختران ورزشکار

مژده محمدی جنیدآباد۱ ؛ سید علیرضا حسینی کاخک ۲ ؛ رویا عسکری۳ ۱دانشجوی کارشناسی‌ارشد، گروه فیزیولوژی ورزش، دانشکدۀ تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه حکیم سبزواری، […]