۲۸ دی ۱۳۹۵

تأثیر یک دوره تمرین منتخب کشتی به‌همراه مکمل‌دهی ال آرژنین بر مارکرهای آنژیوژنیک و آنژیواستاتیک سرمی کشتی‌گیران نخبه

مرتضی مطهری راد۱ ؛ سید رضا عطارزاده حسینی ۲ ۱دانشجوی دکتری فیزیولوژی ورزش، دانشگاه فردوسی مشهد ۲استاد گروه فیزیولوژی ورزشی، دانشگاه فردوسی مشهد مجله فیزیولوژی ورزشی […]
۲۸ دی ۱۳۹۵

تأثیر دوره‌های آماده‌سازی و مسابقه بر سطوح استراحتی شاخص‌های پلاکتی، فیبرینوژن و پروتئین واکنشگر C در بازیکنان حرفه‌ای فوتبال

داور رضایی منش ۱ ؛ سجاد احمدی زاد۲ ؛ خسرو ابراهیم۳ ۱استادیار گروه عمومی و علوم پایه، دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر ۲دانشیار گروه فیزیولوژی […]
۲۸ دی ۱۳۹۵

تأثیر شش هفته فعالیت کاهش‌یافته به‌شکل درد نوروپاتیک بر بیان ژن پروتئین رانندۀ یکشنبۀ عصب سیاتیک رت‌های نر ویستار

عبدالرضا کاظمی ۱ ؛ مسعود رحمتی۲ ؛ علی ضیا سیستانی۳ ۱استادیار فیزیولوژی ورزشی، دانشگاه ولی‌عصر (عج) رفسنجان و مرکز تحقیقات علوم اعصاب، پژوهشکدۀ نوروفارماکولوژی، دانشگاه علوم‌پزشکی […]
۲۸ دی ۱۳۹۵

تأثیر شانزده هفته تمرین استقامتی و رژیم غذایی پرچرب بر سطوح پلاسمایی آمیلین رت‌های نر نژاد ویستار

محمد رضا کردی ۱ ؛ فرزانه ملکی۲ ؛ صادق ستاری فر۳ ؛ علی اصغر رواسی۴ ۱دانشیار گروه فیزیولوژی ورزش دانشگاه تهران ۲کارشناس ارشد فیزیولوژی ورزش دانشگاه […]
۲۸ دی ۱۳۹۵

مطالعۀ اثر یک دوره تمرین مقاومتی و مصرف عصارۀ گیاه خار‌مریم بر لپتین و آدیپونکتین پلاسما در مردان دارای اضافه‌وزن

احمد جعفری ۱ ؛ سید حسن رسولی۲ ؛ محسن زروار۳ ۱دانشجوی دکتر‌ی متابولیسم ورزشی‌ دانشگاه مازندران و گروه فیزیولوژی ورزشی دانشگاه فرهنگیان ۲دانشجوی دکتری فیزیولوژی ورزشی […]
۲۸ دی ۱۳۹۵

تأثیر تمرین هوازی در هوای آلوده به ذرات کربن سیاه بر بیان ژن‌های TLR4 و IL-1β در بافت قلب موش‌های صحرایی نر

بهزاد پاک راد۱ ؛ حمید آقا علی نژاد ۲ ؛ علیرضا زمانی۳ ؛ محمد فشی۴ ؛ بتول رضایی سراجی۵ ؛ زهرا رجبی۶ ۱دانشجوی دکتری ‌فیزیولوژی ورزشی، […]
۲۸ دی ۱۳۹۵

مقایسۀ تأثیر زمان‌های تحت‌تنش مختلف در مرحلۀ برون‌گرای فعالیت مقاومتی پویا بر شاخص‌های کوفتگی عضلانی تأخیری

حمید اراضی ۱ ؛ جبار چگینی۲ ۱دانشیار فیزیولوژی ورزش دانشگاه گیلان ۲کارشناس ارشد فیزیولوژی ورزش دانشگاه گیلان‌ مجله فیزیولوژی ورزشی پژوهش حاضر به‌منظور مقایسۀ تأثیر زمان‌های […]
۲۸ دی ۱۳۹۵

تأثیر شش هفته تمرین پلایومتریک با زمانبندی غیرخطی بر تغییرات هورمونی، هایپرتروفی عضلانی و خاصیت ارتجاعی عضلات پای مردان ورزشکار (زمانبندی غیرخطی تمرین پلایومتریک و تغییرات هورمونی)

کاظم خدائی ۱ ؛ محمد رضا حامدی نیا۲ ؛ سید علیرضا حسینی کاخک۳ ؛ محسن دماوندی۴ ۱استادیار گروه فیزیولوژی ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، […]
۲۸ دی ۱۳۹۵

تأثیر تمرین هوازی بر وخامت کلی و مقدار شاخص‌های خطر متابولیک در بیماران مبتلا به سندرم متابولیک: مطالعۀ فراتحلیلی

هادی روحانی۱ ؛ کریم آزالی علمداری ۲ ؛ معصومه هلالی زاده۳ ۱استادیار فیزیولوژی ورزشی، پژوهشکده طب ورزشی، پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی، تهران، ایران ۲استادیار […]