۱۰ تیر ۱۳۹۶

تاثیر هشت هفته تمرین مقاومتی بر غلظت پلاسمایی مایونکتین در مردان چاق

علی رضا صفرزاده ۱؛ لیلا معظم وحید۲ ۱استادیار گروه فیزیولوژی ورزشی، دانشکده، علوم ورزشی، دانشگاه مازندران ۲کارشناسی ارشد فیزیولوژی ورزشی، دانشگاه ازاد اسلامی واحد ساری، مازندران، […]
۱۰ تیر ۱۳۹۶

مقایسۀ پاسخ های حاد دستگاه فیبرینولیز پلاسما به یک وهله فعالیت هوازی زیربیشینه در افراد تمرین کرده و تمرین نکرده

داور خدادادی ۱؛ اتابک شاهد۲ ۱دانشجوی دکتری فیزیولوژی ورزشی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران ۲دانشجوی دکتری فیزیولوژی ورزشی، دانشگاه تهران، تهران، ایران پژوهشنامه فیزیولوژی ورزشی کاربردی […]
۱۰ تیر ۱۳۹۶

تاثیر تمرین مقاومتی دایره ای کوتاه مدت با و بدون مکمل گیاه زعفران بر نیم رخ چربی و لیپوپروتئینی پلاسما در مردان جوان دانشگاهی

عباس قنبری نیاکی ۱؛ مهدی علی اکبری بیدختی۲؛ ایوب سعیدی۲؛ صادق اردشیری۲؛ مهران نقی زاده قمی۳ ۱استاد گروه فیزیولوژی ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، […]
۱۰ تیر ۱۳۹۶

اثر تمرینات تناوبی شدید بر سطوح رزیستین بافت چربی زیرپوستی و احشایی موش های صحرایی

رسول اسلامی ۱؛ عبدالرضا کاظمی۲؛ رضا سلاجقه۳ ۱استادیار فیزیولوژی ورزشی، دانشگاه علامه طباطبایی، ایران ۲استادیار فیزیولوژی ورزشی، دانشگاه ولی عصر (عج) رفسنجان، کرمان، ایران ۳کارشناسی ارشد […]
۱۰ تیر ۱۳۹۶

تاثیر تمرین استقامتی بر بیان mRNA نروتروفین-۳ در عضله سولئوس موش‌های صحرایی دارای نروپاتی دیابت

سارا برمکی ۱؛ علی اصغر رواسی۲؛ رضا قراخانلو۳؛ محمدرضا کردی۴؛ رسول اسلامی۵؛ علی خازنی۱ ۱استادیار گروه فیزیولوژی ورزش، دانشکده علوم انسانی، واحد اردبیل، دانشگاه آزاد اسلامی، […]
۱۰ تیر ۱۳۹۶

تاثیر ترتیب متفاوت تمرین ترکیبی قدرتی و استقامتی بر سطوح استراحتی IL-15 و IGF-1 زنان سالمند

محمد فرامرزی* ۱؛ لاله باقری۲؛ ابراهیم بنی طالبی۳؛ امین ریگی۴ ۱دانشیار فیزیولوژی ورزشی، گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه شهرکرد، […]
۱۰ تیر ۱۳۹۶

بررسی نیمرخ ویژگیهای پیکری، بیوانرژیکی و زیست حرکتی بازیکنان تیم ملی هندبال جوانان ایران

امین دانشفر۱؛ حمید آقاعلی نژاد* ۲؛ مهدی بیاتی۳؛ رضا قراخانلو۴؛ مژگان حسن زاده سبلویی۵؛ محمد امین ساعی۶ ۱کارشناس ارشد فیزیولوژی ورزشی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه تربیت […]
۱۰ تیر ۱۳۹۶

بررسی تاثیر بی تمرینی وتمرین مجدد برمتغیرهای ساختاری بطن چپ وزنه برداران نخبه

معرفت سیاهکوهیان۱؛ سجاد انوشیروانی۲؛ بیژن زمانی۳ ۱استاد فیزیولوژی ورزشی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی،دانشگاه محقق اردبیلی،اردبیل،ایران ۲دانشجوی دکتری فیزیولوژی ورزشی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی،دانشگاه محقق […]
۱۰ تیر ۱۳۹۶

مقایسه نسبت نیروی عضلات آگونیست به آنتاگونیست و دامنه حرکتی ران در بازیکنان والیبال و افراد غیر ورزشکار

شیما سلیمانی ۱ ؛ حسن دانشمندی۲ ؛ ناهید خوش رفتار یزدی۳ ۱دانشجوی کارشناسی ارشد آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی دانشگاه گیلان/ رشت ۲دانشیار گروه آسیب […]