۲۶ آبان ۱۳۹۶

پیش‌آماده‌سازی با فعالیت ورزشی از طریق افزایش بیان نوروتروفین‌های هیپوکامپ، اختلال حافظۀ فضایی ناشی از ایسکمی مغزی در موش‌های صحرایی را کاهش می‌دهد

نبی شمسایی ۱؛ حمید رجبی۲؛ ناهید ابوطالب۳ ۱استادیار فیزیولوژی ورزشی، دانشگاه ایلام ۲استاد فیزیولوژی ورزشی، دانشگاه خوارزمی ۳دانشیار فیزیولوژی پزشکی، مرکز تحقیقات فیزیولوژی و گروه فیزیولوژی، […]
۲۶ آبان ۱۳۹۶

تأثیر فعالیت ورزشی هوازی و محدودیت کالریک بر سطوح آدروپین و شاخص مقاومت به انسولین در زنان چاق کم‌تحرک

رحمان سوری ۱؛ اعظم رمضانخانی۲؛ علی اصغر رواسی۳؛ علی اکبرنژاد۱ ۱دانشیار فیزیولوژی ورزشی، دانشگاه تهران ۲دانشجوی دکتری فیزیولوژی ورزشی، دانشگاه تهران ۳استاد فیزیولوژی ورزشی، دانشگاه تهران […]
۲۶ آبان ۱۳۹۶

سارا ظاهری۱؛ وحید تادیبی ۲؛ امیر عباس منظمی۳؛ فرهاد نعلینی۴ ۱کارشناس ارشد فیزیولوژی ورزشی، دانشگاه رازی ۲دانشیار فیزیولوژی ورزشی، دانشگاه رازی ۳استادیار فیزیولوژی ورزشی، دانشگاه رازی […]
۹ مهر ۱۳۹۶

تاثیر تمرین تناوبی شدید و استقامتی تداومی با شدت متوسط بر بیان ژن VEFG در دو بافت چربی احشایی و زیر جلدی موش‌های نر ویستار

سارا غفاری حومدینی، دکتر محمدرضا اسد، دکتر بهزاد بازگیر، دکتر مصطفی رحیمی * مجله غدد درون ریز و متابولیسم ایران مقدمه: تحقیق حاضر با هدف بررسی […]
۹ مهر ۱۳۹۶

مقایسه اثر تمرینات استقامتی، مقاومتی و ترکیبی بر مقاومت به انسولین و نسبت آدیپونکتین به لپتین در رت های دیابتی

دکتر عباس صارمی * گروه فیزیولوژی ورزش، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه اراک، اراک، ایران مجله پزشکی قزوین زمینه: هورمون­ های مرتبط با چاقی لپتین و آدیپونکتین […]
۹ مهر ۱۳۹۶

تأثیر مکمل کافئین بر hs-CRP و کراتین کیناز سرم متعاقب فعالیت وامانده هوازی در پسران فعال دارای اضافه وزن

اسماء سلیمانی *۱، سعید شاکریان۲، روح‌اله رنجبر۲ ۱- گروه فیزیولوژی ورزشی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران. ۲- گروه فیزیولوژی ورزشی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، […]
۹ مهر ۱۳۹۶

مقایسه تأثیر رویکردهای مختلف تمرینی بر تعادل دینامیکی و شدت درد در مبتلایان کمردرد مزمن

دکتر پریسا صداقتی ۱، دکتر ابوالفضل ارجمند۲، نرگس صداقتی۳ ۱- استادیار گروه آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه گیلان، […]
۹ مهر ۱۳۹۶

تأثیر تمرین استقامتی و مکمل پروتئین whey بر التهاب و مقاومت انسولینی در موش‌های صحرایی تغذیه‌شده با غذای پرچرب

تأثیر تمرین استقامتی و مکمل پروتئین whey بر التهاب و مقاومت انسولینی در موش‌های صحرایی تغذیه‌شده با غذای پرچرب فرهاد احمدی کانی گلزار۱، دکتر رزیتا فتحی […]
۹ مهر ۱۳۹۶

تأثیر ۸ هفته تمـرین استقـامتی با شدت متوسط، بر سطوح سرمی آنزیم‌های کبدی و شاخص مقاومت به انسولین زنان مبتلا به دیابت نوع ۲

خانم شهلا ترابی۱، محمد رضا اسد۲، آرزو تبریزی *۳ ۱- کارشناس ارشد دانشگاه پیام نور، تهران، ایران ۲- دانشگاه پیام نور، کرج، ایران ۳- دانشگاه صنعتی […]