۸ آذر ۱۳۹۵

تاثیر تمرینات تناوبی شدید و زنجبیل بر سازگاری‌های ساختاری و عملکردی قلبی

دکتر طوبی کاظمی، دکتر شیلا نایبی فر * ، دکتر محمد اسماعیل افضل پور دکتری فیزیولوژی ورزش دانشگاه سیستان و بلوچستان مجله غدد درون ریز و […]
۸ آذر ۱۳۹۵

تاثیر یک‌دوره تمرین سرعتی و موازی هوازی-قدرتی بر برخی مارکرهای التهابی و مقاومت به انسولین زنان مبتلا به دیابت شیرین نوع ۲ (T2DM)

۱- گروه فیزیولوژی ورزشی، واحد یاسوج ۲- گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی ۳- گروه تربیت بدنی، واحد یاسوج   مجله دیابت و متابولیسم ایران مقدمه: […]
۲۱ آبان ۱۳۹۵

پاسخ حاد شاخص‌های خستگی به یک جلسه فعالیت ایزومتریک با شدت‌های مختلف با و بدون کاهش جریان خون

خسرو ابراهیم۱ ؛ کیوان خرمی پور ۲ ؛ فریبرز هوانلو۳ ؛ پونه دهقان۴ ۱دکتری فیزیولوژی ورزشی، استاد دانشکدۀ تربیت بدنی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران ۲دانشجوی […]
۲۱ آبان ۱۳۹۵

تأثیر تمرین استقامتی و مقاومتی بر اینترلوکین- ۶ و فاکتور نکروزدهندۀ تومور- آلفا در زنان جوان دارای اضافه وزن

شهرام سهیلی ۱ ؛ الهام یادگاری همت آبادی۲ ؛ نادر شاکری۳ ۱استادیار فیزیولوژی ورزشی گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، واحد شهر قدس، دانشگاه آزاد اسلامی، […]
۲۱ آبان ۱۳۹۵

اثر حاد و مزمن فعالیت رکاب زدن زیربیشینه همراه با محدودیت جریان خون برBDNF و TNFα سرمی مردان فعال

سعید رحمتی ۱ ؛ حمید رجبی۲ ؛ لطیفه کریمزاده۳ ۱دانشجوی دکتری فیزیولوژی ورزشی، دانشکدۀ تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه تهران، تهران، ایران ۲دانشیار فیزیولوژی ورزشی، […]
۲۱ آبان ۱۳۹۵

مقایسۀ اثر یک دوره تمرینات مقاومتی- پاروزنی با تمرینات پاروزنی بر برخی ویژگی‌های فیزیولوژیکی و عملکردی پاروزنان زن نخبۀ دارگون بت

فهیمه اسفرجانی ۱ ؛ آنیا هوسپیان۲ ؛ سید محمد مرندی۳ ۱دانشیار، دانشکدۀ تربیت بدنی و علوم ورزشی، گروه فیزیولوژی ورزشی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران ۲کارشناس‌ارشد فیزیولوژی […]
۲۱ آبان ۱۳۹۵

تأثیر هشت هفته تمرین هوازی تناوبی بر سطوح ایمونوگلوبولین A،G وM پلاسمای مردان چاق و طبیعی

مهدی صفایی ۱ ؛ حسین مجتهدی۲ ؛ فاطمه قربانی۱ ؛ نیما قره داغی۳ ۱کارشناس‌ارشد فیزیولوژی ورزش، دانشکدۀ تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران […]
۲۱ آبان ۱۳۹۵

مقایسۀ اثر دو روش تمرین مقاومتی بر ضخامت عضلۀ سه‌سر بازو و ارتباط آن با قدرت حداکثر در ورزشکاران مبتدی پرورش‌اندام

سلمان نظامی۱ ؛ محمد علی سمواتی شریف ۲ ؛ اسدالله چزانی شراهی۱ ۱کارشناس ارشد فیزیولوژی ورزش، دانشکدة تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، […]
۲۱ آبان ۱۳۹۵

تأثیر تمرینات هوازی همراه با مصرف مکمل زردچوبه بر شاخص التهابی قلبی- عروقی و ترکیب بدن در زنان غیرفعال

تکتم شادکام ۱ ؛ پروانه نظرعلی۲ ؛ ناهید بیژه۳ ۱کارشناس‌ارشد،گروه فیزیولوژی ورزشی، دانشکدۀ تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه الزهرا، تهران ۲دانشیار، گروه فیزیولوژی ورزشی، دانشکدۀ […]