۶ تیر ۱۳۹۴

اثر مصرف يک وعده مکمل گلوتامين بر شاخص‌های آسيب عضلانی پس از فعاليت مقاومتی برون‌گرا

آزاده نجارزاده۱، هادی عطارد *، حسن مظفری خسروی۱، علی دهقانی۱ ، فواد عسجدی۳ ۱- يزد دانشگاه علوم پزشکی شهيد صدوقی ، پرديس بين الملل،گروه تغذيه دانشجوی […]
۶ تیر ۱۳۹۴

بررسی تاثير مصرف جوانهی گندم بر پروفايل ليپيد

نرگس سرشار *، دکتر حسين مختاريان دلويی، دکتر مهدی مشکی، دکتر عصمت آسايی ، دکتر مهدی يعقوبی اول ريابی مجله پزشکی زنجان زمينه و هدف: نظر […]
۶ تیر ۱۳۹۴

تاثير ۱۲ هفته تمرينات مقاومتی بر سطوح آپلين، امنتين-۱ و مقاومت به انسولين در زنان مسن دارای اضافه وزن مبتلا به ديابت نوع ۲

دکتر فرهاد دريانوش * ، زينب امينی لاری مجله پزشکی زنجان زمينه و هدف: امروزه مشخص شده است آپلين و امنتين به عنوان هورمون ترشح شده […]
۶ تیر ۱۳۹۴

اثر تمرينات پيلاتس بر مقادير پلاسمايی گرلين و ابستاتين در مردان سالمند چاق

ايمان زکوی ، اقبال زکوی ، فرزانه تقيان مجله پزشکی شهید صدوقی یزد مقدمه: چاقی و اضافه وزن منجر به کاهش سطوح برخی هورمون‌های اشتهاآور مانند […]
۶ تیر ۱۳۹۴

تأثير رايحه‌ی گلاب بر شدت درد زايمان در زنان نخست‌زا

نسرين روزبهانی *، مهتاب عطارها، نعيمه اکبری ترکستانی، ليلا اميری فراهانی ، طوبی حيدری مجله طب مکمل مقدمه: درد زايمان يکی از شديدترين دردهايی است که […]
۶ تیر ۱۳۹۴

تأثير مکمل ياری عناب بر ميزان آنزيم گلوتاتيون پراکسيداز (GPX) و سوپر اکسايد ديسموتاز (SOD) سرم به دنبال يک جلسه تمرين حاد مقاومتی

محمداسماعيل افضل پور، سيد حسين ابطحی ايوری * ، اعظم رضازاده مجله افق دانش زمينه و هدف: ورزش شديد با ايجاد فشار اکسايشی موجب آسيب به […]
۶ تیر ۱۳۹۴

اثر هشت هفته تمرين هوازی بر سطوح پروتئين واکنشگر C، اسيد اوريک، بيلی روبين تام و ترکيب بدن زنان سالمند غيرفعال

مهدی قهرمانی مقدم * ، کيوان حجازی مجله افق دانش اهداف:مطالعات متعدد نشان داده اندکه افزايش سطوح CRP، اسيداوريک و بيلی روبين تام سرمی با افزايش […]
۶ تیر ۱۳۹۴

تاثير ۴ هفته تمرين سرعتی تناوبی شديد با و بدون مصرف مکمل ال-آرژنين بر عملکرد زنان فوتساليست

اکرم حسينی، وحيد ولی پور ده نو *، محمد عزيزی ، مهين خنجری عالم مجله افق دانش اهداف: هدف از پژوهش حاضر بررسی تاثير ۴ هفته […]
۶ تیر ۱۳۹۴

اثر ۶ هفته تمرين مقاومتی بر ترکيب بدن، لپتين سرم و قدرت عضلانی درمردان غير ورزشکار

خليل اله مُنيخ *، مجيد کاشف، احمد آزاد ، آقاعلی قاسم نيان مجله افق دانش زمينه و هدف:: لپتين پلی‌پپتيدی است که با تغييرات وزن بدن […]