۲۵ شهریور ۱۳۹۵

تأثیر ۱۴ هفته فعالیت استقامتی بر بیان miR-1 بطن چپ رت‌های نر نژاد ویستار

حمد فتحی ۱ ؛ رضا قراخانلو۲ ؛ حمید رجبی۳ ۱استادیار فیزیولوژی ورزش گروه تربیت بدنی، دانشگاه لرستان، خر مآباد، ایران ۲دانشیار، گروه تربیت بدنی، دانشکدة علوم […]
۲۵ شهریور ۱۳۹۵

اعتبارسنجی معادلات آلومتریکVO2peakدختران ۱۷-۱۲سالۀ شهر همدان با مداخلۀ آنتروپومتری و بلوغ بیولوژیک

مریم شهریاری۱ ؛ فرزاد ناظم ۲ ؛ محمدعلی سماواتی شریف۳ ۱کارشناس ارشد فیزیولوژی ورزش دانشکدة تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه بوعلی سینا همدان، همدان، ۲دانشیار […]
۲۵ شهریور ۱۳۹۵

مقایسة اثر حاد انقباض های ارادی در شدت ها و زما نهای متفاوت بر توان انفجاری، سرعت و چابکی در بازیکنان فوتبال

صادق جعفری مقدم ۱ ؛ محسن امینایی۲ ؛ حمید معرفتی۲ ۱کارشناس ارشد فیزیولوژی ورزش دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات کرمان، کرمان، ایران ۲استادیار دانشکدة […]
۲۵ شهریور ۱۳۹۵

تأثیر تمرین مقاومتی بلندمدت بر عوامل رشدی و انسولین پلاسمایی دو بیمار مبتلا به سوختگی شدید

نسیم بهزادنژاد ۱ ؛ سیدمحمد مرندی۲ ؛ فهیمه اسفرجانی۳ ؛ احمد عابدی۴ ۱٫ کارشناس‌ارشد فیزیولوژی ورزش، دانشکدۀ تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه اصفهان، اصفهان، ۲دانشیار […]
۲۵ شهریور ۱۳۹۵

تأثیر دوازده هفته تمرین مقاومتی بر سطوح سرمی واسپین و پروتئین واکنشگرC در مردان میانسال چاق

کیا رنجبر۱ ؛ رحمن سوری ۲ ؛ علی اصغر رواسی۳ ۱دانشجوی دکتری فیزیولوژی ورزش دانشگاه تربیت مدرس، تهران- ایران ۲دانشیار گروه فیزیولوژی دانشکدة تربیت بدنی دانشگاه […]
۵ شهریور ۱۳۹۵

تأثیر مکمل سازی طولانی‌مدت ال-کارنیتین به همراه تمرین استقامتی بر شاخص های چربی خون و سطوح پلاسمایی لیپوپروتئین لیپاز

لطفعلی بلبلی۱ ؛ جواد جلالی ۲ ؛ معرفت سیاهکوهیان۳ ۱دانشیار دانشگاه محقق اردبیلی ۲کارشناس ارشد دانشگاه محقق اردبیلی ۳استاد دانشگاه محقق اردبیلی مجله فیزیولوژی ورزشی این […]
۵ شهریور ۱۳۹۵

اثر طول دورة مصرف مکمل کورکومین بر ظرفیت آنتی‌اکسیدانی تکواندوکاران نوجوان

علی گرزی ۱ ؛ یاسر کاظم زاده۲ ؛ پرویز احمدی۳ ۱استادیار دانشگاه زنجان ۲استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلام‌شهر ۳کارشناسی ارشد، ادارۀ ورزش و جوانان استان […]
۵ شهریور ۱۳۹۵

تعیین میزان همبستگی ظرفیت حیاتی دانش‌آموزان دختر ۱۱ تا ۱۷ ساله تهرانی سنجیده شده به دو روش اسپیرومتری و معادله آلومتری

افسانه شاکرین ؛ زیبا استوان کارشناس ارشد دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی مجله فیزیولوژی ورزشی این پژوهش با هدف اجرای تعیین میزان همبستگی ظرفیت حیاتی دانش‌آموزان […]
۵ شهریور ۱۳۹۵

تأثیر هشت هفته تمرین ترکیبی بر عملکرد عضلانی و حرکتی و درجه ناتوانی بیماران مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس

ابراهیم عطار سیاح ۱ ؛ سید علیرضا حسینی کاخک۲ ؛ محمدرضا حامدی نیا۳ ؛ ایمان عباسی فرمان آبادی۱ ۱کارشناس ارشد دانشگاه حکیم سبزواری ۲دانشیار دانشگاه حکیم […]