۲۰ آذر ۱۳۹۳

اثر حفاظتي تمرين اختياري بر سطح CDNF هيپوكامپ در مقابل تزريق درون بطني ۶- هيدروكسي دوپامين در موش‌هاي صحرايي

ضياء فلاح محمدي، جليل اصلاني، راضيه محمدي هدف: هدف از مطالعه حاضر، اثر تمرين اختياري بر سطح CDNF (Cerebral dopamine neurotrophic factor) هيپوكامپ پس از القاي […]
۲۰ آذر ۱۳۹۳

تأثير تمرين تناوبی بر ظرفيت اکسيداتيو و گليکوليتيک عضلات اسکلتی موش‌های صحرايی نر پير و جوان

الله يار عرب مومنی*، حميد محبی، فرهاد رحمانی نيا، احمد رياسی ، محمد مرندی مجله پزشکی یزد مقدمه: هر نوع پروتکل تمرينی آثار خاصی بر فيزيولوژی […]
۲۰ آذر ۱۳۹۳

بررسی اثرات قره قاط بر سطح ليپيد پروفايل در بيماران مبتلا به هايپر ليپيدمی خفيف: يک کارآزمايی بالينی تصادفی سازی شده

مصطفی حکيمی، رسول سلطانی، مهتاب کشوری، صديقه عسگری ، نضال صراف زادگان مجله علوم پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهر کرد زمينه و هدف: هايپر ليپيدمی يا […]
۲۰ آذر ۱۳۹۳

نقش ميوه زغال اخته بر سطح قند خون و هموگلوبين گليکوزيله در بيماران مبتلا به ديابت نوع ۲: يک کارآزمايی بالينی تصادفی سازی شده

عبداله گرجی، رسول سلطانی، مهتاب کشوری، مصطفی قناديان، صديقه عسگری ، نضال صراف زادگان استاد مرکز تحقيقات قلب و عروق اصفهان، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، […]
۹ آذر ۱۳۹۳

تاثير ۶ هفته تمرين اينتروال بر سطوح HIF-1α ريه رت‌های در حال باليدگی

شادمهر ميردار*، احسان عرب زاده ، مهدی هدايتی مجله فیزیولوژی ورزشی هدف از مطالعه حاضر بررسی تاثير۶ هفته تمرين اينتروال فزاينده بر سطوح HIF-1α ريه رت‌های […]
۹ آذر ۱۳۹۳

تأثير تمرينات توأم هوازی و مقاومتی بر ميزان فيلتراسيون گلومرولی و شاخص‌های سرمی عملکرد کليوی در مردان مبتلا به ديابت نوع دو

محمدعلی سمواتی شريف ، حجت اله سياوشی* مجله فیزیولوژی ورزشی هدف از اين پژوهش تأثير تمرينات توأم مقاومتی و هوازی بر ميزان فيلتراسيون گلومرولی و سطوح […]
۹ آذر ۱۳۹۳

پاسخ برخی از شاخص‌های فشار اکسايشی و التهابی به يک جلسه فعاليت ورزشی کوتاه مدت در اثر سازگاری ناشی از هشت هفته تمرين تداومی دويدن

حميد دانشمندی*، عفت بمبئی چی ، نادر رهنما هدف از مطالعه حاضر بررسی تاثير هشت هفته تمرين تداومی دويدن بر ميزان ترشح برخی از آنزيم‌های اکسايشی […]
۹ آذر ۱۳۹۳

اثر تخليه گليکوژنی و افزايش مجازی سطوح لاکتات بر پاسخ CGRP سرم به تمرين استقامتی

محمود خانی، روح الله نيکو يی* ، حميد معرفتی مجله فیزیولوژی ورزشی هدف از اين مطالعه تعيين تاثير تخليه گليکوژنی بر پاسخ CGRP در حين تمرين […]
۹ آذر ۱۳۹۳

مقايسه تاثير ۱۲ هفته مصرف ويتامينE و فعاليت بدنی منظم بر سطوح آنزيم‌های کبدی مبتلا به کبد چرب غيرالکلی

لعيا اسلامی، فرهاد رحمانی نيا ، بابک نخستين روحی* مجله فیزیولوژی ورزشی پژوهش حاضر با هدف مقايسه آثار ۱۲ هفته مصرف ويتامينE و فعاليت بدنی منظم […]