۱۸ اسفند ۱۳۹۴

تأثیر مقادیر مختلف سیر بر پاسخ تعیین کننده های اصلی همورئولوژی به یک جلسه فعالیت استقامتی

سجاد احمدی زاد۱ ؛ سعید علیپور پارسا۲ ؛ رویا ذکری ۳ ؛ سعید دباغ نیکوخصلت۴ ؛ هادی ابراهیمی۵ ۱دانشیار دانشگاه شهید بهشتی ۲استادیار دانشگاه علوم پزشکی […]
۱۸ اسفند ۱۳۹۴

مقایسه اثر شدت‌های مختلف یک جلسه فعالیت ورزشی ترکیبی بر پاسخ فاکتور نکروز تومور آلفا (TNFα ) و اینترلوکین- ۶ (IL-6 ) مردان فعال

اسماعیل عظیمیان ۱ ؛ روح الله رنجبر۲ ؛ سعید شاکریان۲ ؛ عبدالحمید حبیبی۳ ؛ مهری غفوریان۴ ۱کارشناس ارشد دانشگاه شهید چمران اهواز ۲استادیار دانشگاه شهید چمران […]
۱۸ اسفند ۱۳۹۴

تاثیر مکمل گلوتامین و تمرینات آمادگی جودو بر پروتئین های مثبت و منفی فاز حاد در جودوکاران جوان

فلاح رحمانی ۱ ؛ اصغر توفیقی۲ ؛ غفور غفاری۳ ۱کارشناسی ارشد دانشگاه ارومیه ۲استادیار دانشگاه ارومیه ۳کارشناس ارشد دانشگاه ارومیه مجله فیزیولوژی ورزشی هدف از پژوهش […]
۱۸ اسفند ۱۳۹۴

تاثیر ۱۴ هفته تمرین استقامتی بر بیان miR-499 بطن چپ رت‌های نر نژاد ویستار

محمد فتحی۱ ؛ سعید آبرون* ۲ ۱استادیار دانشگاه لرستان ۲دانشیار دانشگاه تربیت مدرس مجله فیزیولوژی ورزشی هدف این پژوهش بررسی اثر تمرین استقامتی بر بیان miR-499 […]
۱۸ اسفند ۱۳۹۴

تأثیر هشت هفته تمرین هوازی بر سطوح سرمی آپولیپوپروتئین A-1، B و نیمرخ لیپیدی زنان دارای اضافه وزن

ناهید بیژه۱ ؛ زهرا سرلک۲ ؛ سمانه فراحتی۲ ۱دانشیار فیزیولوژی ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران. ۲دانشجوی دکتری بیوشیمی و […]
۱۸ اسفند ۱۳۹۴

مقایسۀ حداکثر اکسیداسیون چربی و Fatmax بین زنان تمرین‌کرده و تمرین‌نکرده

هادی روحانی ۱ ؛ سید صالح صفری موسوی۲ ؛ سمیرا غلامیان۳ ؛ اسماعیل فرزانه۴ ۱استادیار فیزیولوژی ورزشی، پژوهشکده طب ورزشی، پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی، […]
۱۸ اسفند ۱۳۹۴

نیم‌رخ ویژگی‌های فیزیولوژیکی، آنتروپومتریکی، زیست‌ حرکتی و روان‌شناختی در رشتۀ فوتسال مردان

معصومه فغفوری آذر ۱ ؛ محمد رضا بیات۲ ؛ رسول جمالی فشی۳ ۱هیات علمی/ دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار ۲هیات علمی/ دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین […]
۱ اسفند ۱۳۹۴

سازگاری های سوخت و سازی و درون ریز تمرین هوازی در مردان دارای سندرم متابولیک پیشرفته

کریم آزالی علمداری ۱ ؛ هادی روحانی۲ ۱استادیار دانشگاه شهید مدنی آذربایجان ۲استادیار فیزیولوژی ورزشی، پژوهشکده طب ورزشی، پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی، تهران، ایران […]
۱ اسفند ۱۳۹۴

بررسی شیوع، آگاهی و نگرش نسبت به پیامدهای منفی مصرف مکمل‌های غذایی در اندام‌پروران مرد شهر کرج

حمید اراضی ۱ ؛ محمد زاهد ابولحسنی۲ ؛ فاضل بازیار۳ ۱عضو هیات علمی/دانشگاه گیلان ۲دانشگاه گیلان ۳دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات گیلان مجله فیزیولوژی ورزشی […]