۲۹ آذر ۱۳۹۳

تاثير دريافت مکمل کراتين مونوهيدرات بر عملکرد بی‌هوازی و غلظت کراتين و کراتی‌نين ادراری در ورزش‌کاران رشته‌ی‌ بدن‌سازی

محمد حضوری *، سيدرفيع عارف حسينی ، سيدجلال قائم مقامی ، رامينا ميرساسان ، مجيد محمدشاهی مجله پزشکی سبزوار زمينه و هدف:ورزش‌کاران تلاش می‌کنند تا با […]
۲۹ آذر ۱۳۹۳

مقايسه‌ی اثر سه نوع فعاليت ورزشی استقامتی، مقاومتی و موازی بر غلظت سرمی اينترلوکين ۱۷ در مردان فعال

حميد آقا علی نژاد *، رضا قراخانلو ، مصطفی بارانچی مجله پزشکی سبزوار زمينه و هدف: انواع فعاليت‌های ورزشی می‌توانند موجب بروز پاسخ‌های مختلف سيستم ايمنی […]
۲۹ آذر ۱۳۹۳

بررسی تأثير تمرين ۳۰-۲۰-۱۰ بر شاخص‌های فيزيولوژيايی و سلامت روان دانشجويان غيرفعال دانشگاه آزاد اسلامی واحد هنديجان

محمود اصل محمدی زاده*، رحمان باقرنيا، ابراهيم فروزنده ، صالح افراسيابی هدف: هدف پژوهش حاضر، بررسی اثربخشی تمرين ۳۰-۲۰-۱۰ بر توان هوازی ،سلامت روان، ضربان قلب، […]
۲۹ آذر ۱۳۹۳

تعديل سطوح سرمی TNF-α متعاقب مصرف کافئين در پاسخ به يک وهله فعاليت مقاومتی وامانده‌ساز

افشار جعفری، علی ضرغامی خامنه* ، ابراهيم اختری شجاعی مجله دانشور پزشکی مقدمه و هدف: به‌تازگی، نتايج برخی داده‌های علمی، تأثيرهای مثبت ترکيب‌های کافئينی را بر […]
۲۹ آذر ۱۳۹۳

نقش الگوی غذایی برهایپرگلایسمی ومقاومت به انسولین: یک مرور سیستماتیک

زهرا مقصودی, لیلا آزادبخت مجله تحقیقات نظام سلامت مقدمه : مطالعه حاضر به منظور بررسی سیستماتیک الگوهای غذایی غربی و تأثیر آن‌ها در بروز مقاومت به […]
۲۰ آذر ۱۳۹۳

اثر ۸ هفته تمرين پيلاتس بر سطح هورمون آنتی مولرين و عوامل خطرساز قلبی و متابوليکی در زنان مبتلا به سندروم تخمدان پلی کيستيک

عباس صارمی*، عليرضا بهرامی، مهری جميليان ، پرستو معظمی گودرزی استاديار دانشگاه اراک، اراک، ميدان شريعتی دانشگاه اراک مجله پزشکی اراک زمينه و هدف: سندروم تخمدان […]
۲۰ آذر ۱۳۹۳

مطالعه تأثير ۸ هفته فعاليت هوازی شديد بر سطوح پلاسمايی هورمون‌های ابستاتين، لپتين، انسولين و هورمون رشد در موش‌های چاق نر از نژاد اسپراگوداولی

فرهاد دريانوش۱، مريم مهبودی*، مريم مرتضوی۳ ، الهام متشرعی۴ ۱- دانشگاه شيراز، دانشکده علوم تربيتی و روانشناسی، بخش تربيت بدنی کارشناسی ارشد دانشگاه علوم و تحقيقات […]
۲۰ آذر ۱۳۹۳

رابطه‌ی بين ميزان فعاليت بدنی و ميزان کلسيم مصرفی روزانه با شاخص‌های منتخب تن سنجی و ميزان تراکم استخوان در زنان يائسه مراجعه کننده به مرکز تراکم استخوان شهر رشت

مريم يهلوان‌زاده *، دکتر فرهاد رحمانی‌نيا ، دکتر رامين شعبانی مجله پزشکی زنجان چکيده زمينه و هدف: اين مطالعه به بررسی رابطه‌ی بين ميزان فعاليت بدنی […]
۲۰ آذر ۱۳۹۳

تاثير تمرينات عصبی- عضلانی، قدرتی و ترکيبی بر نسبت قدرت همسترينگ به چهارسر در زنان بسکتباليست

زهرا رحيمی *، دکتر محمد حسين عليزاده، دکتر رضا نوری ، دکتر زهرا رجحانی مجله پزشکی زنجانزمينه و هدف: پژوهشگران آسيب‌پذيری بالاتر زنان ورزشکار را با […]