۱۸ اسفند ۱۳۹۴

تاثیر ۱۴ هفته تمرین استقامتی بر بیان miR-499 بطن چپ رت‌های نر نژاد ویستار

محمد فتحی۱ ؛ سعید آبرون* ۲ ۱استادیار دانشگاه لرستان ۲دانشیار دانشگاه تربیت مدرس مجله فیزیولوژی ورزشی هدف این پژوهش بررسی اثر تمرین استقامتی بر بیان miR-499 […]
۱۸ اسفند ۱۳۹۴

تأثیر هشت هفته تمرین هوازی بر سطوح سرمی آپولیپوپروتئین A-1، B و نیمرخ لیپیدی زنان دارای اضافه وزن

ناهید بیژه۱ ؛ زهرا سرلک۲ ؛ سمانه فراحتی۲ ۱دانشیار فیزیولوژی ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران. ۲دانشجوی دکتری بیوشیمی و […]
۱۸ اسفند ۱۳۹۴

مقایسۀ حداکثر اکسیداسیون چربی و Fatmax بین زنان تمرین‌کرده و تمرین‌نکرده

هادی روحانی ۱ ؛ سید صالح صفری موسوی۲ ؛ سمیرا غلامیان۳ ؛ اسماعیل فرزانه۴ ۱استادیار فیزیولوژی ورزشی، پژوهشکده طب ورزشی، پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی، […]
۱۸ اسفند ۱۳۹۴

نیم‌رخ ویژگی‌های فیزیولوژیکی، آنتروپومتریکی، زیست‌ حرکتی و روان‌شناختی در رشتۀ فوتسال مردان

معصومه فغفوری آذر ۱ ؛ محمد رضا بیات۲ ؛ رسول جمالی فشی۳ ۱هیات علمی/ دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار ۲هیات علمی/ دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین […]
۱ اسفند ۱۳۹۴

سازگاری های سوخت و سازی و درون ریز تمرین هوازی در مردان دارای سندرم متابولیک پیشرفته

کریم آزالی علمداری ۱ ؛ هادی روحانی۲ ۱استادیار دانشگاه شهید مدنی آذربایجان ۲استادیار فیزیولوژی ورزشی، پژوهشکده طب ورزشی، پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی، تهران، ایران […]
۱ اسفند ۱۳۹۴

بررسی شیوع، آگاهی و نگرش نسبت به پیامدهای منفی مصرف مکمل‌های غذایی در اندام‌پروران مرد شهر کرج

حمید اراضی ۱ ؛ محمد زاهد ابولحسنی۲ ؛ فاضل بازیار۳ ۱عضو هیات علمی/دانشگاه گیلان ۲دانشگاه گیلان ۳دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات گیلان مجله فیزیولوژی ورزشی […]
۱ اسفند ۱۳۹۴

اثر تمرین هوازی بر بیان ژن های Nf-kB‌، Lin28B‌، میکروlet-7a RNA و سطوح اینترلوکین-۶ بافت تومور موش های مبتلا به سرطان پستان

لیلا انوشه۱ ؛ محمدرضا کردی ۲ ؛ عباسعلی گایینی۲ ؛ رضا مهدیان۳ ؛ زهرا میرآخوری۴ ؛ صادق امانی شلمزاری۵ ۱دانشگاه تهران ۲هیات علمی دانشگاه تهران ۳هیات […]
۱ اسفند ۱۳۹۴

تاثیر دوازده هفته تمرین ترکیبی (هوازی- مقاومتی) بر مقادیر میوستاتین پلاسمایی نوجوانان چاق

ایمان زکوی دانشکده علوم پزشکی و خدمات درمانی آبادان مجله فیزیولوژی ورزشی هدف از این پژوهش، تاثیر دوازده هفته تمرین ترکیبی (هوازی – مقاومتی) بر مقادیر […]
۱ اسفند ۱۳۹۴

تأثیر تمرینات استقامتی، مقاومتی و ترکیبی بر سطوح ۱-sICAM و مقاومت به انسولین در زنان غیرفعال

هلاله شافعی ۱ ؛ داریوش شیخ الاسلامی وطنی۲ ۱دانشگاه کردستان ۲دانشیار و عضو هیئت علمی دانشگاه کردستان مجله فیزیولوژی ورزشی پژوهش حاضر، تأثیر تمرینات استقامتی، مقاومتی […]