۱۶ آبان ۱۳۹۴

تأثیر۱۲هفته تمرینات تناوبی استقامتی بر تغییرات اپلین وشاخص‌های آنتروپومتری در دختران دارای اضافه وزن

رویا عسکری ؛ ۲ مهدی هدایتی ۱استادیار دانشگاه حکیم سبزواری ۲دانشیار دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی مجله فیزیولوژی ورزشی هدف ازپژوهش حاضر بررسی اثر ۱۲ هفته […]
۱۶ آبان ۱۳۹۴

تأثیر هشت هفته تمرین استقامتی همراه با مهار nNOS بر میزان پروتئین گیرنده‌های نیکوتینی استیل کولین عضلة اسکلتی موش‌های صحرایی مسن

مجتبی صالح پور ؛ ۲ مریم نورشاهی؛ ۳ فریبا خداقلی؛ ۴ حمید رجبی ۱دانشجوی دکترا شهید بهشتی ۲دانشیار دانشگاه شهید بهشتی ۳دانشیار مرکز تحقیقات علوم اعصاب […]
۱۶ آبان ۱۳۹۴

تاثیرتمرینات هوازی درحین دیالیز برعملکرد عضلانی و عملکرد جسمانی بیماران همودیالیزی

نوید کلانی ؛ زهرا ریاحی زانیانی کارشناس ارشد دانشگاه اصفهان مجله فیزیولوژی ورزشی هدف از این مطالعه بررسی اثر تمرینات ورزشی در بهبود عملکرد عضلانی (شاخصآتروفی […]
۱۶ آبان ۱۳۹۴

پاسخ عوامل فیبرینولیتیک به انقباض های درون گرای هم تنش و هم جنبش در مردان سالم

وریا طهماسبی ؛ ۲ سجاد احمدی زاد؛ ۲ فریبرز هوانلو؛ ۳ علی اشرف جمشیدی ۱استادیار دانشگاه رازی کرمانشاه دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی ۲دانشیار دانشگاه […]
۱۶ آبان ۱۳۹۴

اثر ۸ هفته تمرین هوازی بر شاخص‌های سردرد میگرنی و میزان نیتریک اکساید خون در زنان مبتلا به میگرن

زینب احمدی ؛ ۲ وحید تأدیبی؛ ۳ نازنین رزازیان ۱کارشناس ارشد دانشگاه رازی کرمانشاه ۲دانشیار دانشکده تربیت بدنی دانشگاه رازی کرمانشاه ۳دانشیار دانشگاه علوم پزشکی و […]
۱۶ آبان ۱۳۹۴

سازگاری‌های فیزیولوژیکی عملکرد در پی تمرینات تناوبی شدید

مهدی بیاتی؛ ۲ رضا قراخانلو ؛ ۳ بابک فرزاد ۱دانشجوی دکترا دانشگاه تربیت مدرس ۲دانشیار دانشگاه تربیت مدرس ۳دانشجوی دکترا دانشگاه خوارزمی مجله فیزیولوژی ورزشی هدف […]
۲۹ مهر ۱۳۹۴

اثر هشت هفته تمرينات مقاومتی بر ميزان فاکتور نروتروفيک مشتق از مغز زنان مبتلا به مالتيپل اسکلروزيس

مهرزاد مقدسی ، محمد امين عدالت منش، آيدا معينی ، محدثه نعمت الله زاده مجله پزشکی کومش سابقه و هدف: به نظر می‌رسد نوروتروفين‌ها از جمله […]
۲۹ مهر ۱۳۹۴

اثر ۱۲ هفته تمرين ترکيبی بر لپتين، پروتئين واکنش گر ( C (CRP و شاخص مقاومت انسولين (HPMA-IR) در مردان دارای اضافه وزن

بهرام عابدی * ، رضا عباسی بختياری دانشيار واحد محلات، دانشگاه آزاد اسلامی مجله پزشکی فیض سابقه و هدف: با توجه به اينکه فشار فيزيولوژيکی حاصل […]
۲۹ مهر ۱۳۹۴

تاثير هشت هفته تمرين هوازی تداومی و تناوبی شديد بر بيان ژن عامل رشد اندوتليال عروقی در عضله نعلی رت‌های نر سالم

محمدرضا کردی۱، امين نکويی۱، احد شفيعی * ، وحيد حديدی۱ ۱- گروه فيزيولوژی ورزشی، دانشگاه تهران، تهران، ايران کارشناس ارشد فيزيولوژی ورزش گروه فيزيولوژی ورزشی، دانشگاه […]