۳ مهر ۱۳۹۴

بررسی شیوع فشار خون بالا در جوانان و تعیین عوامل خطر مرتبط آن در شهر مشهد

محمد جواد مجاهدی؛ ۲ مریم حامی ؛ ۳ محمد تقی شاکری؛ ۴ محمد حسین حسنی؛ ۵ میترا احدی ۱استاد نفرولوژی، مرکز تحقیقات عوارض پیوند کلیه، دانشگاه […]
۳ مهر ۱۳۹۴

تأثیر تمرین با و بدون عصاره هیدروالکلی گل گیاه ازگیل ژاپنی بر سطح فاکتور نوروتروفیک مشتق‌شده از سلول‌های آستروسیت مزنسفال مخچه موش‌های در معرض ۶- هیدروکسی دوپامین

راضیه محمدی مجله پزشکی قم زمینه و هدف: تحقیقات گذشته نشان داده‌اند تمرین و استفاده از آنتی‌اکسیدان، تأثیر مثبتی در مقابل استرس اکسایشی ایفا می‌کند. بنابراین، […]
۳ مهر ۱۳۹۴

اثر فعاليت هوازی طولانی مدت بر سطوح پلاسمايی آپلين و امنتين در موش‌های صحرايی

حامد علی زاده پهلوانی، دکتر فرهاد دريانوش *، محمد شرافتی مقدم ، بهنام کشتکار حسام آبادی دانشيار فيزيولوژی ورزشی دانشگاه شيراز مجله پزشکی قزوین زمينه : […]
۳ مهر ۱۳۹۴

اثر هشت هفته فعاليت ورزشی ايروبيک بر تغييرات پروتئين وابسته به آگوتی، هموگلوبين گليکوزيله و گلوکز سرمی زنان ميانسال غيرورزشکار مبتلا به ديابت نوع ۲

الهه غياثی، محمدحسين دباغ‌منش، فرهاد دريانوش * ، غلامحسين ناظم زادگان دانشيار، بخش تربيت بدنی، دانشکده علوم تربيتی و روانشناسی، دانشگاه شيراز مجله پزشکی گرگان زمينه […]
۳ مهر ۱۳۹۴

اثر تمرينات ورزشی هوازی و مکمل آلفاليپوئيک اسيد بر ميزان مقاومت به انسولين در زنان مبتلا به ديابت نوع ۲

فرهاد دريانوش *، مريم شکيبايی، علی زمانی ، مهدی محمدی دانشيار، گروه تربيت بدنی و علوم ورزشی، دانشکده علوم تربيتی و روانشناسی، دانشگاه شيراز مجله پزشکی […]
۳ مهر ۱۳۹۴

اثر يک جلسه فعاليت مقاومتی بر بيان ژن‌های NT-3 و TrkC در عضله سولئوس موش‌های صحرايی

رسول اسلامی *، رضا قراخانلو، عبدالرضا کاظمی ، راضيه دباغ زاده دکتری فيزيولوژی ورزشی، گروه فيزيولوژی ورزشی، واحد کرمان، دانشگاه آزاد اسلامی، کرمان، ايران مجله پزشکی […]
۳ مهر ۱۳۹۴

اثر شنا و مکمل آربوتين بر سطح آنزيم‌های آنتی‌اکسيدان و استرس اکسيداتيو قلب موش‌های صحرايی ديابتی

پروين فرزانگی، معصومه حبيبيان * ، سيدمهدی انوری استاديار، گروه تربيت بدنی، واحد قائمشهر، دانشگاه آزاد اسلامی، قائمشهر، ايران مجله پزشکی گرگان زمينه و هدف : […]
۳ مهر ۱۳۹۴

اثر چهار هفته رژيم غذايی به منظور توقف پرفشاری خون بر پيامد ديابت بارداری

مهدی صادقيان، ذات الله عاصمی، منصوره صميمی، زهره طبسی، پروانه صانعی ، احمد اسماعيل زاده * استاد، مرکز تحقيقات امنيت غذايی، گروه تغذيه جامعه، دانشکده تغذيه […]
۳ مهر ۱۳۹۴

تأثير تمرين پيلاتس و مصرف عصاره‌ی گياه رازيانه بر علائم سندرم پيش از قاعدگی در دختران غير ورزشکار

فاطمه اميدعلی مجله پزشکی طب مکمل مقدمه: بسياری از زنان، سندرم پيش از قاعدگی (PMS) را در سنين باروری تجربه می‌کنند. اين سندرم يک رخداد دوره‌ای […]