۲۵ آبان ۱۳۹۳

تاثیر یک برنامه‌ی ورزشی بر برخی عوامل آمادگی جسمانی و نوع زایمان زنان باردار سالم

۱ فاطمه فاضل نجف آبادی ؛ ۲ وحید ذوالاکتاف؛ ۳ پروین بهادران ۱کارشناس ارشد آسیب شناسی ورزشی دانشگاه اصفهان ۲دانشیار دانشکده علوم ورزشی دانشگاه اصفهان ۳مربی […]
۲۵ آبان ۱۳۹۳

تاثیر مصرف کوتاه مدت بی کربنات سدیم بر توان بی هوازی و شاخص های الکتروفیزیولوژیکی عضله در زنان ورزشکار

۱ زهرا احمدی* ؛ ۲ فهیمه اسفرجانی؛ ۳ شهرام لنجان نژادیان ۱کارشناس ارشد فیزیولوژی، دانشکده تربیت بدنی، دانشگاه اصفهان ۲استادیار گروه فیزیولوژی ورزشی، دانشکده تربیت بدنی […]
۲۵ آبان ۱۳۹۳

تأثیر شش هفته تمرین تناوبی با شدت بالا (HIIT) بر عوامل التهابی حاد (hs-CRP و فیبرینوژن) در مردان جوان غیرفعال

۱ محمد همتی نفر* ؛ ۲ محمد رضا کردی؛ ۳ سیروس چوبینه؛ ۴ ثروت چوپانی ۱دانشجوی دکتری فیزیولوژی ورزشی، دانشگاه تهران ۲دانشیار فیزیولوژی ورزشی، دانشگاه تهران […]
۲۵ آبان ۱۳۹۳

شیوع آسم و برونکواسپاسم ناشی از ورزش به روشهای تخصصی در دوچرخه سواران استقامتی نخبه

۱ زهرا ذونعمت* ؛ ۲ حمید معرفتی ۱کارشناس ارشد فیزیولوژی ، دانشگاه شهید باهنر کرمان ۲استادیار فیزیولوژی دانشگاه شهید باهنر کرمان مجله المپیک نوین با توجه […]
۲۵ آبان ۱۳۹۳

پاسخ متغیرهای تنظیم کننده گلوکز و گرلین تام و آسیل دار پلاسما به تمرین مقاومتی شدید در حالت سیری و ناشتایی در مردان جوان

۱ مرضیه ثاقب جو؛ ۲ یادگار فهیمی؛ ۳ محمد علی رستمی ۱استادیار دانشگاه بیرجند ۲کارشناس ارشد ۳کارشناس ارشد تربیت بدنی دانشگاه بیرجند مجله المپیک نوین چکیده […]
۱۲ آبان ۱۳۹۳

تأثير يک دوره تمرين مقاومتی و آموزش تغذيه‌ای بر قدرت عضلانی و ترکيب بدن دانشجويان پسر غيرورزشکار دانشگاه گيلان در بهار سال ۱۳۹۲

فرهاد پاشازاده*، فرهاد رحمانی نيا۲ ، حميد محبی۲ کارشناسی ارشد گروه فيزيولوژی ورزشی- دانشکده تربيت بدنی و علوم ورزشی- دانشگاه گيلان مجله پزشکی رفسنجان زمينه و […]
۱۲ آبان ۱۳۹۳

تاثیر شش هفته دریافت مکمل کوانزیم Q10 بر استقامت هوازی، توان بیشینه، توان حداقل، توان متوسط و شاخص خستگی بازیکنان فوتبال

ایمان محسنی ؛ ۲عباسعلی گائینی ۱کارشناس ارشد فیزیولوژی ورزش دانشگاه پیام نور (مرکز تهران)، گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، تهران، ایران ۲استاد دانشگاه تهران، دانشکده […]
۱۲ آبان ۱۳۹۳

تاثير تمرين هوازی در آب بر آپوپروتئين های نوع A و B و ليپوپروتئين‌های سرم زنان يائسه چاق و وزن طبيعی

سيده مرضيه کتاب پور ، مريم کوشکی جهرمی* مجله پزشکی اراک زمينه و هدف: با توجه به اهميت پيش‌گيری از بيماری‌های قلبی عروقی در سنين يائسگی، […]
۱۲ آبان ۱۳۹۳

اثر عصاره برگ گياه کرفس بر سطح سرمی هورمون های تيروئيدی در موش صحرايی نر

وسام کوتی، اکرم آهنگرپور، مريم قاسمی برون، سحر صادق نژادی، زهرا عباسی، زيبا شانکی، زهرا حسن زاده نوحی ، مجيد اسدی سامانی مجله پزشکی بابل سابقه […]