۱۲ مهر ۱۳۹۷

مقایسة پاسخ‌ برخی هورمون‌های متابولیکی به تمرین مقاومتی با شدت‌های مختلف با محدودیت و بدون محدودیت جریان خون در دختران جوان

راحله امیری ۱؛ فهیمه اسفرجانی۲؛ سید محمد مرندی۳ ۱کارشناسی‌ارشد فیزیولوژی ورزشی، دانشگاه اصفهان ۲دانشیار فیزیولوژی ورزشی، دانشگاه اصفهان ۳استاد فیزیولوژی ورزشی، دانشگاه اصفهان مجله فیزیولوژی ورزشی […]
۱۲ مهر ۱۳۹۷

تأثیر مکمل‌دهی رزوراترول و فعالیت هوازی بر میزان پروتئین‌ SIRT1 و PGC-1α عضلة اسکلتی و UCP-1 بافت چربی زیرپوستی موش‌های صحرایی نر

هادی زاهدی ۱؛ مقصود پیری۲؛ مهدی هدایتی۳؛ عسل رجاییان۴؛ مسعود نصیری۵ ۱دکتری بیوشیمی‌ و متابولیسم ورزشی، دانشگاه آزاد تهران مرکز ۲استاد فیزیولوژی ورزشی، دانشگاه آزاد تهران […]
۱۲ مهر ۱۳۹۷

کاهش بیان ژن عامل نکروز تومور آلفا و عامل هسته‌ای کاپای بی در بافت ریة موش-های صحرایی پس از یک دوره تمرین شنا

مریم خالصی ۱؛ شادمهر میردار۲؛ علی صمدی۳ ۱دکتری فیزیولوژی ورزشی، دانشگاه مازندران ۲استاد فیزیولوژی ورزشی، دانشگاه مازندران ۳استادیار تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه شاهد، تهران […]
۱۲ مهر ۱۳۹۷

پاسخ فاکتورهای فیبرینولیتیک به پروتکل‌های مختلف فعالیت مقاومتی

سجاد احمدی زاد ۱؛ آزاده موحدی مقدم۲؛ زهرا جمشیدی۲؛ داور رضایی منش۳ ۱دانشیار فیزیولوژی ورزشی، دانشگاه شهید بهشتی ۲کارشناسی‌ارشد فیزیولوژی ورزشی، دانشگاه شهید بهشتی ۳استادیار فیزیولوژی […]
۱۲ مهر ۱۳۹۷

اثر هشت هفته تمرین تناوبی سرعتی بر ظرفیت اکسایشی و ضداکسایشی قلب، کبد و عضلۀ اسکلتی موش‌های صحرایی نر ویستار

علی گرزی ۱؛ سمانه اکرادی۲؛ احمد رحمانی۳ ۱دانشیار فیزیولوژی ورزشی، دانشگاه زنجان ۲کارشناس‌ارشد فیزیولوژی ورزشی کاربردی، دانشگاه زنجان ۳استادیار رفتار حرکتی، دانشگاه زنجان مجله فیزیولوژی ورزشی […]
۱۲ مهر ۱۳۹۷

تأثیر فعالیت بدنی منظم بر برخی سایتوکین‌ها در افراد مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس: مروری نظام‌مند

مطهره مختارزاده۱؛ نسترن مجدی نسب۲؛ روح اله رنجبر۳؛ رئوف نگارش ۴ ۱گروه فیزیولوژی ورزشی، دانشگاه شهید چمران، اهواز ۲دانشیار نورولوژی، دانشگاه علوم پزشکی جندی‌شاپور، اهواز ۳استادیار […]
۱۲ مهر ۱۳۹۷

تأثیر تمرین تناوبی شدید بر بیان ژن‌های miR-1 و miR133-a در رت‌‌های مبتلا به آنفارکتوس میوکارد

پدرام قربانی۱؛ محمد رضا کردی ۲؛ عباسعلی گایینی۳؛ رضا نوری۴؛ سارا کربلایی فر۱ ۱دانشجوی دکتری فیزیولوژی ورزشی، دانشگاه تهران، پردیس بین‌الملل کیش ۲دانشیار فیزیولوژی ورزشی، دانشگاه […]
۱۲ مهر ۱۳۹۷

بررسی اثر تمرین هوازی بر سطوح هورمون آدیپونکتین، نیمرخ لیپیدی و hs-CRP پلاسمایی در زنان مبتلا به دیابت نوع دو

لطفعلی بلبلی ۱؛ الهه ممشلی۲؛ علی رجبی۲؛ مرتضی یاری۳ ۱دانشیار فیزیولوژی ورزشی، دانشگاه محقق اردبیلی ۲دانشجوی دکتری فیزیولوژی ورزشی، دانشگاه محقق اردبیلی ۳کارشناسی‌ارشد فیزیولوژی ورزشی، دانشگاه […]
۱۲ مهر ۱۳۹۷

تأثیر فعالیت ورزشی تناوبی شدید انسدادی بر عملکرد سیستم ضداکسایشی و شاخص‌های آسیب سلولی زمان‌های بازیافت در زنان غیرفعال

محدثه عاطفی نیا ۱؛ ندا خالدی۲؛ حمید رجبی۳ ۱کارشناسی‌ارشد فیزیولوژی ورزشی، دانشگاه خوارزمی ۲استادیار فیزیولوژی ورزشی، دانشگاه خوارزمی ۳استاد فیزیولوژی ورزشی، دانشگاه خوارزمی مجله فیزیولوژی ورزشی […]