۶ آذر ۱۴۰۱

مقایسه تاثیر دو نوع تمرین تناوبی و تداومی هوازی بر قطر شریان براکیال و عملکرد اندوتلیالی در بیماران پیوند عروق کرونری

مقایسه تاثیر دو نوع تمرین تناوبی و تداومی هوازی بر قطر شریان براکیال و عملکرد اندوتلیالی در بیماران پیوند عروق کرونری فیزیولوژی ورزشی و تندرستی ایران […]
۶ آذر ۱۴۰۱

اثر عصاره گیاهان جینسینگ و چای سبز در مقایسه با داروی پومئول برولر بر پروتئین واکنشی C و آنزیم های کبدی موش‌های تغذیه شده با رژیم غذایی پرچرب

اثر عصاره گیاهان جینسینگ و چای سبز در مقایسه با داروی پومئول برولر بر پروتئین واکنشی C و آنزیم های کبدی موش‌های تغذیه شده با رژیم […]
۶ آذر ۱۴۰۱

اثر کورکومین بر میزان کورتیزول، کاتالاز و سطح بیان فاکتور رشد عصبی در مدل تجربی مالتیپل اسکلروزیس القا شده: یک مدل حیوانی

اثر کورکومین بر میزان کورتیزول، کاتالاز و سطح بیان فاکتور رشد عصبی در مدل تجربی مالتیپل اسکلروزیس القا شده: یک مدل حیوانی فیزیولوژی ورزشی و تندرستی […]
۶ آذر ۱۴۰۱

اثر فعالیت استقامتی و مکمل اسپیرولینا بر سطح سایتوکاین‌های التهابی مردان دارای اضافه وزن: یک مطالعه کارآزمایی بالینی

اثر فعالیت استقامتی و مکمل اسپیرولینا بر سطح سایتوکاین‌های التهابی مردان دارای اضافه وزن: یک مطالعه کارآزمایی بالینی فیزیولوژی ورزشی و تندرستی ایران عمار رئوفی سنگاچین۱ […]
۶ آذر ۱۴۰۱

The effect of eight-week resistance training and consumption of grape seed nanoparticles on mitochondrial biogenesis of heart tissue in the myocardial infarction model

The effect of eight-week resistance training and consumption of grape seed nanoparticles on mitochondrial biogenesis of heart tissue in the myocardial infarction model Iranian exercise Physiology […]
۵ آذر ۱۴۰۱

اثر تمرین تناوبی با شدت بالا و محدودیت کالریک بر عوامل التهابی و پری‌لیپین۳ بافت چرب احشایی رت‌های نر ویستار مبتلا به دیابت نوع ۲

 اثر تمرین تناوبی با شدت بالا و محدودیت کالریک بر عوامل التهابی و پری‌لیپین۳ بافت چرب احشایی رت‌های نر ویستار مبتلا به دیابت نوع ۲ فیزیولوژی […]
۵ آذر ۱۴۰۱

تأثیر تمرین تناوبی با شدت بالا بر عملکرد اندوتلیالی با تمرکز بر تغییرات بیان miR-16، ظرفیت تام آنتی‌اکسیدانی و مالون‌ دی‌آلدهید سرمی در مردان چاق

 تأثیر تمرین تناوبی با شدت بالا بر عملکرد اندوتلیالی با تمرکز بر تغییرات بیان miR-16، ظرفیت تام آنتی‌اکسیدانی و مالون‌ دی‌آلدهید سرمی در مردان چاق فیزیولوژی […]
۵ آذر ۱۴۰۱

مقایسه تأثیر ۸ هفته تمرین تناوبی شدید (HIIT) و تمرین استقامتی کم‌شدت (LIET) به‌همراه رژیم پرچرب بر میزان بیان ژن PPARα و PLIN5 عضله اسکلتی موش‌های صحرایی نر چاق

 مقایسه تأثیر ۸ هفته تمرین تناوبی شدید (HIIT) و تمرین استقامتی کم‌شدت (LIET) به‌همراه رژیم پرچرب بر میزان بیان ژن PPARα و PLIN5 عضله اسکلتی موش‌های […]
۵ آذر ۱۴۰۱

تأثیر هشت هفته تمرین هوازی و مصرف مکمل کورکومین بر بیان ژن PGC1-alpha و سیترات‌ سینتاز میتوکندریایی کاردیومیوسیت‌ موش‌های نر مدل سکته قلبی

تأثیر هشت هفته تمرین هوازی و مصرف مکمل کورکومین بر بیان ژن PGC1-alpha و سیترات‌ سینتاز میتوکندریایی کاردیومیوسیت‌ موش‌های نر مدل سکته قلبی فیزیولوژی ورزشی و […]