۱ آبان ۱۳۹۳

ورزش و خواب در پیری: تاکید بر سروتونین (مقاله لاتین)

۲۰۱۴ M.O. Melancon a,b, D. Lorrain a,*,c, I.J. Dionne a,b a Research center on aging, Sherbrooke geriatric university institute-health and social services center, 1036, Belvedere South, […]
۲۵ مهر ۱۳۹۳

تأثیر برنامه ورزشی هوازی بر کیفیت زندگی زنان پری منوپوز و منوپوز: یک کارآزمایی بالینی تصادفی کنترل شده

مژگان میرغفوروند؛ ۲ سکینه محمد علیزاده چرندابی؛ ۳ سحرناز نجات؛ ۴ مهرناز اصغری ۱استادیار گروه مامایی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی تبریز، تبریز، ایران. […]
۲۵ مهر ۱۳۹۳

تأثير هشت هفته پياده روی بر شاخص های سندرم متابوليک زنان يائسه

محسن ثالثی، سيد زهير ربيعی، هما شيخانی شاهين ، حميدرضا صادقی پور مجله پزشکی بابل سابقه و هدف: سندرم متابوليک شامل گروهی از عوامل خطرزای متابوليکی […]
۲۵ مهر ۱۳۹۳

تأثير تمرينات مقاومتی و ترکيبی بر سطوح سرمی آنزيم‌های کبدی و شاخص‌های آمادگی جسمانی زنان دارای کبد چرب غيرالکلی

فاطمه بارانی، محمداسماعيل اسماعيل افضل‌پور*، سعيد ايل‌بيگی، طوبی کاظمی ، مهيار محمدی‌فرد دانشيار، گروه تربيت بدنی و علوم ورزشی، دانشکده تربيت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه […]
۲۵ مهر ۱۳۹۳

تأثير مقادير مختلف کافئين بر پاسخ التهابی حاد مردان واليباليست متعاقب يک جلسه تمرين مقاومتی وامانده‌ساز

افشار جعفری*، علی ضرغامی خامنه۲ ، ابراهيم اختری شجاعی۳ گروه فيزيولوژی ورزشی، دانشکده تربيت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه تبريز ۲- گروه فيزيولوژی ورزشی، دانشکده تربيت […]
۲۵ مهر ۱۳۹۳

اثر توام تمرين هوازی و مصرف عصاره‌ی پسته‌ی وحشی بر بيان پروتئين انتقال‌دهنده گلوکز-۴ و گليکوژن عضلانی در موش‌های صحرايی ديابتی

محمود زرع کار۱، دکتر مرضيه ثاقب جو*، محسن فوادالدينی ، دکتر مهدی هدايتی ۱- بيرجند-انتهای بلوار شهيد آوينی-پرديس دانشگاه بيرجند-دانشکده تربيت بدنی و علوم ورزشی دانشيار […]
۲۵ مهر ۱۳۹۳

تأثير موسيقی بر پاسخ‌های متابوليکی مردان ورزشکار هنگام فعاليت ورزشی فزاينده

حامد برزگر*، الهام وسدی، رحمن سوری ، علی اکبرنژاد مجله علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی سابقه و هدف: هدف پژوهش حاضر بررسی تأثير موسيقی بر پاسخ […]
۲۵ مهر ۱۳۹۳

The Role of Exercise Preconditioning in Cardioprotection against Ischemia Reperfusion Injury

 Mostafa Rahimi, Ali Reza Asgari , Ali Khoshbaten مجله فیزیولوژی و فارماکولوژی ایران Cardiovascular diseases are still the main cause of mortality around the world. Therefore, […]
۲۵ مهر ۱۳۹۳

مقايسه ميزان ۲۵ هيدروکسی ويتامين D3 سرم در زنان با وزن طبيعی و دارای اضافه وزن/ چاق و ارتباط آن با سندرم متابوليک

فرزاد روشن ضمير*۱، حميرا حمايلی مهربانی۲، محمد حسن مشکی باف۲، مهدی محمودی۳، رضوان بيژنی۲ ، عليرضا خورشيد۴ ۱- دانشکده تغذيه و علوم غذايی، دانشگاه علوم پزشکی […]