۱۹ اسفند ۱۳۹۶

فعالیت مقاومتی فزاینده و مصرف شیر سویا بر سطح سرمی هورمون فاکتور تفکیک رشد-۸ زنان سالمند

دکتر رحمان سوری ، دکتر سیروس چوبینه ، خانم پریچهر فرهمندیان ، دکتر مهسا رستگار مقدم منصوری دانشیار گروه فیزیولوژی ورزش دانشکده تربیت بدنی و علوم […]
۱۹ اسفند ۱۳۹۶

تأثیر تمرینات تداومی با شدت متوسط در مقابل تمرینات تناوبی با شدت بالا بر چربی‌های احشایی و زیر جلدی زنان چاق

داریوش شیخ الاسلامی وطنی ، عایشه ابراهیمی دانشیار دانشگاه کردستان مجله پزشکی رفسنجان چکیده زمینه و هدف: تمرینات ورزشی می‌تواند بر کاهش چربی‌های زیر پوستی و […]
۱۹ اسفند ۱۳۹۶

پاسخ‌ میوستاتین سرمی به یک وهله تمرین مقاومتی با و بدون محدودیت جریان خون در پسران نابالغ ورزشکار

فاطمه شب خیز ۱؛ سیروس چوبینه۱؛ امیر غفاریون اصفهانی۲؛ مرتضی یاری۳ ۱دانشیار گروه فیزیولوژی ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه تهران، تهران، ۲کارشناس ارشد […]
۱۹ اسفند ۱۳۹۶

تأثیر یک دوره تمرینات استقامتی با هدف ممانعت از پیری سلولی بر فعالیت آنزیم تلومراز بافت قلب و لنفوسیت های خون محیطی رت های نر

حمزه اکبری بوکانی ۱؛ علی اصغر رواسی۲؛ محمد رضا کردی۳ ۱گروه فیزیولوژی ورزشی. پژوهشکده طب ورزشی. پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی. تهران.ایران ۲استاد فیزیولوژی ورزشی، […]
۱۹ اسفند ۱۳۹۶

بررسی میزان مصرف و آگاهی از عوارض جانبی داروهای نیروزا و داروهای کاهش وزن در میان ورزشکاران غیر حرفه ای حاضر در باشگاه های بدنسازی تهران

ابراهیم علی دوست قهفرخی ۱؛ سعید مخلصی۲؛ جمال الدین شریعتی۳ ۱دانشیار گروه مدیریت ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه تهران ۲دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی، […]
۱۹ اسفند ۱۳۹۶

تأثیر هشت هفته تمرین هوازی و فعالیت وامانده ساز بر آنزیم های آنتی اکسیدانی بزاقی و خونی در مردان غیرفعال

وحید ساری صراف ۱؛ رامین امیرساسان۱؛ حمیدرضا زلفی ۱دانشیار، گروه فیزیولوژی ورزشی، دانشکده ی تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران. ۲دانشجوی دکتری، گروه […]
۱۹ اسفند ۱۳۹۶

تاثیر تمرین ورزشی مقاومتی بر سطوح اپلین و شاخصهای التهابی در مردان چاق کم‌تحرک

رحمان سوری ۱؛ محمد دارابی۲؛ کیا رنجبر۳؛ اعظم رمضان خانی۴ ۱دانشیار، گروه فیزیولوژی ورزشی، دانشکده تربیت بدنی، دانشگاه تهران، ایران ۲کارشناس ارشد فیزیولوژی ورزش، دانشکدۀ تربیت […]
۱۹ اسفند ۱۳۹۶

اثر یک دوره فعالیت ورزشی هوازی بر پراکسیداسیون لیپیدی و فعالیت آنزیم های آنتی اکسیدانی هیپوکامپ به دنبال ایسکمی- ریپرفیوژن مغزی در موش های صحرایی نر

نبی شمسائی ۱؛ هادی عبدی۲؛ بابک فرزاد۳ ۱استادیار، گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه ایلام، ایلام، ایران ۲استادیار، گروه تربیت […]
۱۹ اسفند ۱۳۹۶

Effect of Exercise Training and Middle-age on Pathological and Physiological Cardiac Hypertrophy

Behrouz Baghaiee , Marefat Siahkouhian , Pouran Karimi , Ana Maria Botelho Teixeira , Saeed Dabagh Nikoo kheslat , Khadije Ebrahimi Journal of Clinical Research in […]