۳ تیر ۱۳۹۷

مقایسه اثر سه برنامه تمرین مقاومتی بر عملکرد ریوی، عملکرد جسمانی و ترکیب بدن در دختران دارای اضافه وزن

راحله کرمانی زاده۱ ، امیرحسین حقیقی* ۲، رویا عسکری۳ ۱- دانشجوی کارشناسی ارشد فیزیولوژی ورزش، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه حکیم سبزواری، سبزوار، ایران ۲- دانشیار گروه […]
۳ تیر ۱۳۹۷

اثر تمرین هوازی بر ظرفیت تام آنتی‌اکسیدان و عملکرد ریوی مردان مبتلا به آسم ریوی با شدت خفیف تا متوسط

مسعود معینی۱ ، مجتبی ایزدی* ۲، شهرام سهیلی۳ ۱- استادیار، گروه فیزیولوژی ورزشی، واحد همدان، دانشگاه آزاد اسلامی، همدان، ایران ۲- استادیار، گروه فیزیولوژی ورزشی، واحد […]
۳ تیر ۱۳۹۷

اثر ورزش بر هیپرتروفی قلبی ناشی از افزایش سن، نقش فشار اکسایشی و برخی از پروتئین کینازهای فعال شده با میتوژن

بهروز بقایی۱ ، معرفت سیاه کوهیان* ۲، پوران کریمی۳ ، آنا ماریا بوتلهو تیکسیرا۴ ، سعید دباغ نیکوخصلت۵ ۱- دکتری تخصصی فیزیولوژی ورزشی قلب و عروق […]
۲۰ خرداد ۱۳۹۷

مقایسۀ تأثیر یک جلسه فعالیت ورزشی تداومی و تناوبی با شدت بالا بر سطوح TNF-α و VEGF بافت عضلۀ نعلی موش‌های چاق

مریم باقری۱؛ علی یونسیان۲؛ رحیمه مهدی زاده۲؛ مریم نورشاهی ۳ ۱کارشناس‌ارشد دانشکدۀ تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه صنعتی شاهرود، شاهرود، سمنان، ایران ۲دانشیار، دانشکدة تربیت […]
۲۰ خرداد ۱۳۹۷

تأثیر شش هفته تمرینات تناوبی مبتنی بر نقطة شکست ضربان قلب (HRDP) به روش D-Max بر تغییرات لاکتات خون، زمان رسیدن به خستگی و عملکرد بازیکنان جوان فوتبال

اصغر جلالی۱؛ مهدی عباسپور۲؛ مهدی حکیمی orcid 3؛ مریم علی محمدی۴ ۱کارشناسی ارشد فیزیولوژی ورزشی، گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه پیام نور همدان ۲استادیار […]
۲۰ خرداد ۱۳۹۷

اثر دو پروتکل متفاوت تقویت پس از فعال‌سازی (با و بدون انسداد عروق) بر عملکرد بی‌هوازی دختران ورزشکار عضو تیم های منتخب دانشگاه

اکرم شریفی مقدم ۱؛ فائزه ناصرخانی۲؛ سید علیرضا حسینی کاخک۳ ۱دانشجوی دکتری فیزیولوژی ورزشی، دانشکدۀ تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه حکیم سبزواری، سبزوار، ایران ۲کارشناس‌ارشد […]
۲۰ خرداد ۱۳۹۷

تاثیر۸ هفته فعالیت هوازی و تناوبی شدید بر بیان ژن SOD و GPX بافت قلب موش‌های صحرایی نر ویستار

مهسا دهقان منشادی۱؛ محمد رضا اسد۲؛ سعید نقیبی ۳ ۱کارشناس‌ارشد فیزیولوژی ورزشی دانشگاه پیام نور، تهران-ایران ۲٫ دانشیار گروه فیزیولوژی ورزشی دانشگاه پیام نور، تهران-ایران ۳استادیار […]
۲۰ خرداد ۱۳۹۷

نقش پاسخ‌های هورمونی اورکسین-A و HIF-1 در بروز کوه گرفتگی حاد (AMS)

بیان فیاضی ۱؛ وحید تادیبی۲؛ ناصر بهپور۳؛ مهدی هدایتی۴ ۱تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران. ۲دانشیار گروه […]
۲۰ خرداد ۱۳۹۷

تأثیر هشت هفته تمرین همزمان با مکمل‌دهی ال_آرژنین بر۸-isoPGF2α ، SOD ، GPX و CAT مردان سالمند

روح اله حق شناس۱؛ محسن آوندی۲؛ نازنین جلیلی۳ ۱استادیار گروه فیزیولوژی ورزش دانشگاه سمنان، سمنان،ایران ۲استادیار گروه فیزیولوژی ورزش دانشگاه سمنان، سمنان ایران ۳کارشناس‌ارشد فیزیولوژی ورزش […]