۱۶ شهریور ۱۳۹۳

مقايسه برآورد ظرفيت هوازی (vo2max) بر اساس درک ذهنی و فيزيولوژيکی در کادر پرستاری

احسان الله حبيبی ، محمد مقيسه *، نهال آرامش ، امير حسين پور رحمتيان ، اسماعيل شکوهی ، ايمان نصيری ، اکبر حسين زاده علوم پزشکی […]
۱۲ شهریور ۱۳۹۳

مقايسه ظرفيت های بافرينگ در مرحله بافرينگ ايزوکاپنيا بين ورزشکاران نخبه استقامتی و بی هوازی کار و ارتباط آن با شاخصهای هوازی و بی هوازی

روح الله نيکو يی* ، محسن حسن لی مجله علمی و پژوهشی فیزیولوژی ورزشی هدف از مطالعه حاضر مقايسه ظرفيت های بافرينگ در مرحله بافرينگ ايزوکاپنيا […]
۱۲ شهریور ۱۳۹۳

تأثير مصرف حاد کافئين بر پاسخ اکسايشی مردان واليباليست متعاقب يک جلسه فعاليت مقاومتی وامانده‌ساز

علی ضرغامی خامنه*، افشار جعفری ، ابراهيم اختری شجاعی مجله علمی و پژوهشی فیزیولوژی ورزشیپژوهش حاضر به‌منظور تعيين تأثير مصرف حاد کافئين بر شاخص‌های فشار اکسايشی […]
۱۲ شهریور ۱۳۹۳

اثر تمرينات اينتروال هوازی بر سطوح خونی مالون دی آلدئيد، ظرفيت ضداکسايشی تام و پروفايل ليپيدی در زنان غيرفعال

جواد مهربانی*، نسرين رمضانی ، فرزانه ايرانشاهی مجله علمی و پژوهشی فیزیولوژی ورزشی افزايش راديکال‌های آزاد در بافت‌های مختلف، آثار تخريبی بر سلول‌ها و ساختارهای بدن […]
۱۲ شهریور ۱۳۹۳

پاسخ ويسفاتين ، انسولين ، و مقاومت انسولين به دو شيوه اجرای حرکات مقاومتی در مردان دارای اضافه وزن

داريوش شيخ الاسلامی وطنی* ، شلير مرادی مجله علمی و پژوهشی فیزیولوژی ورزشی پژوهش حاضر به منظور بررسی تاثير حاد شيوه ارائه فعاليت مقاومتی بر هورمون […]
۱۲ شهریور ۱۳۹۳

تاثير تمرين استقامتی بر بيان ژن های مبادله گر سديم هيدروژن۱( NHE1) و هم انتقال دهنده سديم بی کربنات ۱NBC1) (در عضلات اسکلتی رت

اميرعباس منظمی*، حميد رجبی ، رضا قراخانلو مجله علمی و پژوهشی فیزیولوژی ورزشی هدف از مطالعه حاضر تعيين اثر تمرين استقامتی بر بيان ژن های مبادله […]
۱۲ شهریور ۱۳۹۳

تأثير مصرف اسيد چرب امگا-۳ به همراه تمرينات مقاومتی بر برخی فاکتورهای آمادگی جسمانی در زنان سالمند سالم

هديه محمدپور*، محمد فرامرزی ، نادر رهنما مجله علمی و پژوهشی فیزیولوژی ورزشی هدف اين تحقيق مطالعه اثر ۸ هفته مصرف مکمل اسيد چرب امگا-۳ به […]
۱۲ شهریور ۱۳۹۳

اثر فعاليت مقاومتی بر شاخص‌های آسيب اکسايشی در کشتی‌گيران سالمند تمرين کرده رقابتی

بهمن ميرزايی*، فرهاد رحمانی نيا، امير رشيدلمير ، مهدی قهرمانی مقدم مجله علمی و پژوهشی فیزیولوژی ورزشی چکيده هدف از مطالعه حاضر بررسی تاثير فعاليت مقاومتی […]
۱۲ شهریور ۱۳۹۳

تأثير مصرف کوتاه مدت مکمل کراتين بر نشانگرهای آسيب قلبی عروقی پس از يک نوبت فعاليت ورزشی درمانده ساز در ورزشکاران نخبه کاراته

سعيد نقيبی* مجله علمی و پژوهشی فیزیولوژی ورزشی چکيده: امروزه بهره گيری از علوم ورزشی مختلف با هدف استفاده صحيح از تغذيه و مکمل‌های غذايی مجاز […]