۲۱ مرداد ۱۳۹۳

اثر هشت هفته تمرين هوازی بر سطح سرمی ويسفاتين و سايتوکين TNF-α زنان جوان سالم غيرورزشکار

شيرين دهقان پيشه، فرهاد دريانوش*، حسين جعفری، داوود مهربانی، مريم کوشکی جهرمی ، مهسا ياغی کش استاديار، بخش تربيت بدنی و علوم ورزشی، دانشکده علوم تربيتی […]
۲۱ مرداد ۱۳۹۳

اثر تمرينات هوازی شديد فزاينده کوتاه و ميان مدت بر سطح سرمی آنزيم‌های سوپراکسيدديسموتاز و کاتالاز موش‌های صحرايی

مهدی مدير، فرهاد دريانوش*، هنگامه فيروزمند، حسين جعفری ، مصطفی خانزاده استاديار، بخش تربيت بدنی و علوم ورزشی، دانشکده علوم تربيتی و روانشناسی، دانشگاه شيراز پزشکی […]
۲۱ مرداد ۱۳۹۳

اثر چهار هفته تمرين استقامتی بر سطح سرمی آنزيم پاراکسوناز-۱ و نيم‌رخ ليپيدی مردان چاق غيرورزشکار

طالب عموزاد مهديرجی*، علی رضا براری، پروين فرزانگی ، مهران احمدی کارشناس ارشد فيزيولوژی ورزشی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری پزشکی گرگان زمينه و هدف : […]
۲۱ مرداد ۱۳۹۳

بررسی اثر دو نوع پروتکل تمرين هوازی بر واسپين، کمرين و نيم‌رخ ليپيدی در زنان ديابتی نوع ۲

ميترا خادم‌الشريعه *، طيبه اميری‌پارسا ۲، محمدرضا حامدی‌نيا ۳، مرضيه‌السادات آذرنيوه۴ ، سيدعليرضا حسينی‌کاخک ۳ گروه فيزيولوژی ورزش، دانشکده تربيت بدنی، دانشگاه رازی کرمانشاه ۲- گروه […]
۲۱ مرداد ۱۳۹۳

ارتباط آمادگی جسمانی و سلامت عمومی دانشجويان دختر دانشگاه ايلام

سيده مريم نقيب زاده، حسين ملکشاهی ، جبار رشنوادی نژاد مجله پزشکی ایلام مقدمه: سلامت جسمی و روانی مردم از مهم ‌ترين اهداف هر جامعه به […]
۲۱ مرداد ۱۳۹۳

مقايسه‌ی اثر تمرينات ترکيبی منتخب و تمرينات ورزشی جاری بر بهبود سطوح آمادگی جسمانی مشمولان مراکز آموزش سربازی

حسين نيک رو*، مهرعلی باران چشمه ، سيد اصغر آزوره گروه فيزيولوژی ورزشی، دانشکده تربيت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ايران مجله طب […]
۲۱ مرداد ۱۳۹۳

اثر جداگانه و همزمان یک دوره‌ی تمرین شنا و مصرف مکمل کورستین بر استئوآرتریت زانوی موش صحرایی

اکبر حاجی‌زاده مقدم, حسین میرکریم‌پور, محمد حسین علیزاده, محمدرضا کردی, محمد فلاح محمدی پزشکی اصفهان مقدمه: استئوآرتریت (OA یا Osteoarthritis) یکی از شایع‌ترین اختلالات عضلانی- اسکلتی […]
۱۰ مرداد ۱۳۹۳

تاثیرات چهار هفته تمرینات استقامتی شدید همراه با مصرف مکمل کوآنزیم Q10 بر فعالیت آنزیم های آنتی اکسیدانی در موش‌های ماده اسپراگوداولی

مهدی مدیر؛ ۲فرهاد دریانوش ؛ ۳نادر تنیده؛ ۴مهدی محمدی؛ ۵هنگامه فیروزمند ۱کارشناس ارشد فیزیولوژی ورزشی/ دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه شیراز، ایران ۲استادیار بخش تربیت […]
۱۰ مرداد ۱۳۹۳

اثر هشت هفته تمرین استقامت هوازی بر تغییرات نسفاتین -۱ و گرلین آسیل‌دار در مردان چاق جوان

اصغر توفیقی؛ ۲جواد مهربانی ؛ ۳سید محسن خدیوی ۱استادیار گروه فیزیولوژی ورزش/دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه ارومیه، ایران ۲استادیار گروه فیزیولوژی ورزش/ دانشکده تربیت […]