۹ آذر ۱۳۹۳

ارتباط بين توان هوازی با سطح فعاليت بدنی و عوامل تن سنجی در پسران ۱۶-۱۲ سال

مرتضی حاجی نيا*، محمدرضا حامدی نيا ، اميرحسين حقيقی مجله فیزیولوژی ورزشی اين پژوهش با هدف بررسی ارتباط بين توان هوازی با سطح فعاليت بدنی و […]
۹ آذر ۱۳۹۳

ترکيب ويتامين E و تمرين شديد بر استرس اکسيداتيو بيضه و اسپرماتوژنز در موش‌های نر

عباس صارمی*، سعيد چنگيزی آشتيانی ، ابولفضل کلانتری مجله فیزیولوژی ورزشی هدف مطالعه حاضر ارزيابی اثر مکمل سازی ويتامين E بر مارکرهای استرس اکسيداتيو بيضه و […]
۹ آذر ۱۳۹۳

اثر يک دوره تمرين قدرتی با دو الگوی باردهی متفاوت (هرمی دوگانه و هرمی مسطح) بر قدرت، استقامت، حجم عضلانی و توان بی‌هوازی در جودوکاران جوان

يعقوب حسينی*، غلامرضا نعمتی ، بهمن ميرزايی مجله فیزیولوژی ورزشی هدف از اين پژوهش،‏ مطالعه اثر يک دوره تمرين قدرتی با دو الگوی باردهی متفاوت (هرمی […]
۹ آذر ۱۳۹۳

مقايسه تاثير تمرين مقاومتی با استراحت فعال و غيرفعال بر تغييرات سطح فعاليتی لاکتات خون بازيکنان فوتبال

حميد رجبی ، عباس کيهانيان* مجله فیزیولوژی ورزشی هدف از پژوهش حاضر، مقايسه تاثير تمرين مقاومتی با استراحت فعال (به صورت تناوبی و با استفاده از […]
۹ آذر ۱۳۹۳

تأثير مکمل اسيد چرب امگا ۳ بر سندرم متابوليک در سالمندان ساکن آسايشگاه کهريزک: کارآزمايی بالينی دوسو کور

محمد جعفر محمودی۱، سودابه اعلاتاب۲، فرشاد شريفی۲، فرهنگ درخشان۲ ، حسين فخرزاده* ۱- ۱- بخش قلب بيمارستان امير اعلم ۲- ۲- مرکز تحقيقات سلامت سالمندان، پژوهشکده […]
۹ آذر ۱۳۹۳

تأثیر تمرین هوازی بر غلظت پلاسمایی اپلین و مقاومت به انسولین در موش های صحرایی دیابتی نوع ۲

فهیمه کاظمی, خسرو ابراهیم, صالح زاهدی اصل مجله پزشکی تبریز زمینه و اهداف: اپلین، آدیپوکاینی است که اخیرا” شناسایی شده است و نقش مهمی در تنظیم […]
۹ آذر ۱۳۹۳

ارتباط بين شاخص‌های تن‌سنجی با سطح سرمی هموسيستئين

: اميد صادقی، زهرا مقصودی، مرتضی نصيری، فريبرز خوروش ، غلامرضا عسکری دکتری تغذيه مرکز تحقيقات امنيت غذايی و گروه تغذيه جامعه، دانشکده تغذيه و علوم […]
۹ آذر ۱۳۹۳

بررسی اثر کمبوچای تهيه شده از چای سبز بر روی سطح گلوکز و پروفايل ليپيدی موش‌های صحرايی ديابتی

لطيفه رسولی، حسن فلاح‌حسينی ، سيد‌احمد حسينی* استاديار گروه تغذيه دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جندی شاپور اهواز مجله گیاهان دارویی مقدمه: ديابت، بيماری […]
۹ آذر ۱۳۹۳

اثر مکمل زعفران بر فعاليت آنزيم‌های آنتی‌اکسيدانی طی يک جلسه فعاليت برون‌گرا در مردان فعال

مسلم ورمزيار ، محمدعلی آذربايجانی* دانشيار دانشکده تربيت بدنی و علوم ورزشی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی مجله گیاهان دارویی مقدمه: فعاليت بدنی و […]