۲۹ آذر ۱۳۹۳

تعديل سطوح سرمی TNF-α متعاقب مصرف کافئين در پاسخ به يک وهله فعاليت مقاومتی وامانده‌ساز

افشار جعفری، علی ضرغامی خامنه* ، ابراهيم اختری شجاعی مجله دانشور پزشکی مقدمه و هدف: به‌تازگی، نتايج برخی داده‌های علمی، تأثيرهای مثبت ترکيب‌های کافئينی را بر […]
۲۹ آذر ۱۳۹۳

نقش الگوی غذایی برهایپرگلایسمی ومقاومت به انسولین: یک مرور سیستماتیک

زهرا مقصودی, لیلا آزادبخت مجله تحقیقات نظام سلامت مقدمه : مطالعه حاضر به منظور بررسی سیستماتیک الگوهای غذایی غربی و تأثیر آن‌ها در بروز مقاومت به […]
۲۰ آذر ۱۳۹۳

اثر ۸ هفته تمرين پيلاتس بر سطح هورمون آنتی مولرين و عوامل خطرساز قلبی و متابوليکی در زنان مبتلا به سندروم تخمدان پلی کيستيک

عباس صارمی*، عليرضا بهرامی، مهری جميليان ، پرستو معظمی گودرزی استاديار دانشگاه اراک، اراک، ميدان شريعتی دانشگاه اراک مجله پزشکی اراک زمينه و هدف: سندروم تخمدان […]
۲۰ آذر ۱۳۹۳

مطالعه تأثير ۸ هفته فعاليت هوازی شديد بر سطوح پلاسمايی هورمون‌های ابستاتين، لپتين، انسولين و هورمون رشد در موش‌های چاق نر از نژاد اسپراگوداولی

فرهاد دريانوش۱، مريم مهبودی*، مريم مرتضوی۳ ، الهام متشرعی۴ ۱- دانشگاه شيراز، دانشکده علوم تربيتی و روانشناسی، بخش تربيت بدنی کارشناسی ارشد دانشگاه علوم و تحقيقات […]
۲۰ آذر ۱۳۹۳

رابطه‌ی بين ميزان فعاليت بدنی و ميزان کلسيم مصرفی روزانه با شاخص‌های منتخب تن سنجی و ميزان تراکم استخوان در زنان يائسه مراجعه کننده به مرکز تراکم استخوان شهر رشت

مريم يهلوان‌زاده *، دکتر فرهاد رحمانی‌نيا ، دکتر رامين شعبانی مجله پزشکی زنجان چکيده زمينه و هدف: اين مطالعه به بررسی رابطه‌ی بين ميزان فعاليت بدنی […]
۲۰ آذر ۱۳۹۳

تاثير تمرينات عصبی- عضلانی، قدرتی و ترکيبی بر نسبت قدرت همسترينگ به چهارسر در زنان بسکتباليست

زهرا رحيمی *، دکتر محمد حسين عليزاده، دکتر رضا نوری ، دکتر زهرا رجحانی مجله پزشکی زنجانزمينه و هدف: پژوهشگران آسيب‌پذيری بالاتر زنان ورزشکار را با […]
۲۰ آذر ۱۳۹۳

اثر حفاظتي تمرين اختياري بر سطح CDNF هيپوكامپ در مقابل تزريق درون بطني ۶- هيدروكسي دوپامين در موش‌هاي صحرايي

ضياء فلاح محمدي، جليل اصلاني، راضيه محمدي هدف: هدف از مطالعه حاضر، اثر تمرين اختياري بر سطح CDNF (Cerebral dopamine neurotrophic factor) هيپوكامپ پس از القاي […]
۲۰ آذر ۱۳۹۳

تأثير تمرين تناوبی بر ظرفيت اکسيداتيو و گليکوليتيک عضلات اسکلتی موش‌های صحرايی نر پير و جوان

الله يار عرب مومنی*، حميد محبی، فرهاد رحمانی نيا، احمد رياسی ، محمد مرندی مجله پزشکی یزد مقدمه: هر نوع پروتکل تمرينی آثار خاصی بر فيزيولوژی […]
۲۰ آذر ۱۳۹۳

بررسی اثرات قره قاط بر سطح ليپيد پروفايل در بيماران مبتلا به هايپر ليپيدمی خفيف: يک کارآزمايی بالينی تصادفی سازی شده

مصطفی حکيمی، رسول سلطانی، مهتاب کشوری، صديقه عسگری ، نضال صراف زادگان مجله علوم پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهر کرد زمينه و هدف: هايپر ليپيدمی يا […]